Ktl-icon-tai-lieu

bức tranh nghề marketing

Được đăng lên bởi Thanh Long Tran
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1608 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B c Tranh T ng Quát Ngh Marketing

Trình bày: Nguy n Th An Hà
TalentNet Corporation

N I DUNG
Sơ lư c v ngh Marketing và t ng nhóm công vi c
M t vài nét v th trư ng lao ng c a ngh Marketing
Các k năng và t ch t
tr thành m t marketer gi i

B c tranh t ng quát ngh Marketing

2

SƠ LƯ C V NGH MARKETING

Nh ng công
vi c gì liên
quan n
Marketing?

B c tranh t ng quát ngh Marketing

3

SƠ LƯ C V NGH MARKETING

QU NG
CÁO ???

QU N TR
THƯƠNG HI U ??

QUAN H CÔNG
CHÚNG ??
NGHIÊN C U
TH TRƯ NG
??

B c tranh t ng quát ngh Marketing

4

SƠ LƯ C V NHÓM CÔNG VI C
Qu n tr thương hi u
Qu ng cáo
Quan h công chúng
• Truy n thông
• T ch c s ki n
Nghiên c u th trư ng

B c tranh t ng quát ngh Marketing

5

QU N TR THƯƠNG HI U
Công vi c ngư i qu n tr thương hi u
Con ư ng thăng ti n ngh nghi p
Công ty và nhãn hàng tiêu bi u

B c tranh t ng quát ngh Marketing

6

QU N TR THƯƠNG HI U – Công vi c
Phân tích th trư ng và tìm hi u i
th c nh tranh
N m rõ nhu c u c a ngư i tiêu dùng
m c tiêu
Làm vi c v i phòng nghiên c u phát
tri n
sáng t o s n ph m m i
nh v s n ph m
Sáng t o ý tư ng v bao bì
xu t chi n lư c giá, ch trưng bày,
chính sách phân ph i……..
D ki n ngân sách, các chi n lư c và
k ho ch Marketing
Lên k ho ch và theo dõi các s ki n,
các ho t ng, nh ng chương trình tài
tr , ho t ng ngoài tr i…..
Ho ch nh và theo dõi các chương
trình khuy n mãi trong t ng th i i m
thích h p
B c tranh t ng quát ngh Marketing

7

QU N TR THƯƠNG HI U – Công vi c
Làm vi c v i các công ty i tác v qu ng cáo, công ty t ch c s
ki n, công ty truy n thông, nghiên c u th trư ng….
th c hi n
các chi n d ch truy n thông xây d ng thương hi u
Làm vi c v i b ph n kinh doanh bán hàng, nhà phân ph i, siêu
th
t ch c các chương trình trưng bày gi i thi u s n ph m và
theo dõi hi u qu bán hàng
Làm vi c v i công ty nghiên c u th trư ng
ki m tra s c kh e
nhãn hi u và th m nh m c
ưa thích c a ngư i tiêu dùng

Ch u trách nhi m v t t c các công vi c liên quan n qu n tr và
xây d ng thương hi u làm cho giá tr c a thương hi u tăng lên
dư i c m nh n c a ngư i tiêu dùng
B c tranh t ng quát ngh Marketing

8

QU N TR THƯƠNG HI U – Ngh nghi p
TGD MKT
Phó TGD MKT
G MKT
(8– 10 năm)

Qu n lý nhóm nhãn hi u ( 6 – 8 năm)

Qu n lý nhãn hi u ( 4 - 5 năm)
Tr lý nhãn hi u ( 2 - 4 năm)
Chuyên viên MKT ( 1 năm)
Qu n tr viên t p s ( 0 năm)

B c tranh t ng quát ngh Marketing

9

QU N TR THƯƠNG HI U
Công ty nư c ngoài
• Unilever – Omo, Sunsilk, Dove….
• Pepsi – Pepsi, Mirinda, 7 up, Twister…
• P&G : Tide, Pantene, Rejoice….
• …………………
Công...
Trình bày: Nguyn Th An Hà
TalentNet Corporation
Bc Tranh Tng Quát NghMarketing
bức tranh nghề marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bức tranh nghề marketing - Người đăng: Thanh Long Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
bức tranh nghề marketing 9 10 296