Ktl-icon-tai-lieu

Biên Bản Điều Chỉnh Hoá Đơn VAT

Được đăng lên bởi van-hue-nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 886 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CTY CP LÖÔNG THÖÏC – TP VÓNH LONG

XÍ NGHIEÄP TAM BÌNH

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh phuùc

BIEÂN BAÛN ÑIEÀU CHÆNH HOAÙ ÑÔN
- Caên cöù vaøo thoâng tö soá:153/2010/TT-BTC ngaøy 28/09/2010 höôùng daãn thi haønh nghò
ñònh soá 51/2010/NÑ-CP ngaøy 14/05/2010 cuûa chính phuû qui ñònh chi tieát thi haønh luaät thueá
GTGT.
- Caên cöù vaøo tình hình thöïc teá mua baùn.
Hoâm nay, ngaøy 28/09/2011, taïi Vaên phoøng Chi Nhaùnh CTy CP LTTP Vónh Long – Xí
nghieäp Tam Bình, chuùng toâi goàm coù:
1/ Ñaïi dieän beân mua (Beân A)
-

Ñôn vò : CN CTy CP LTTP VL - XÍ NGHIEÄP TAM BÌNH

-

Ñòa chæ : Soá 18 A, Myõ Phuù 5, xaõ Töôøng loäc, Tam Bình, Vónh Long.

-

Do oâng : Leâ Hoaøng Bang , Chöùc vuï : P.Giaùm ñoác

laøm ñaïi dieän

2/ Ñaïi dieän beân baùn ( Beân B)
- Ñôn vò : HOÀ THÒ THU NGA
-

Ñòa chæ : Khoùm 1, Thò Traán Tam Bình, Tam Bình, Vónh Long.

-

Do baø :Hoà Thò Thu Nga,

Chuû ñaïi lyù

laøm ñaïi dieän

Tieán haønh laäp bieân baûn ñieàu chænh laïi hoùa ñôn nhö sau:
Chi tieát ghi treân hoaù ñôn:
Hoùa ñôn
Soá

Seri

Ngaøy

0071430 15AB/11P 28/09/2011

Ñòa chæ: Soá 18A, Myõ Phuù 5, xaõ Töôøng Loäc, Tam Bình, Vónh Long

Chi tieát ñieàu chænh laïi theo thöïc teá mua baùn:
Hoùa ñôn
Soá

Seri

Ngaøy Ñòa chæ: Soá 18A, Myõ Phuù 5, xaõ Töôøng Loäc, Tam Bình, Vónh Long

0071430 15AB/11P 28/07/2011

Nguyeân nhaân ñieàu chænh:
Beân baùn ghi sai ngaøy treân hoùa ñôn.
Bieân baûn naøy ñöôïc keøm theo hoaù ñôn neâu treân vaø laøm cô sôû ñeå thanh toaùn tieàn
haøng, quyeát toaùn thueá.
Bieân baûn ñöôïc thaønh laäp 04 baûn, moãi beân giöõ 02 baûn coù giaù trò nhö nhau.
ÑAÏI DIEÄN BEÂN B

ÑAÏI DIEÄN BEÂN A

...
CTY CP LÖÔNG THÖÏC – TP VÓNH LONG COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
XÍ NGHIP TAM BÌNH Ñoäc Laäpï Do Haïnh phuùc
BIEÂN BAÛN ÑIEÀU CHÆNH HOAÙ ÑÔN
- Caên cöù vaøo thoâng tö soá:153/2010/TT-BTC ngaøy 28/09/2010 höôùng daãn thi haønh nghò
ñònh soá 51/2010/NÑ-CP ngaøy 14/05/2010 cuûa chính phuû qui ñònh chi tieát thi haønh luaät thueá
GTGT.
- Caên cöù vaøo tình nh thöïc teá mua baùn.
Hoâm nay, ngaøy 28/09/2011, taïi Vaên phoøng Chi Nhaùnh CTy CP LTTP Vónh Long – Xí
nghieäp Tam Bình, chuùng toâi goàm coù:
1/ Ñi dieän bn mua (Bn A)
-
Ñôn : CN CTy CP LTTP VL - NGHIP TAM NH
-
Ñòa c: S 18 A, M Phuù 5, xaõ ôøng lc, Tam nh, Vónh Long.
-
Do oâng : Leâ Hong Bang , Chöùc vuï : P.Giaùm ñc laøm ñaïi din
2/ Ñaïi dieän beân baùn ( Beân B)
-
Ñôn : HOÀ THÒ THU NGA
-
Ñòa c: Khoùm 1, Thò Trn Tam Bình, Tam Bình, Vónh Long.
-
Do b :H Thò Thu Nga, Chuû ñaïi lyù laøm ñaïi dieän
Tin haønh lp bin baûn ñiu chænh laïi ha ñôn nhö sau:
Chi tit ghi treân hoaù ñôn:
Hoùa ñôn
Ñòa chæ:
Soá 18A, Myõ Phuù 5, xaõ ôøng Loäc, Tam nh, nh Long
Soá Seri Ngy
0071430 15AB/11P
28/09/2011
Chi tit ñieàu cnh li theo tïc teá mua baùn:
Hoùa ñôn
Ñòa chæ: Soá 18A, Myõ Ph 5, xaõ ôøng Loäc, Tam nh,nh Long
Soá Seri Ngy
0071430 15AB/11P
28/07/2011
Nguyeân nhaân ñieàu chænh:
Beân baùn ghi sai ngaøy treân hoùa ñôn.
Bieân bn naøy ñöôïc km theo hoaù ñôn nu treân v lm cô û ñ thanh toaùn tieàn
haøng, quyeát toaùn thu.
Bieân bn ñöôïc thnh lp 04 baûn, moãi bn giöõ 02 bn coù gi trò n nhau.
ÑAÏI DIEÄN BEÂN B ÑAÏI DIEÄN BEÂN A
Biên Bản Điều Chỉnh Hoá Đơn VAT - Trang 2
Biên Bản Điều Chỉnh Hoá Đơn VAT - Người đăng: van-hue-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên Bản Điều Chỉnh Hoá Đơn VAT 9 10 979