Ktl-icon-tai-lieu

Bảo quản hạt ca cao

Được đăng lên bởi Loan Phan
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1393 lần   |   Lượt tải: 4 lần
3

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THANH NIÊN DÂN TỘC TÂY NGUYÊN

GIÁO TRÌNH

Mô đun: BẢO QUẢN HẠT CACAO
Mã số: …..
NGHỀ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ-CACAO
Trình độ: Trung cấp nghề

Lưu hành nội bộ

4

MỤC LỤC
Trang bìa………………………………………………………………………………..1
Lời giới thiệu……………………………………………………………………………2
Mục lục………………………………………………………………………………….3
Vị trí, ý nghĩa,vai trò mục tiêu, chương trình tổng quát mô đun……………… …..4
Bài 1: Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện bảo quản......................................................................5
1. Chuẩn bị bao bì bảo quản hạt cacao thành phẩm...............................................................5
1.1Yêu cầu bảo vệ sản phẩm và bảo vệ môi trường............................................................5
1.2 Các hình thức đóng bao hạt cacao thành phẩm.............................................................6
1.3 Các loại bao bì...................................................................................................................6
1.4 Nhãn mác trên bao bì.......................................................................................................8
2. Kiểm tra chất lượng hạt cacao thành phẩm.........................................................................8
2.1. Đặc điểm hạt cacao nguyên liệu........................................................................................8
2.2. Chất lượng cacao thương phẩm.........................................................................................9
2.3. Tiêu chí lựa chọn cacao thô.............................................................................................10
2.4. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nguyên liệu hạt cacao thành phẩm........................11
3. Chuẩn bị các phương tiện vận chuyển hạt cacao thành phẩm:........................................14
3.1. Phương pháp bảo quản, vận chuyển nguyên liệu từ nơi thu mua nguyên liệu về nhà
máy.........................................................................................................................................14
3.2. Phương pháp bảo quản nguyên liệu tại nhà máy.......................................................14
4. Giới thiệu một số kho bảo quản hạt cacao thành phẩm:..................................................14
4.1. Quy định về kho bảo quản............................................................................................14
4.2. Một số kiểu kho bảo quản hạt cacao thành phẩm:.....................................................14
...
3
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THANH NIÊN DÂN TỘC TÂY NGUYÊN
GIÁO TRÌNH
Mô đun: BẢO QUẢN HẠT CACAO
Mã số: …..
NGHỀ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ-CACAO
Trình độ: Trung cấp nghề
Lưu hành nội bộ
Bảo quản hạt ca cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo quản hạt ca cao - Người đăng: Loan Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Bảo quản hạt ca cao 9 10 249