Ktl-icon-tai-lieu

Buổi thuyết trình của Kotler - Những vấn đề cơ bản của Marketing

Được đăng lên bởi tram-ho
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2332 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA MARKETING

1.

Những khái niệm cốt lõi của marketing

2.

Quản trị marketing

3.

Những đinh hướng phát triển của marketing

1. Những khái niệm cốt lõi của marketing
Có nhiều cách định nghĩa Marketing khác nhau. Marketing là quá trình tổ chức
lực lượng bán hàng nhằm bán được những hàng hóa do công ty sản xuất ra.
Marketing là quá trình quảng cáo và bán hàng. Marketing là quá trình tìm hiểu và
thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Hay Marketing là làm thị trường, nghiên cứu thị
trường để thỏa mãn nó. Chúng ta cũng có thể hiểu rằng Marketing là các cơ chế kinh
tế và xã hội mà các tổ chức và cá nhân sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong
muốn của mình thông qua quy trình trao đổi sản phẩm trên thị trường.
Theo Philip Kotler thì marketing được hiểu như sau: Marketing là một quá trình
quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá nhân và tập thể có được những gì họ
cần và mong muốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi những sản phẩm có
giá trị với những người khác.
Khái niêm này của marketing dựa trên những khái niệm cốt lõi: nhu cầu, mong
muốn và yêu cầu, sản phẩm, giá trị, chi phí và sự hài lòng, trao đổi, giao dịch và các
mối quan hệ, thị trường, marketing và những người làm marketing. Những khái niệm
này được minh hoạ trong hình sau:

Nhu cầu, mong muốn và yêu cầu
Tư duy marketing bắt đầu từ những nhu cầu và mong muốn thực tế của con
người. Người ta cần thức ăn, không khí, nước, quần áo và nơi ở để nương thân. Ngoài
ra người ta còn rất ham muốn được nghỉ ngơi, học hành và các dịch vụ khác. Họ
cũng có sự ưa chuộng những mẫu mã và nhãn hiệu cụ thể của những hàng hoá dịch
vụ cơ bản.
Số liệu thống kê cho thấy, trong một năm, 249 triệu người Mỹ có thể tiêu dùng
hay sử dụng 67 tỷ quả trứng, 2 tỷ con gà, 5 triệu máy sấy tóc, 133 tỷ km hành
khách du lịch nội địa bằng máy bay và hơn 4 triệu bài giảng của các giáo sư đại học
Anh ngữ. Những hàng tiêu dùng và dịch vụ này đẻ ra yêu cầu phải có hơn 150 triệu
tấn thép, 4 tỷ tấn bông vải và nhiều loại tư liệu sản xuất khác.
Cần phân biệt rõ các khái niệm nhu cầu, mong muốn và yêu cầu. Nhu cầu của
con người là một trạng thái cảm giác thiếu hụt một sự thoả mãn cơ bản nào đó.
Người ta cần có thức ăn, quần áo, nơi ở, sự an toàn, của cải, sự quý trọng và một vài
thứ khác nữa để tồn tại. Những nhu cầu này không phải do xã hội hay những người
làm marketing tạo ra. Chúng tồn tại như một bộ phận cấu thành cơ thể con người và
nhân thân con người.
Mong muốn là sự ao ước có được những thứ cụ thể để thoả mãn nhữn...
NHNG VN ĐỀ CƠ BN CA MARKETING
1.
Nhng khái nim ct lõi ca marketing
2.
Qun tr marketing
3. Nhng đinh hướng phát trin ca marketing
1. Nhng khái nim ct lõi ca marketing
Có nhiu cách định nghĩa Marketing khác nhau. Marketing là quá trình t chc
lc lượng bán hàng nhm bán được nhng hàng hóa do công ty sn xut ra.
Marketing là quá trình qung cáo và bán hàng. Marketing là quá trình tìm hiu và
tha mãn nhu cu ca th trường. Hay Marketing là làm th trường, nghiên cu th
trường để tha mãn nó. Chúng ta cũng có th hiu rng Marketing là các cơ chế kinh
tế và xã hi mà các t chc và cá nhân s dng nhm tha mãn nhu cu và mong
mun ca mình thông qua quy trình trao đổi sn phm trên th trường.
Theo Philip Kotler thì marketing được hiu như sau: Marketing là mt quá trình
qun lý mang tính xã hi, nh đó mà các cá nhân và tp thđược nhng gì h
cn và mong mun thông qua vic to ra, chào bán và trao đổi nhng sn phm có
giá tr vi nhng người khác.
Khái niêm này ca marketing da trên nhng khái nim ct lõi: nhu cu, mong
mun và yêu cu, sn phm, giá tr, chi phí và s hài lòng, trao đổi, giao dch và các
mi quan h, th trường, marketing và nhng người làm marketing. Nhng khái nim
này được minh ho trong hình sau:
Buổi thuyết trình của Kotler - Những vấn đề cơ bản của Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Buổi thuyết trình của Kotler - Những vấn đề cơ bản của Marketing - Người đăng: tram-ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Buổi thuyết trình của Kotler - Những vấn đề cơ bản của Marketing 9 10 890