Ktl-icon-tai-lieu

Bí quyết tay trắng trở thành triệu phú

Được đăng lên bởi thanhttr84
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1565 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bí quyết

TAY TRẮNG
thành

TRIỆU PHÚ
Dõch giaã :

Adam Khoo
Trêìn Àùng Khoa
Uöng Xuên Vy
Trûúng Viïåt Hûúng

N H A Â X U Ê Ë T B A Ã N P HUÅ NÛÄ

Mua sách trực tuyến tại 



SECRETS OF SELF-MADE MILLIONAIRES
How You Can Create an Extraordinary Income
& Build a Million-Dollar Net Worth... Starting From Scratch
Copyright © 2006 by Adam Khoo Learning Technologies Group Pte Ltd
Vietnamese Edition © 2009 by TGM Joint Stock Company
All rights reserved.

BÑ QUYÏËT TAY TRÙÆNG THAÂNH TRIÏåU PHUÁ
Laâm thïë naâo àïí coá thu nhêåp döìi daâo vaâ gia taâi baåc tyã tûâ... söë 0?
Dõch giaã: Trêìn Àùng Khoa, Uöng Xuên Vy vaâ Trûúng Viïåt Hûúng
Cöng Ty Cöí Phêìn TGM giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh êën baãn tiïëng
Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái Adam Khoo
Learning Technologies Group Pte Ltd (AKLTG). Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng
àûúåc sûå àöìng yá cuãa TGM vaâ AKLTG àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët
Baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn Quyïìn Quöëc Tïë vaâ Cöng Ûúác Baão Höå Baãn Quyïìn Súã
Hûäu Trñ Tuïå Berne.

CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN TGM
#00-03, Toâa nhaâ NP Tower
232/17 Voä Thõ Saáu, Phûúâng 7, Quêån 3
Thaânh phöë Höì Chñ Minh
Tel: (08) 6276 9209 – Fax: (08) 6290 9962
Website: w

Mua sách trực tuyến tại 



Lời giới thiệu
Chuáng töi xin hên haånh giúái thiïåu túái baån quyïín saách: “Bñ Quyïët
Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá: Laâm thïë naâo àïí coá thu nhêåp döìi
daâo vaâ gia taâi baåc tyã tûâ... söë 0?”. Àêy laâ quyïín saách àûúåc dõch vaâ
biïn soaån búãi chñnh hai dõch giaã nöíi tiïëng Trêìn Àùng Khoa vaâ
Uöng Xuên Vy (nhûäng ngûúâi àaä taåo nïn caác quyïín saách giaáo duåc
baán chaåy nhêët taåi Viïåt Nam nhû “Töi Taâi Gioãi, Baån Cuäng Thïë!”,
“Con Caái Chuáng Ta Àïìu Gioãi”, “Laâ m Chuã Tû Duy, Thay Àöí i
Vêån Mïånh”), vaâ dõch giaã Trûúng Viïåt Hûúng, möåt gûúng mùåt
treã àêìy triïín voång trong lônh vûåc dõch thuêåt.
Tûâ àêìu nùm 2008, kïët húåp vúái Adam Khoo (taác giaã cuãa quyïín
saách naây vaâ cuäng laâ möåt trong 25 triïåu phuá treã tuöíi vaâ giaâu coá
nhêët Singapore), hai dõch giaã Trêìn Àùng Khoa vaâ Uöng Xuên Vy
àaä bùæt àêìu con àûúâng laâm giaâu möåt caách chên chñnh cuãa mònh
bùçng caách hoåc hoãi nhiïìu kiïën thûác àûúåc chia seã trong quyïín
saách naây, vñ duå nhû:
–	 Thaânh lêåp doanh nghiïåp chuyïn phaát haânh saách chêët
lûúång cao vaâ baán chaåy nhêët taåi...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bí quyết tay trắng trở thành triệu phú - Người đăng: thanhttr84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Bí quyết tay trắng trở thành triệu phú 9 10 160