Ktl-icon-tai-lieu

CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH CỦA GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1707 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH
VÀ LẬP KẾ HOẠCH CỦA GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Giải quyết vấn đề
Kế hoạch hóa đối với giám đốc bán hàng
Phân tích: cơ sở của việc lập kế hoạch và giải quyết vấn đề
Phân tích doanh số và chi phí của giám đốc bán hàng
Phân tích tài chính
Lựa chọn phương pháp phân tích

Bài tập tình huống: Công ty Sobi

Tóm tắt
Chương này bắt đầu bằng ví dụ về người giám đốc bán hàng có thể áp dụng
như thế nào một quá trình giải quyết một vấn đề quản trị bán hàng thực sự; sau đó
là hướng dẫn một phương pháp luận lập kế hoạch tổng quát trực tiếp có ích cho cấp
quản trị. Các phần còn lại của chương tập trung vào các qui trình phân tích căn bản,
mà chúng rất có ích cho phương pháp tập trung lợi nhuận đối với quản trị bán hàng.
Trước tiên bàn đến các qui trình phân tích cơ bản; sau đó các hình thái phân tích giản
đơn bán hàng và chi phí được xem xét trong mối liên hệ với thực tiễn quản trị bán
hàng đặc trưng. Các qui trình được nêu lên ở đây không những có ích lợi đối với công
tác kế hoạch của quản trị bán hàng mà còn đối với sự đánh giá thực hiện của nhân
viên bán hàng. Hai công cụ tài chính, doanh số trên tài sản được quản lý được và
phân tích hội qui thu nhập được nêu lên trong phần tiếp theo. Hai công cụ này tạo ra
các tiêu chuẩn để đánh giá sự thực hiện bán hàng trên phạm vi quận, mà nó sẽ là
một bộ phận quan trọng trong hoạt động quản trị bán hàng hàng ngày.
1. Giải quyết vấn đề
Các giám đốc bán hàng phải đối mặt với các vấn đề có thể xuất hiện từ những
nguyên nhân sau:
- Các nhân viên bán hàng có thể có vấn đề cá nhân hoặc mất sự khuyến khích
họ; họ có thể không thực hiện đầy đủ các cam kết với công ty và khách hàng hoặc
công việc sự vụ đầy đủ; có lẽ họ trình bày kém.

- Các khách hàng có thể không nhất trí với các chính sách và thủ tục của công
ty, có thể họ có vấn đề tài chính và quản trị riêng mình; có thể làm sai trong sử dụng
sản phẩm và có thể không có hiệu quả sau đó.
- Các công ty thay đổi các chính sách và chương trình mới cần được giải thích
cho các nhân viên và khách hàng quen thuộc; các biện pháp áp dụng về phân phối,
bảo quản và chế biến có thể tác động đến bán hàng; các chiến lược mới và sản phẩm
mới có thể ảnh hưởng tới phương pháp liên hệ với bạn hàng và khách hàng của nhân
viên bán hàng.
- Đối thủ cạnh tranh thay đổi: họ có thể thay đổi chiến lược và sản phẩm chào
giá mới và tăng lương mới hoặc trở nên có tác động mạnh hơn hoặc kém hơn trong
cạnh tranh. Nhân viên bán hàng và khách hàng đáp ứng các hoạt động cạnh tranh
này ...
CÁC CÔNG C PHÂN TÍCH
VÀ LP K HOCH CA GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG
1. Gii quyết vn đề
2.
Kế hoch hóa đối vi giám đốc bán hàng
3.
Phân tích: cơ s ca vic lp kế hoch và gii quyết vn đề
4.
Phân tích doanh s và chi phí ca giám đốc bán hàng
5.
Phân tích tài chính
6.
La chn phương pháp phân tích
Bài tp tình hung: Công ty Sobi
Tóm tt
Chương này bt đầu bng ví d v người giám đốc bán hàng có th áp dng
như thế nào mt quá trình gii quyết mt vn đề qun tr bán hàng thc s; sau đó
là hướng dn mt phương pháp lun lp kế hoch tng quát trc tiếp có ích cho cp
qun tr. Các phn còn li ca chương tp trung vào các qui trình phân tích căn bn,
mà chúng rt có ích cho phương pháp tp trung li nhun đối vi qun tr bán hàng.
Trước tiên bàn đến các qui trình phân tích cơ bn; sau đó các hình thái phân tích gin
đơn bán hàng và chi phí được xem xét trong mi liên h vi thc tin qun tr bán
hàng đặc trưng. Các qui trình được nêu lên đây không nhng có ích li đối vi công
tác kế hoch ca qun tr bán hàng mà còn đối vi s đánh giá thc hin ca nhân
viên bán hàng. Hai công c tài chính, doanh s trên tài sn được qun lý được và
phân tích hi qui thu nhp được nêu lên trong phn tiếp theo. Hai công c này to ra
các tiêu chun để đánh giá s thc hin bán hàng trên phm vi qun, mà nó s
mt b phn quan trng trong hot động qun tr bán hàng hàng ngày.
1. Gii quyết vn đề
Các giám đốc bán hàng phi đối mt vi các vn đề có th xut hin t nhng
nguyên nhân sau:
- Các nhân viên bán hàng có th có vn đề cá nhân hoc mt s khuyến khích
h; h có th không thc hin đầy đủ các cam kết vi công ty và khách hàng hoc
công vic s v đầy đủ; có l h trình bày kém.
CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH CỦA GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH CỦA GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH CỦA GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG 9 10 117