Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thường niên của Ngân hàng nhà nước năm 2012

Được đăng lên bởi Vu Hai Yen
Số trang: 160 trang   |   Lượt xem: 4225 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
Vị thế, chức năng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam	
Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	

iii
v

Lời tựa của Thống đốc	

vii

Các Vụ, Cục, đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	

ix

 Phần I - Kinh tế thế giới và Việt Nam	
1. Tổng quan kinh tế thế giới	
1.1. Tăng trưởng kinh tế thế giới	
1.2. Điều hành chính sách tiền tệ của một số quốc gia	
2. Kinh tế Việt Nam	
2.1. Tăng trưởng kinh tế	
2.2. Lao động, thu nhập	
2.3. Diễn biến lạm phát 	
2.4. Thu chi ngân sách Nhà nước	
2.5. Cán cân thanh toán	
2.6. Diễn biến tài chính tiền tệ	
2.7. Hoạt động của các tổ chức tín dụng	

1
1
1
3
4
4
6
7
8
9
12
22

 Phần II - Điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 	
1. Điều hành chính sách tiền tệ	
2. Quản lý ngoại hối	
3. Ổn định tài chính 	
4. Công tác pháp chế 	
5. Công tác phát hành kho quỹ 	
6. Công nghệ ngân hàng và hoạt động thanh toán	
7. Hoạt động thông tin tín dụng	
8. Công tác truyền thông, minh bạch hóa thông tin	

27
27
31
33
38
40
42
45
47

 Phần III - Quản trị nội bộ 	49
1. Hoạt động kiểm toán nội bộ	
49
2. Tổ chức cán bộ và đào tạo bồi dưỡng	
50
3. Công tác nghiên cứu khoa học	
53
4. Công tác thống kê 	
54
5. Công nghệ thông tin 	
55
 Phần IV - Hợp tác quốc tế 	57
1. Hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế	
57
2. Quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế	
59
3. Quan hệ hợp tác song phương	
61
 Phụ lục	64

VỊ THẾ CHỨC NĂNG CỦA
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Trụ sở chính, 49 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Việt Nam
	

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ
của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện
chức năng của ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân
hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho
Chính phủ.
Tóm lược Điều 2, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010
	

Chính sách tiền tệ quốc gia là các quyết định về tiền tệ
ở tầm quốc gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm
quyết định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền biểu hiện bằng
chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng các công cụ và biện pháp
để thực hiện mục tiêu đề ra.
Khoản 1, Điều 3, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010
	

Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm phát hằng năm được
thể hiện thông qua việc quyết định chỉ số giá tiêu dùng và giám
sát việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
Khoản 2, Điều 3, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010
	

Chính phủ trình Quốc hội quyết định chỉ tiêu ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thường niên của Ngân hàng nhà nước năm 2012 - Người đăng: Vu Hai Yen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
160 Vietnamese
Báo cáo thường niên của Ngân hàng nhà nước năm 2012 9 10 61