Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tổng hợp kết quả doanh thu bán hàng

Được đăng lên bởi Khong Can
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1990 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----------

Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:
Kế toán Doanh thu bán hàng và Cung cấp dịch
vụ Công ty TNHH Thương mại Chấn Hưng

1

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.........................................................................................1
PHẦN THỨ NHẤT:Cơ sở lý luận chung về Kế toán doanh thu bán
hàng và cung cấp dịch vụ....................................................................2
PHẦN THỨ NHẤT:...............................................................................2
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG...................................................................2
VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ....................2
I.Khái niệm,nhiệm vụ Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
vụ:............................................................................................................2
Phần thứ hai:..........................................................................................15
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN....................................................15
DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ..................15
TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI RỒNG
VIỆT......................................................................................................15
I-Đặc điểm tình hình chung của Công ty.............................................15
SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY...............................17
Phần thứ ba:...........................................................................................32
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ......32
TOÁN BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY
TNHH

QUẢNG CÁO VÀ

THƯƠNG MẠI RỒNG VIỆT............................................................32
KẾT LUẬN....................................................................................34

2

LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản
lý của Nhà nước. Mục tiêu số một của các doanh nghiệp. Song, đạt lợi nhuận
cao không chỉ tái sản xuất mở rộng mà còn góp phần vào tăng trưởng nền kinh
tế của đất nước.
Vì vậy, để có lợi nhuận cao thì điều quan trọng hàng đầu của các doanh
nghiệp là phải kiểm soát các khoản doanh thu, các khoản chi phí và xác định
tính toán kết quả của các hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính một cách chính
xác. Doanh nghiệp cần phải biết được kinh doanh mặt hàng nào? Sản xuất sản
phẩm nào có hiệu quả cao và xu hướng kinh doanh chúng hoặc chuyển hướng
sang kinh doanh hay sản xuất mặt hàng khác.
Do đó, kế toán doanh thu bá...
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----- -----
Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:
Kế toán Doanh thu bán hàng và Cung cấp dịch
vụ Công ty TNHH Thương mại Chấn Hưng
1
Báo cáo tổng hợp kết quả doanh thu bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tổng hợp kết quả doanh thu bán hàng - Người đăng: Khong Can
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Báo cáo tổng hợp kết quả doanh thu bán hàng 9 10 869