Ktl-icon-tai-lieu

Bảo hiểm ngoại thương

Được đăng lên bởi Quốc Tuấn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 102 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hợp đồng bảo hiểm chuyến: là hợp đồng bảo hiểm cho một chuyến hàng đợc vận chuyển từ
địa điểm này đến một địa điểm khác ghi trong hợp đồng bảo hiểm. Người bảo hiểm chỉ chịu
trách nhiệm về hàng hoá trong phạm vi một chuyến.
Hợp đồng bảo hiểm bao (Hợp đồng bảo hiểm mở): là hợp đồng bảo hiểm trong đó người bảo
hiểm nhận bảo hiểm cho một khối lượng hàng vận chuyển trong nhiều chuyến kế tiếp nhau
trong một thời gian nhất định (thường là một năm) hoặc nhận bảo hiểm cho một khối lượng
hàng hoá vận chuyển nhất định không kể đến thời gian

...
Hợp đồng bảo hiểm chuyến: là hợp đồng bảo hiểm cho một chuyến hàng đợc vận chuyển từ
địa điểm này đến một địa điểm khác ghi trong hợp đồng bảo hiểm. Người bảo hiểm chỉ chịu
trách nhiệm về hàng hoá trong phạm vi một chuyến.
Hợp đồng bảo hiểm bao (Hợp đồng bảo hiểm mở): là hợp đồng bảo hiểm trong đó người bảo
hiểm nhận bảo hiểm cho một khối lượng hàng vận chuyển trong nhiều chuyến kế tiếp nhau
trong một thời gian nhất định (thường là một năm) hoặc nhận bảo hiểm cho một khối lượng
hàng hoá vận chuyển nhất định không kể đến thời gian
Bảo hiểm ngoại thương - Người đăng: Quốc Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảo hiểm ngoại thương 9 10 881