Ktl-icon-tai-lieu

BẢO HIỂM CON NGƯỜI

Được đăng lên bởi thanhpro4420
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 3905 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Chöông 7

B ảo hi ểm con
ng ười

I- TOÅNG QUAN VEÀ BAÛO HIEÅM CON NGÖÔØI
1.1- Söï caàn thieát khaùch quan cuûa baûo hieåm con ngöôøi
Hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi vaãn luoân toàn taïi
nhieàu ruûi ro coù theå xaûy ra, do ñoù baát kyø xaõ hoäi
naøo cuõng quan taâm phoøng ngöøa vaø khaéc phuïc
haäu quaû ruûi ro (neáu coù) nhaèm ñaûm baûo cho
cuoäc soáng con ngöôøi ñöôïc oån ñònh.
 Baûo hieåm con ngöôøi ñöôïc ra ñôøi.

1.1- Söï caàn thieát khaùch quan cuûa baûo hieåm con ngöôøi

 BHCN laø moät trong 3 loaïi hình cuûa Baûo
hieåm thöông maïi.
 BHCN laø hình thöùc boå sung cho Baûo hieåm
xaõ hoäi vaø Baûo hieåm y teá .

1.2- Taùc duïng cuûa baûo hieåm con ngöôøi
 Goùp phaàn oån ñònh ñôøi soáng nhaân daân, laø choã
döïa tinh thaàn cho ngöôøi ñöôïc baûo hieåm.
 Goùp phaàn oån ñònh taøi chính vaø saûn xuaát kinh
doanh cho caùc doanh nghieäp, taïo laäp moái quan
heä gaàn guõi gaén boù giöõa ngöôøi lao ñoäng vaø ngöôøi
söû duïng lao ñoäng.

1.2- Taùc duïng cuûa baûo hieåm con ngöôøi
 Laø moät trung gian huy ñoäng vaø phaân phoái laïi
voán nhaøn roãi cho neàn kinh teá.
Goùp phaàn söû duïng hieäu quaû nguoàn voán cuûa
xaõ hoäi vaø choáng laïm phaùt.
 Goùp phaàn giaûi quyeát moät soá vaán ñeà veà maët
xaõ hoäi.

1.3- Phaân loaïi baûo hieåm con ngöôøi
a- Neáu döïa vaøo thôøi haïn baûo hieåm:
- BHCN ngaén haïn
- BHCN daøi haïn
b- Neáu döïa vaøo hình thöùc baûo hieåm:
- BHCN baét buoäc
- BHCN töï nguyeän

1.3- Phaân loaïi baûo hieåm con ngöôøi
c- Neáu döïa vaøo ruûi ro baûo hieåm:
 Baûo hieåm nhaân thoï:
 Baûo hieåm trong tröôøng hôïp soáng;
 Baûo hieåm trong tröôøng hôïp töû vong;
 Baûo hieåm nhaân thoï hoãn hôïp.
 Baûo hieåm phi nhaân thoï

II- BAÛO HIEÅM NHAÂN THOÏ
2.1- Khaùi nieäm

BHNT laø quaù trình baûo hieåm caùc ruûi
ro coù lieân quan ñeán sinh maïng, cuoäc
soáng vaø tuoåi thoï cuûa con ngöôøi.

2.2- Nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa baûo hieåm nhaân thoï
 BHNT vöøa mang tính tieát kieäm vöøa
mang tính ruûi ro.
 BHNT ñaùp öùng ñöôïc raát nhieàu muïc ñích
khaùc nhau cuûa ngöôøi tham gia baûo hieåm.
 Caùc loaïi hôïp ñoàng trong BHNT raát ña
daïng vaø phöùc taïp.

2.2- Nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa baûo hieåm nhaân thoï
 Phí BHNT chòu taùc ñoäng toång hôïp cuûa nhieàu
nhaân toá, vì vaäy quaù trình ñònh phí khaù phöùc taïp.
 BHNT chæ ra ñôøi vaø phaùt trieån trong nhöõng
ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi nhaát ñònh.

2.3- Caùc loaïi hình BHNT cô baûn
2.3.1- Baûo hieåm trong tröôøng hôïp töû vong
 Baûo hieåm töû kyø
Laø loaïi hình ñöôïc kyù keát baû...
Chöông 7
B o hi m con
ng iườ
BẢO HIỂM CON NGƯỜI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢO HIỂM CON NGƯỜI - Người đăng: thanhpro4420
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
BẢO HIỂM CON NGƯỜI 9 10 765