Ktl-icon-tai-lieu

BCTN Tình hình Hoạt động Sản xuất Kinh doanh Công ty TNHH MTV DV Hóa Nông

Được đăng lên bởi Nhi Nguyen
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1375 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Thầy Võ Phúc

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH MTV
DỊCH VỤ HÓA NÔNG
1.1. Quá

trình hình thành và phát triển công ty

Công ty TNHH MTV DV Hóa Nông là một công ty sản xuất và kinh doanh
các mặt hàng thủ công mỹ nghệ làm từ đất sét. Tiền thân của công ty này chỉ là một
cơ sở nhỏ - Cơ sở Hoa đất sét Lan Phương. Chính thức hoạt động vào ngày
12/09/2004, sản xuất dưới hình thức quy mô nhỏ, bán hàng với tư cách cá nhân,
không nhận sự tài trợ từ Nhà nước hay tổ chức nào khác, chủ yếu để tạo công ăn
việc làm cho những người khiếm thính, là một đối tượng khó hòa nhập với cộng
đồng nhất trong tất cả các đối tượng khuyết tật.
Ra đời trong thời điểm ngành sản xuất nghệ thuật hoa đất sét Việt Nam còn
non trẻ, thị trường chủ yếu là hàng ngoại nhập. Nhưng ngay từ những ngày đầu
thành lập, khác với các doanh nghiệp cùng ngành, cơ sở Lan Phương đã không chọn
con đường phát triển bằng cách vừa dạy nghề vừa nhập hàng ngoại về phân phối lại
mà đã quyết tâm xây dựng mục tiêu trở thành nhà sản xuất các sản phẩm từ đất sét
bằng chính nguồn lực của mình. Đây là một thử thách lớn. Mặt hàng sản xuất chủ
yếu lúc bấy giờ là những chậu hoa đất sét mini (cao 6 - 9cm) dùng làm quà tặng, quà
khuyến mãi và quà dành cho khách mời đám cưới.
Với nguồn lực giới hạn về thời gian, tiền bạc và kiến thức (vốn chỉ 35 triệu
đồng vào lúc ban đầu và 3 công nhân), người chủ cơ sở phải đảm nhận nhiều chức
năng cùa một người điều hành, một nhân viên tiếp thị, bán hàng và thậm chí kiêm
luôn cả giao hàng. Vì vậy, cơ sở chỉ dám nhận những đơn hàng nhỏ, lẻ.
Tuy nhiên với óc sáng tạo, tâm hồn và bàn tay khéo léo của những người thợ
làm hoa đất sét, sản phẩm của cơ sở đã được khách hàng xếp ngang hàng về chất
lượng so với hoa ngoại nhập. Cộng với giá cả hợp lý, giao hàng uy tín, sau 4 năm

SVTH: Trần Nguyễn Như Lê

1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Thầy Võ Phúc

hoạt động, cơ sở đã nhận được nhiều đơn đặt hàng từ các khách hàng trong và ngoài
nước.
Nhằm tạo nhiều cơ hội kinh doanh, giao dịch dễ dàng hơn đối với nhà cung
cấp và khách hàng, đặc biệt là tạo cơ sở pháp lý cho các hợp đồng và hoạt động kinh
doanh của mình, ngày 27/5/2008 song song với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực
hóa chất nông nghiệp - Cơ sở Hoa Đất Sét Lan Phương chính thức nâng cấp thành
công ty với:
-

Tên đăng ký : Công ty TNHH MTV DV Hóa Nông
Lĩnh vực kinh doanh:
 Sản xuất và kinh doanh hàng lưu niệm, hàn...
 


 ! "#$%&'(
 !"#$%&'()*"+, 
#-".#/!"#01)%2345. "6!"#$
7%89:7%8 1)%2; <73=>?1$*""
@ABCDBACCEF%&'(),<GH>I(#9FJ"*G<5F
+%"KL0"<G M>"+F.N(1O?P
*!"#Q<R+N#=F!"#$1<L+S *G$
1T)K)&1<L+(N3
U 1RKR1O#"%&'()( 1)%2 #S
KVFWK<R.N(!""?3< 0Q"1(
"!F+*G, X"F7%8; <71Y+Z
1<RKOJ[*0 ,?4*0 "?*45!?
#"1YI(N5#'5,#\](K8""%&'()%&^#01)%2
J[=(T!. #H3_5!"#$`!G3-"%&'().
N(!J)R!"Q( 1)%2#a b:D#c,X!"#I("-FI("
+(N#Y*"I(","+#R1#<G3
G(T!G?*4R F4J?*"+N>a*6deK(
1T*"!J 1(*"d5cF<R.7%8&1&#4(>
PX #$<R14("F#$5*]NWFJ"*"#=+]#
!(& "3H*F7%86,#Q17"9F!V3
(]*G%?F5#T*"J" +2!2. Q<RL
!"# 1)%2F%&^#. 7%81Y1<L+"'N "*4)
!<L%*G ?3$*G&L!fF "(=F% (EP#
gK(h<;] @
BCTN Tình hình Hoạt động Sản xuất Kinh doanh Công ty TNHH MTV DV Hóa Nông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BCTN Tình hình Hoạt động Sản xuất Kinh doanh Công ty TNHH MTV DV Hóa Nông - Người đăng: Nhi Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
BCTN Tình hình Hoạt động Sản xuất Kinh doanh Công ty TNHH MTV DV Hóa Nông 9 10 327