Ktl-icon-tai-lieu

Baseafood với đề án gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu

Được đăng lên bởi cancelanimation
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1 DOANH NGHIEP/DOANH NHAN

Baseafood
vd'i de an gia tang gia trj san pham xuat khau
D Tran Van Dung
Gidm dd'c Cdng ty Baseafood, Uy viin Ban Chap hdnh Vasep

DETAO THE CHU OQNG KHAC PHUC NHU'NG KHO KHAN NHU" THIEU NGUYEN UEU VA CHI PHI DAU
VAO N G A Y CANG TANG, CONG TY BASEAFOOD QUYET DINH KHONG GANG SlJc CHAY THEO SAN
LL/ONG, MA XAY D U N G VA TRIEN KHAI THL/C HIEN DE AN PHAT TRIEN SAN P H A M GTGT D l ' NANG
CAO HIEU QUA XUAT KHAU.
He luy tCr viec
chay theo so iu'crng
Nhieu nam ehi tap trung phan
da'u tang sd'lugng, ma khdng ehu
trgng de'n h'nh hieu qua da Iam
cho td'c dp tang gia tri san pham
eiia nganh thuy san - ne'u logi trir
eae ye'u to bie'n ddng gia va lam
phat - ngay eang giam, tham ehi
tha'p ban td'c dp tang san lugng,
lgi nhugn cua cae DN va ngudi
san xua't ngay eang thap.

Theo thdng ke so bd, hon 50%
san lugng thuy san XK cua Viet
Nam hien nay d dgng nguyen
lieu hoac ban thanh pham, ham
lugng che'bie'n tha'p, gia tri tha'p.
Day la ye'u to'lam that thoat kha
Idn gia trj cua nguyen li?u thuy
san ma Ie ra ed the giu lai trong
nude, mang lai nhieu lgi ich ban
cho ngudi san xua't nguyen lieu,
DN che'bie'n va ddng gop nhieu
hon cho ngan saeh.

Trong che' bie'n thuy san XK,
viee gia tang so' lugng ludn keo
theo nhieu he lyy khac, ma trudc
he't la tinh trgng thie'u nguyen lieu
ngay eang tr&n trgng va cac rao
can ky thuat duge dung len ngay
eang nhieu d cae nude NK. Day
ciong la nhiing ly do khi§h XK
hau he't cae nhdm hang hai san
deu sy t giam trong nam 2013.
Cae DN cbebiMi XK deu chua
cd chien luge hgp ly de thu gom.

dy tru va NK nguyen U^u nen
thudng rat bi dgng khi hei: vu
hoac mat mua. Do dd, sij dung
thgt hi#u qua, gia tang tm da gia
tri thanh phain thu dirge tren 1
don vi nguydn Ii§u cd y nghia rat
quyet dinh doi vdi sy thanh bgi
cuaDN.
Cdng ty CP Chi' bieh XNK
Thuy san tinh Ba Ria-Viing Tau
(Baseafood) da hogt ddng trong
Imbvyccheljieh, XK eac san pham
hid san nhieu nam, nen cang nhan
thuc rd nhiing khd khan ngay
cang chdng cha't ddi vdi nganh
nay. Theo danh gia cua Ianh dgo
Cdng ty, tinh binh nguyen lieu se
tie'p tyc se cdn tiep tye eang thang
do ngudn lgi bi&i ngay eang suy
ki^t. Vi|c NK nguyen li?u eiing
khdng dl dang vi nhiing rang
huge phap ly qud'c te'ddi vdi thiiy
san khai thac ty nhien, cac thu tyc
NK phiic tap, phiai ha, gay tdn
kem; va eae nude khac ding thuc
hi§n chinh sadi bao v? ngu&i lgi
cua chinh hp.
Lira chpn sdn xuat
san phim GTGT
D#'tgo the'chu dgng khac phyc
nhiing khd khan tren, Cdng ty
Baseeifood da quye't dinh khdng
ga...
1
DOANH
NGHIEP/DOANH
NHAN
Baseafood
vd'i
de
an gia
tang
gia
trj san
pham
xuat khau
D Tran Van Dung
Gidm dd'c Cdng
ty
Baseafood,
Uy
viin
Ban
Chap hdnh Vasep
DETAO
THE CHU
OQNG
KHAC PHUC NHU'NG
KHO
KHAN
NHU"
THIEU NGUYEN
UEU VA
CHI PHI DAU
VAO
NGAY
CANG TANG, CONG
TY
BASEAFOOD QUYET DINH KHONG GANG
SlJc
CHAY THEO
SAN
LL/ONG,
MA XAY
DUNG
VA
TRIEN KHAI
THL/C
HIEN
DE
AN
PHAT TRIEN
SAN
PHAM
GTGT
Dl'
NANG
CAO HIEU
QUA
XUAT KHAU.
He luy
tCr
viec
chay theo so
iu'crng
Nhieu
nam
ehi tap trung phan
da'u tang sd'lugng, ma khdng ehu
trgng de'n
h'nh
hieu qua da Iam
cho td'c dp tang gia tri san pham
eiia
nganh thuy
san
-
ne'u logi trir
eae ye'u to bie'n ddng gia va lam
phat - ngay eang giam, tham ehi
tha'p ban td'c dp tang san lugng,
lgi nhugn cua cae DN va ngudi
san xua't ngay eang thap.
Theo thdng ke so bd, hon 50%
san lugng thuy san XK cua Viet
Nam hien nay d dgng nguyen
lieu hoac ban thanh pham, ham
lugng che'bie'n tha'p, gia tri tha'p.
Day la ye'u
to'lam
that thoat kha
Idn gia trj cua nguyen
li?u
thuy
san ma Ie ra ed the giu lai trong
nude, mang lai nhieu lgi ich ban
cho ngudi san xua't nguyen lieu,
DN che'bie'n va ddng gop nhieu
hon cho ngan saeh.
Trong
che'
bie'n thuy san XK,
viee gia tang so' lugng ludn keo
theo nhieu he
lyy
khac, ma trudc
he't la tinh trgng thie'u nguyen lieu
ngay eang
tr&n
trgng va cac rao
can ky thuat duge dung len ngay
eang nhieu d cae nude NK. Day
ciong
la nhiing ly do
khi§h
XK
hau he't cae nhdm hang hai san
deu
sy
t giam trong nam
2013.
Cae DN
cbebiMi
XK deu
chua
cd chien luge hgp ly de thu
gom.
Baseafood với đề án gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu - Trang 2
Baseafood với đề án gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu - Người đăng: cancelanimation
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Baseafood với đề án gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu 9 10 678