Ktl-icon-tai-lieu

Binh pháp tôn tử trong marketing

Được đăng lên bởi vothihaphuong521
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BINH PHAÙP TOÂN TÖÛ & TIEÁP THÒ PHÖÔNG TAÂY
 Xaâm phaïm ñeán quyeàn lôïi, yù thích caù nhaân tieàm aån moãi con ngöôøi maø khoâng bieát. Do khaùc bieät tö duy, suy
nghó, vaên hoaù, ngoân ngöõ.
 Aûnh höôûng töø caùc tích xöa, baøi hoïc kinh nghieäm xöa. Luoân aùp duïng binh phaùp trong coâng vieäc. Moïi vieäc laøm
ñeàu coù suy nghó, chuû taâm.
 Suy nghó chieán löôïc.
 Bí quyeát thaéng lôïi laø ñaùnh löøa ñoái phöông. Do coù khaùc bieät trong vaên hoaù.
 Ñòch maïnh haõy laøm nhö ta yeáu
 Muoán ñaùnh, laøm nhö khoâng muoán ñaùnh: gaây hoang mang maát caûnh giaùc..
 Khi gaàn laøm nhö xa, khi xa laøm nhö gaàn: ñaùnh leäc höôùng.
 Ñem moài duï ñòch
 Keát hôïp caùc nhaân toá cô baûn trong moät chieán löôïc duy nhaát. Keát hôïp ñi keát hôïp laïi caùc nhaân toá taïo neân chieán
löôïc môùi.
 Tröïc tieáp ñoái ñaàu vôùi vaán ñeà: tìm ra höôùng giaûi quyeát.
 Duøng ngöôøi höôùng daãn ñòa phöông.
 Bí maät tuyeät ñoái haønh ñoäng chôùp nhoaùng. Laõo töû: "Ngöôøi gioûi ñi khoâng ñeå laïi daáu veát, noùi khoâng lôõ lôøi, tính
khoâng caàn soå, cöûa khoâng caàn khoaù maø môû khoâng ñöôïc, buoäc khoâng caàn guùt maø khoâng suùt"..
 Taán coâng baát ngôø luùc ñòch khoâng chuaån bò.
 Ñòch noùi hoaø bình laø chuùng coù aâm möu. Toân töû: "Khi söù giaû ñòch aên noùi nhuùn nhöôøng maø quaân ñoäi chuùng laïi
taêng cöôøng, ñoù laø luùc chuùng chuaån bò taán coâng. Khi söù giaû cuûa ñòch coù veû hung haêng maø quaân cuûa chuùng coù veû
haáp taáp voäi vaøng, ñoù laø luùc chuùng chuaån bò ruùt lui. Khi chuùng noùi chuyeän hoaø bình, ñoù laø luùc chuùng coù aâm
möu.".
 Tìm caùi soáng trong caùi cheát.
 Phaûi bieát laøm giaùn ñieäp. " Moät ñoäi quaân coù theå bò baét buoäc phaûi chieán ñaáu nhieàu naêm lieàn, nhöng chieán thaéng
chæ quyeát ñònh trong moät ngaøy. Neáu ngöôøi chæ huy khoâng chòu chi tieâu haøo phoùng cho vieäc söû duïng tình baùo,
oâng ta seõ khoâng naém baét ñöôïc tình hình cuûa ñòch." Söû duïng toát tình baùo phaûi coù ngöôøi phaân tích vaø lyù luaän saâu
saéc. Söû duïng tình baùo hieäu quaû chính laø taøi naêng cuûa nhaø laõnh ñaïo.

