Ktl-icon-tai-lieu

Business Analysiss of Knowledge

Được đăng lên bởi jasminel4394-gmail-com
Số trang: 329 trang   |   Lượt xem: 1811 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Version 1.6
A Guide to the

Business Analysis
Body of Knowledge

International Institute of Business Analysis

International Institute of Business Analysis
Guide to the Business Analysis Body of Knowledge
Draft Material for Review and Feedback

Release 1.6 Draft

Table of Contents

Table of Contents
CHAPTER 1: PREFACE AND INTRODUCTION
TABLE OF CONTENTS............................................................................................................................................ I
PREFACE TO RELEASE 1.6 .................................................................................................................................... 1
1.1

WHAT IS THE IIBA BOK........................................................................................................................... 5

1.2

PURPOSE OF THE GUIDE TO THE IIBA BOK ........................................................................................... 5

1.3

DEFINING THE BUSINESS ANALYSIS PROFESSION............................................................................... 6

1.4

CORE CONCEPTS OF BUSINESS ANALYSIS............................................................................................ 6

1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.6
1.6.1
1.6.2

DEFINITION OF A REQUIREMENT ..............................................................................................................................................................7
EFFECTIVE REQUIREMENTS PRACTICES ....................................................................................................................................................7
THE BODY OF KNOWLEDGE IN SUMMARY ........................................................................................... 8
ENTERPRISE ANALYSIS ................................................................................................................................................................................8
REQUIREMENTS PLANNING AND MANAGEMENT....................................................................................................................................9
REQUIREMENTS ELICITATION ....................................................................................................................................................................9
REQUIREMENTS ANALYSIS AND DOCUMENTATION .........................................................................................................................
International Institute of Business Analysis
Business Analysis
Body of Knowledge
A Guide to the
Version 1.6
Business Analysiss of Knowledge - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Business Analysiss of Knowledge - Người đăng: jasminel4394-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
329 Vietnamese
Business Analysiss of Knowledge 9 10 273