Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CHUYÊN ĐỀ CCDC NGUYÊN VẬT LIỆU

Được đăng lên bởi Đinh Thanh
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2586 lần   |   Lượt tải: 4 lần
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

CHƯƠNG I : CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
1.1/ KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA NGUYÊN VẬT LIỆU
TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH.
1.1.1/ KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGUYÊN VẬT LIỆU :
1.1.1.1/ Khái niệm:
- Là đối tượng lao động được dùng vào quá trình sản xuất kinh doanh của Cty, chủ
yếu dùng cho quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm. Tham gia thường xuyên và trực
tiếp vào quá trình sản xuất.
1.1.1.2/ đặc điểm:
- Chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất định. Trong chu kỳ sản xuất vật liệu sẽ bị
tiêu hao toàn bộ và biến đổi hình thái vật chất ban đầu để cấu thành sản phẩm.
-Là khoản chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm và chiếm tỉ trọng lớn trong vốn
kinh doanh của Cty.
- Về mặt giá trị : khi tham gia vào quá trình sản xuất thì giá trị của vật liệu sẽ chuyển
toàn bộ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
1.1.2/ VAI TRÒ CỦA NGUYÊN VẬT LIỆU:
- Góp phần tạo nên việc hình thành sản phẩm
- Làm tăng giá trị chất lượng sản phẩm
- Sử dụng trong quá trình sản xuất và quản lý.
1.1.3/ PHÂN LOẠI NL, VL & CCDC:
- Phân loại theo vai trò, tác dụng của NL.VL
- Phân loại theo yêu cầu quản lý, ghi chép của kế toán
- Phân loại CCDC theo phương pháp phân bổ
1.1.4/ ĐÁNH GIÁ VÀ TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU:
1.1.4.1/ Đánh giá nguyên vật liệu:
1.1.4.2/ Tính giá nguyên vật liệu:
* Giá thực tế của nguyên vật liệu khi nhập kho:
+ Nguyên vật liệu mua ngoài
Giá
Thực tế =
Nhập kho

Giá mua
ghi trên
hóa đơn

HSTH: ĐINH DUY THANH

+

Các khoản thuế
không được
+
hoàn lại

Trang 1

Chi phí
thu mua -

Các khoản
được
giảm trừ

GVHD: TẠ THỊ KIM ANH

KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

+ Nguyên liệu tự chế biến:
Giá thực tế nhập kho = Giá trị nguyên vật liệu dùng vào chế biến + Chi phí chế biến
+ Nguyên vật liệu thuê ngoài gia công:
- Giá trị thực tế vật liệu thuê ngoài gia công nhập kho bao gồm giá trị thực tế của vật
liệu xuất ra để thuê ngoài gia công, chi phí gia công và chi phí vận chuyển từ kho của
doanh nghiệp đến nơi gia công về lại kho của doanh nghiệp.
Giá thực tế
Giá thực tế vật liệu
Chi phí
Nhập kho = xuất kho thuê
+ gia công
Ngoài gia công

+

Chi phí vận chuyển
nguyên vật liệu
đi và về

1.1.4.3/ Tính giá xuất kho:
+ Theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ: Kế toán chỉ xác định đơn giá bình
quân một lần vào cuối kỳ trên cơ sở tồn kho đầu kỳ và tất cả các lần nhập trong kỳ.
* Bước 1: Xác định đơn giá bình quân cuối kỳ:
Đơn giá
Trị giá tồn đầu kỳ +
Trị giá nhập trong kỳ
_____________________________________________________________...
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ
CHƯƠNG I : CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
1.1/ KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA NGUYÊN VẬT LIỆU
TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH.
1.1.1/ KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGUYÊN VẬT LIỆU :
1.1.1.1/ Khái niệm:
- đối tượng lao động được dùng vào quá trình sản xuất kinh doanh của Cty, chủ
yếu dùng cho quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm. Tham gia thường xuyên trực
tiếp vào quá trình sản xuất.
1.1.1.2/ đặc điểm:
- Chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất định. Trong chu kỳ sản xuất vật liệu sẽ bị
tiêu hao toàn bộ và biến đổi hình thái vật chất ban đầu để cấu thành sản phẩm.
-Là khoản chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm chiếm tỉ trọng lớn trong vốn
kinh doanh của Cty.
- Về mặt giá trị : khi tham gia vào quá trình sản xuất thì giá trị của vật liệu sẽ chuyển
toàn bộ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
1.1.2/ VAI TRÒ CỦA NGUYÊN VẬT LIỆU:
- Góp phần tạo nên việc hình thành sản phẩm
- Làm tăng giá trị chất lượng sản phẩm
- Sử dụng trong quá trình sản xuất và quản lý.
1.1.3/ PHÂN LOẠI NL, VL & CCDC:
- Phân loại theo vai trò, tác dụng của NL.VL
- Phân loại theo yêu cầu quản lý, ghi chép của kế toán
- Phân loại CCDC theo phương pháp phân bổ
1.1.4/ ĐÁNH GIÁ VÀ TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU:
1.1.4.1/ Đánh giá nguyên vật liệu:
1.1.4.2/ Tính giá nguyên vật liệu:
* Giá thực tế của nguyên vật liệu khi nhập kho:
+ Nguyên vật liệu mua ngoài
Giá Giá mua Các khoản thuế Chi phí Các khoản
Thực tế = ghi trên + không được + thu mua - được
Nhập kho hóa đơn hoàn lại giảm trừ
HSTH: ĐINH DUY THANH Trang 1 GVHD: TẠ THỊ KIM ANH
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CHUYÊN ĐỀ CCDC NGUYÊN VẬT LIỆU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CHUYÊN ĐỀ CCDC NGUYÊN VẬT LIỆU - Người đăng: Đinh Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CHUYÊN ĐỀ CCDC NGUYÊN VẬT LIỆU 9 10 929