BA MÖÔI SAÙU CHÖÔÙC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Giaáu trôøi qua bieån. Hö hö thöïc thöïc.
Vaây Nguïy, cöùu Trieäu. Ñaùnh vaøo choã yeáu
cuûa ñòch, choã baát ngôø nhaát.
Möôïn dao gieát ngöôøi.
Laáy khoeû ñaùnh meät. Mình yeáu thì keùo daøi
thôøi gian chôø thôøi cô.
Möôïn löûa cöùôp cuûa
Göông ñoâng kích taây. Quan troïng laø phaûi
ñoaùn ñuùng phaûn öùng cuûa ñoái phöông.
Bieán khoâng thaønh coù.
Bí...
BINH PHAÙP TOÂN TÖÛ & TIEÁP THÒ PHÖÔNG TAÂY
Xaâm phaïm ñeán quyeàn lôïi, yù thích caù nhaân tieàm aån moãi con ngöôøi maø khoâng bieát. Do khaùc bieät tö duy, suy
nghó, vaên hoaù, ngoân ngöõ.
Aûnh höôûng töø caùc tích xöa, baøi hoïc kinh nghieäm xöa. Luoân aùp duïng binh phaùp trong coâng vieäc. Moïi vieäc laøm
ñeàu coù suy nghó, chuû taâm.
Suy nghó chieán löôïc.
Bí quyeát thaéng lôïi laø ñaùnh löøa ñoái phöông. Do coù khaùc bieät trong vaên hoaù.
Ñòch maïnh haõy laøm nhö ta yeáu
Muoán ñaùnh, laøm nhö khoâng muoán ñaùnh: gaây hoang mang maát caûnh giaùc..
Khi gaàn laøm nhö xa, khi xa laøm nhö gaàn: ñaùnh leäc höôùng.
Ñem moài duï ñòch
Keát hôïp caùc nhaân toá cô baûn trong moät chieán löôïc duy nhaát. Keát hôïp ñi keát hôïp laïi caùc nhaân toá taïo neân chieán
löôïc môùi.
Tröïc tieáp ñoái ñaàu vôùi vaán ñeà: tìm ra höôùng giaûi quyeát.
Duøng ngöôøi höôùng daãn ñòa phöông.
Bí maät tuyeät ñoái haønh ñoäng chôùp nhoaùng. Laõo töû: "Ngöôøi gioûi ñi khoâng ñeå laïi daáu veát, noùi khoâng lôõ lôøi, tính
khoâng caàn soå, cöûa khoâng caàn khoaù maø môû khoâng ñöôïc, buoäc khoâng caàn guùt maø khoâng suùt"..
Taán coâng baát ngôø luùc ñòch khoâng chuaån bò.
Ñòch noùi hoaø bình laø chuùng coù aâm möu. Toân töû: "Khi söù giaû ñòch aên noùi nhuùn nhöôøng maø quaân ñoäi chuùng laïi
taêng cöôøng, ñoù laø luùc chuùng chuaån bò taán coâng. Khi söù giaû cuûa ñòch coù veû hung haêng maø quaân cuûa chuùng coù veû
haáp taáp voäi vaøng, ñoù laø luùc chuùng chuaån bò ruùt lui. Khi chuùng noùi chuyeän hoaø bình, ñoù laø luùc chuùng coù aâm
möu.".
Tìm caùi soáng trong caùi cheát.
Phaûi bieát laøm giaùn ñieäp. " Moät ñoäi quaân coù theå bò baét buoäc phaûi chieán ñaáu nhieàu naêm lieàn, nhöng chieán thaéng
chæ quyeát ñònh trong moät ngaøy. Neáu ngöôøi chæ huy khoâng chòu chi tieâu haøo phoùng cho vieäc söû duïng tình baùo,
oâng ta seõ khoâng naém baét ñöôïc tình hình cuûa ñòch." Söû duïng toát tình baùo phaûi coù ngöôøi phaân tích vaø lyù luaän saâu
saéc. Söû duïng tình baùo hieäu quaû chính laø taøi naêng cuûa nhaø laõnh ñaïo.
BA MÖÔI SAÙU CHÖÔÙC
1. Giaáu trôøi qua bieån. Hö hö thöïc thöïc.
2. Vaây Nguïy, cöùu Trieäu. Ñaùnh vaøo choã yeáu
cuûa ñòch, choã baát ngôø nhaát.
3. Möôïn dao gieát ngöôøi.
4. Laáy khoeû ñaùnh meät. Mình yeáu thì keùo daøi
thôøi gian chôø thôøi cô.
5. Möôïn löûa cöùôp cuûa
6. Göông ñoâng kích taây. Quan troïng laø phaûi
ñoaùn ñuùng phaûn öùng cuûa ñoái phöông.
7. Bieán khoâng thaønh coù.
8. Bí maät vöôït Traàn Thöông. Con ñöôøng baát
ngôø, giaûi phaùp baát ngôø.
9. Caùch soâng ngaém löûa. Chôø ñôïi dieãn bieán
coù lôïi vôùi mình.
10. Mieäng cöôøi tay dao.
11. Maän cheát thay ñaøo
12. Thuaän tay daét boø. Chaáp nhaän cô hoäi duø
nhoû.
13. Ñaäp coû raén sôï.
14. Möôïn xaùc hoaøn hoàn. Nuùp boùng keû khaùc
taïm thôøi
15. Ñieäu hoå ly sôn. Ñöa ñòch ra khoûi vuøng
thuaän lôïi.
16. Muoán baét haõy thaû
17. Ñoåi gaïch laáy ngoïc. Xem xeùt cho gì vaø nhaän ñöôïc gì?
18. Ñaùnh giaëc phaûi baét töôùng. Quan heä lôùn.
19. Ruùt cuûi ñaùy noài. Haïn cheá söùc maïnh cuûa ñòch
20. Khaùch bieán thaønh chuû. Tranh thuû lôïi theá cuûa ngöôøi
chuû.
21. Ve saàu loät xaùc.
22. Boû thaây gieo vaï. Vu khoáng keû khaùc
23. Gieát gaø raên khæ
24. Troäm roàng thay phöôïng. Baùn roàng rao phöôïng.
25. Ñaùnh gaàn traùnh xa. Lieân minh
26. Noùi boùng noùi gioù.
27. Laøm heo aên coïp. Toân töû: " Khi keû ñònh coøn maïnh, ta
phaûi chuaån bò caån thaän. Phaûi traùnh choã maïnh, ñaùnh
choã yeáu. Khi coù khaû naêng, haõy laøm nhö khoâng coù khaû
naêng".
28. Qua soâng phaù caàu. Caàn hieåu thôøi theá ñeå ruùt lui.
29. Khoân maø giaû ngu.
30. Khí ch töôùng.
31. Myõ nhaân keá
32. Ñeå thaønh troáng. Che giaáu thöïc löïc, laøm ñieàu laï luøng
laøm ñòch nghi ngôø.
33. Giaùn vaø phaûn giaùn
34. Khoå nhuïc keá.
35. Keá lieân hoaøn. Söû duïng lieân tieáp nhieàu keá khaùc nhau,
phoái hôïp trong cuøng moät muïc ñích.
Binh pháp tôn tử trong marketing - Trang 2
Binh pháp tôn tử trong marketing - Người đăng: vothihaphuong521
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Binh pháp tôn tử trong marketing 9 10 547