Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề vấn đáp 80 câu hỏi môn Giao dịch thương mại quốc tế FTU

Được đăng lên bởi Cự Giải
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1841 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG- BỘ MÔN NGHIỆP VỤ
Đề thi môn Giao dịch thương mại quốc tế
Đề 1:
1. Hãy trình bày các bước của giao dịch mua bán thông thường.
2. Những lưu ý khi sử dụng Incoterms trong hợp đồng mua bán?
CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG- BỘ MÔN NGHIỆP VỤ
Đề thi môn Giao dịch thương mại quốc tế
Đề 2:
1. Khái niệm và nội dung điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
2. Trình bày qui tắc EXW Incoterms® 2010.
CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG- BỘ MÔN NGHIỆP VỤ
Đề thi môn Giao dịch thương mại quốc tế
Đề 3:
1. Phân biệt chào hàng tự do và chào hàng cố định? Giá trị pháp lý và những trường hợp nên sử
dụng các chào hàng này?
2. Trình bày qui tắc FOB Incoterms® 2010.
CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG- BỘ MÔN NGHIỆP VỤ
Đề thi môn Giao dịch thương mại quốc tế
Đề 4:
1. Tỷ suất ngoại tệ của mặt hàng là gì? Tại sao phải nghiên cứu tỷ suất ngoại tệ của mặt hàng?
Lấy ví dụ minh họa.
2. Trình bày qui tắc FAS Incoterms® 2010.
CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG- BỘ MÔN NGHIỆP VỤ
Đề thi môn Giao dịch thương mại quốc tế
Đề 5:
1. Chào hàng là gì? Các cách phân loại và điều kiện hiệu lực của chào hàng?
2. Trình bày qui tắc FCA Incoterms® 2010.
CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG- BỘ MÔN NGHIỆP VỤ
Đề thi môn Giao dịch thương mại quốc tế
Đề 6:
1. Hãy trình bày khái niệm và điều kiện hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
2. Trình bày qui tắc CFR Incoterms® 2010.

CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG- BỘ MÔN NGHIỆP VỤ
Đề thi môn Giao dịch thương mại quốc tế
Đề 7:
1. Nêu các công việc cần làm để thực hiện hợp đồng nhập khẩu ô tô theo điều kiện FOB, thanh
toán bằng L/C.
2. Trình bày qui tắc CIF Incoterms® 2010.
CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG- BỘ MÔN NGHIỆP VỤ
Đề thi môn Giao dịch thương mại quốc tế
Đề 8:
1. Trình bày những thuận lợi và bất lợi của hoạt động gia công quốc tế đối với bên đặt gia công
và bên nhận gia công. Bên nhận gia công nên chọn hình thức gia công nào?
2. Trình bày qui tắc CPT Incoterms® 2010.
CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG- BỘ MÔN NGHIỆP VỤ
Đề thi môn Giao dịch thương mại quốc tế
Đề 9:
1. Trình bày những thuận lợi và bất lợi của đấu giá quốc tế đối với người bán và người mua.
2. Trình bày qui tắc CIP Incoterms® 2010.
CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG- BỘ MÔN NGHIỆP VỤ
Đề thi môn Giao dịch thương mại quốc tế
Đề 10:
1. Hãy quy định điều khoản giao hàng trong hợp đồng xuất khẩu 10.000 MT gạo Tám Điện
Biên từ Việt Nam sang Trung Quốc
2. Trình bày qui tắc DAP Incoterms® 2010. DAP thay thế...
CƠ S II TRƯỜNG ĐẠI HC NGOI THƯƠNG- B MÔN NGHIP V
Đề thi môn Giao dch thương mi quc tế
Đề 1:
1. Hãy trình bày các bước ca giao dch mua bán thông thường.
2. Nhng lưu ý khi s dng Incoterms trong hp đồng mua bán?
CƠ S II TRƯỜNG ĐẠI HC NGOI THƯƠNG- B MÔN NGHIP V
Đề thi môn Giao dch thương mi quc tế
Đề 2:
1. Khái nim và ni dung điu khon bt kh kháng trong hp đồng mua bán hàng hóa quc tế.
2. Trình bày qui tc EXW Incoterms® 2010.
CƠ S II TRƯỜNG ĐẠI HC NGOI THƯƠNG- B MÔN NGHIP V
Đề thi môn Giao dch thương mi quc tế
Đề 3:
1. Phân bit chào hàng t do và chào hàng c định? Giá tr pháp lý và nhng trường hp nên s
dng các chào hàng này?
2. Trình bày qui tc FOB Incoterms® 2010.
CƠ S II TRƯỜNG ĐẠI HC NGOI THƯƠNG- B MÔN NGHIP V
Đề thi môn Giao dch thương mi quc tế
Đề 4:
1. T sut ngoi t ca mt hàng là gì? Ti sao phi nghiên cu t sut ngoi t ca mt hàng?
Ly ví d minh ha.
2. Trình bày qui tc FAS Incoterms® 2010.
CƠ S II TRƯỜNG ĐẠI HC NGOI THƯƠNG- B MÔN NGHIP V
Đề thi môn Giao dch thương mi quc tế
Đề 5:
1. Chào hàng là gì? Các cách phân loi và điu kin hiu lc ca chào hàng?
2. Trình bày qui tc FCA Incoterms® 2010.
CƠ S II TRƯỜNG ĐẠI HC NGOI THƯƠNG- B MÔN NGHIP V
Đề thi môn Giao dch thương mi quc tế
Đề 6:
1. Hãy trình bày khái nim và điu kin hiu lc ca hp đồng mua bán hàng hóa quc tế.
2. Trình bày qui tc CFR Incoterms® 2010.
Bộ đề vấn đáp 80 câu hỏi môn Giao dịch thương mại quốc tế FTU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề vấn đáp 80 câu hỏi môn Giao dịch thương mại quốc tế FTU - Người đăng: Cự Giải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bộ đề vấn đáp 80 câu hỏi môn Giao dịch thương mại quốc tế FTU 9 10 571