Ktl-icon-tai-lieu

Bảo hiểm xã hội

Được đăng lên bởi thanhpro4420
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3343 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 2

Baûo hieåm
hoäi

xaõ

NỘI DUNG CHƯƠNG II
I. Bản chất và đặc điểm của BHXH
II. Đối tượng, chức năng, vai trò của BHXH
III. Hệ thống các chế độ BHXH
IV. Quỹ BHXH
V. BHXH VN trong ĐK nền kinh tế thị trường

I- BAÛN CHAÁT VAØ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA BHXH
1.1 Baûn chaát cuûa BHXH

BHXH laø söï ñaûm baûo thay theá hoaëc buø
ñaép moät phaàn thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi lao
ñoäng khi hoï gaëp phaûi nhöõng bieán coá laøm
giaûm hoaëc maát khaû naêng lao ñoäng, maát
vieäc laøm treân cô sôû hình thaønh vaø söû duïng
moät quyõ tieàn teä taäp trung nhaèm ñaûm baûo
ñôøi soáng cho ngöôøi lao ñoäng vaø gia ñình
hoï, goùp phaàn baûo ñaûm an toaøn xaõ hoäi.

NHÖÕNG NOÄI DUNG CHUÛ YEÁU CUÛA BAÛN CHAÁT BHXH

 BHXH laø nhu caàu khaùch quan, ña daïng vaø phöùc
taïp cuûa xaõ hoäi. Caùc beân tham gia quan heä BHXH.
 Beân tham gia BHXH.
 Beân BHXH.
 Beân ñöôïc BHXH.
 Bieán coá laøm giaûm hoaëc maát khaû naêng lao ñoäng,
maát vieäc laøm trong BHXH.
 Nhöõng ruûi ro ngaãu nhieân;
 Nhöõng ruûi ro khoâng hoaøn toaøn ngaãu nhieân.

NHÖÕNG NOÄI DUNG CHUÛ YEÁU CUÛA BAÛN CHAÁT BHXH

 Ñoàng thôøi nhöõng yeáu toá ñoù coù theå xaûy ra
caû trong vaø ngoaøi quaù trình lao ñoäng.
 Nguoàn quyõ BHXH:
 Do caùc beân tham gia BHXH ñoùng goùp.
 Söï hoã trôï töø phía Nhaø nöôùc.

NHÖÕNG NOÄI DUNG CHUÛ YEÁU CUÛA BAÛN CHAÁT BHXH

 Muïc tieâu cuûa BHXH
Nhaèm thoûa maõn nhöõng nhu caàu thieát yeáu cuûa
ngöôøi lao ñoäng trong tröôøng hôïp bò giaûm hoaëc
maát thu nhaäp, maát vieäc laøm, nhö:
 Ñeàn buø nhöõng khoaûn thu nhaäp bò maát ñeå
ñaûm baûo nhu caàu sinh soáng thieát yeáu cuûa
ngöôøi lao ñoäng.
 Chaêm soùc söùc khoûe vaø choáng beänh taät.
 Xaây döïng ñieàu kieän soáng ñaùp öùng caùc
nhu caàu cuûa ñaëc bieät cuûa ngöôøi giaø, ngöôøi
taøn taät vaø treû em.

1.2. Ñaëc ñieåm cuûa BHXH
 BHXH laø hoaït ñoäng chia seû ruûi ro cuûa coäng ñoàng
theo nguyeân taéc “soá ñoâng buø soá ít” vaø “tieát kieäm
chi tieâu”;
 BHXH thöïc thi chính saùch xaõ hoäi, khoâng nhaèm
muïc ñích kinh doanh;
 BHXH laø moät boä phaän cuûa heä thoáng an sinh xaõ
hoäi ñöôïc thöïc hieän theo nguyeân taéc ñoùng goùp;
 BHXH thöïc hieän phaân phoái treân cô sôû möùc ñoùng
goùp vaøo quyõ BHXH.

II- ÑOÁI TÖÔÏNG, CHÖÙC NAÊNG
VAØ VAI TROØ CUÛA BHXH
2.1- Ñoái töôïng BHXH vaø ñoái töôïng tham gia BHXH
 Ñoái töôïng BHXH
Laø thu nhaäp bò giaûm hoaëc maát cuûa ngöôøi lao
ñoäng tham gia BHXH do hoï bò giaûm hoaëc
maát khaû naêng lao ñoäng, maát vieäc laøm.
 Ñoái töôïng tham gia BHXH
 Ngöôøi lao ñoäng

 Ngöôøi söû duïng la...
Chöông 2
Chöông 2
Baûo hieåm
Baûo hieåm
xaõ
xaõ
hoäi
hoäi
Bảo hiểm xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo hiểm xã hội - Người đăng: thanhpro4420
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Bảo hiểm xã hội 9 10 691