Ktl-icon-tai-lieu

các đặc trưng cơ bản của bảo hiểm xã hội

Được đăng lên bởi mai-lan-hoang
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3633 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các đặc trưng cơ bản của bảo hiểm xã hội
Một trong những cách tiếp cận về Bảo hiểm xã hội (BHXH) là “Bảo hiểm xã hội là
sự tổ chức bảo đảm bù đắp hoặc thay thế một phần thu nhập cho người lao động
khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập từ nghề nghiệp do bị giảm hoặc mất khả năng
lao động hoặc sức lao động không được sử dụng, thông qua việc hình thành và sử
dụng một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia Bảo hiểm xã hộivà
các nguồn thu hợp pháp khác, nhằm góp phần đảm bảo an toàn kinh tế cho người
lao động và gia đình họ; đồng thời góp phần bảo đảm an toàn xã hội”.
Qua cách tiếp cận này, có thể thấy Bảo hiểm xã hội có một số đặc trưng cơ bản sau:
- Bảo hiểm cho người lao động trong và sau quá trình lao động. Nói cách khác,
khi đã tham gia vào hệ thống Bảo hiểm xã hội, người lao động được bảo hiểm cho
đến lúc chết. Khi còn làm việc, người lao động được đảm bảo khi bị ốm đau, lao
động nữ được trợ cấp thai sản khi sinh con; người bị tai nạn lao động được trợ cấp
tai nạn lao động; khi không còn làm việc nữa thì được hưởng tiền hưu trí, khi chết
thì được tiền chôn cất và gia đình được hưởng trợ cấp tuất… Đây là đặc trưng
riêng của Bảo hiểm xã hội mà không một loại hình bảo hiểm nào có được.
- Các sự kiện bảo hiểm và các rủi ro xã hội của người lao động trong Bảo hiểm
xã hội liên quan đến thu nhập của họ gồm: ốm đau, tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp, thai sản, mất việc làm, già yếu, chết… Do những sự kiện và rủi ro
này mà người lao động bị giảm hoặc mất khả năng lao động hoặc khả năng lao
động không được sử dụng, dẫn đến họ bị giảm hoặc mất nguồn thu nhập. Vì vậy,
người lao động cần phải có khoản thu nhập khác bù vào để ổn định cuộc sống và
sự bù đắp này được thông qua các trợ cấp Bảo hiểm xã hội. Đây là đặc trưng rất cơ
bản của Bảo hiểm xã hội.
- Người lao động khi tham gia BHXH có quyền được hưởng trợ cấp BHXH,
tuy nhiên quyền này chỉ có thể trở thành hiện thực khi họ thực hiện đầy đủ
nghĩa vụ đóng BHXH. Người chủ sử dụng lao động cũng phải có trách nhiệm
đóng BHXH cho người lao động mà mình thuê mướn.
- Sự đóng góp của các bên tham gia BHXH, bao gồm người lao động, người sử
dụng lao động và Nhà nước là nguồn hình thành cơ bản của quỹ BHXH.
Ngoài ra nguồn thu của quỹ BHXH còn có các nguồn khác như lợi nhuận từ đầu tư
phần nhàn rỗi tương đối của quỹ BHXH; khoản nộp phạt của các doanh
nghiệp/đơn vị chậm nộp BHXH theo quy định của pháp luật và các nguồn thu hợp
pháp khác. Quỹ BHXH dùng để chi trả các trợ cấp BHXH và chi phí cho các hoạt
động quản lý của bộ ...
Các đặc trưng cơ bản của bảo hiểm xã hội
Một trong những cách tiếp cận về Bảo hiểm xã hội (BHXH) là “Bảo hiểm xã hội
sự tổ chức bảo đảm đắp hoặc thay thế một phần thu nhập cho người lao động
khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập từ nghề nghiệp do bị giảm hoặc mất khả năng
lao động hoặc sức lao động không được sử dụng, thông qua việc hình thành sử
dụng một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia Bảo hiểm hộivà
các nguồn thu hợp pháp khác, nhằm góp phần đảm bảo an toàn kinh tế cho người
lao động và gia đình họ; đồng thời góp phần bảo đảm an toàn xã hội”.
Qua cách tiếp cận này, có thể thấy Bảo hiểm xã hội có một số đặc trưng cơ bản sau:
- Bảo hiểm cho người lao động trong và sau quá trình lao động. Nói cách khác,
khi đã tham gia vào hệ thống Bảo hiểm hội, người lao động được bảo hiểm cho
đến lúc chết. Khi còn làm việc, người lao động được đảm bảo khi bị ốm đau, lao
động nữ được trợ cấp thai sản khi sinh con; người bị tai nạn lao động được trợ cấp
tai nạn lao động; khi không còn làm việc nữa thì được hưởng tiền hưu trí, khi chết
thì được tiền chôn cất và gia đình được hưởng trợ cấp tuất… Đây đặc trưng
riêng của Bảo hiểm xã hội mà không một loại hình bảo hiểm nào có được.
- Các sự kiện bảo hiểm và các rủi ro xã hội của người lao động trong Bảo hiểm
hội liên quan đến thu nhập của họ gồm: ốm đau, tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp, thai sản, mất việc làm, già yếu, chết… Do những sự kiện rủi ro
này người lao động bị giảm hoặc mt khả năng lao động hoặc khả năng lao
động không được sử dụng, dẫn đến họ bị giảm hoặc mt nguồn thu nhập. vậy,
người lao động cần phi khoản thu nhập kc vào để ổn định cuộc sống
sự bù đắp này được thông qua các trợ cấp Bảo hiểm xã hội. Đây là đặc trưng rất cơ
bản của Bảo hiểm xã hội.
- Người lao động khi tham gia BHXH quyền được hưởng tr cấp BHXH,
tuy nhiên quyền này ch thể tr thành hiện thực khi họ thực hiện đầy đủ
nghĩa vụ đóng BHXH. Người chủ sử dụng lao động cũng phải trách nhiệm
đóng BHXH cho người lao động mà mình thuê mướn.
- Sự đóng góp của các bên tham gia BHXH, bao gồm người lao động, người sử
dụng lao động Nhà nước nguồn hình thành cơ bản của quỹ BHXH.
Ngoài ra nguồn thu của quỹ BHXH còn có các nguồn khác như lợi nhuận từ đầu
phần nhàn rỗi tương đối của quỹ BHXH; khoản nộp phạt của các doanh
nghiệp/đơn vị chậm nộp BHXH theo quy định của pháp luật c nguồn thu hợp
pháp khác. Quỹ BHXH dùng để chi trả các trợ cấp BHXH chi phí cho các hoạt
động quản lý của bộ máy BHXH. Như vậy, có thể thấy quỹ BHXH mt quỹ
hội, nhưng vừa là quỹ tài chính, vừa là quỹ phát triển…
các đặc trưng cơ bản của bảo hiểm xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các đặc trưng cơ bản của bảo hiểm xã hội - Người đăng: mai-lan-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
các đặc trưng cơ bản của bảo hiểm xã hội 9 10 506