Ktl-icon-tai-lieu

các đẳng thức lượng giác

Được đăng lên bởi Darkmaster Zorc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. CÁC ĐẲNG THỨC CƠ SỞ TRONG TAM GIÁC
•
asinA=bsinB=csinC=2R
• a2=b2+c2−2bccosA

b2=c2+a2−2cacosB c2=a2+b2−2abcosC
• a=bcosC+ccosB
b=ccosA+acosC c=acosB+bcosA
• S=12aha=12bhb=12chc
=12bcsinA=12casinB=12absinC =abc4R=2R2sinAsinBsi
nC=pr =(p−a)ra=(p−b)rb=(p−c)rc =p(p−a)(p−b)(p−c)−
−−−−−−−−−−−−−−−−√
• ma2=2b2+2c2−a24
mb2=2c2+2a2−b24 mc2=2a2+2b2−c24
• la2=2bccosA2b+c
lb2=2cacosB2c+a lc2=2abcosC2a+b
• r=(p−a)tanA2=(p−b)tanB2=(p−c)tanC2=4RsinA2sinB2s
inC2
• a−ba+b=tan(A−B2)tan(A+B2)
b−cb+c=tan(B−C2)tan(B+C2)
c−ac+a=tan(C−A2)tan(C+A2)
• cotA=b2+c2−a24S
cotB=c2+a2−b24S cotC=a2+b2−c24S
cotA+cotB+cotC=a2+b2+c24S
• sinA2=(p−b)(p−c)bc−−−−−−−−−−−−√
sinB2=(p−c)(p−a)ca−−−−−−−−−−−−√ sinC2=(p−a)
(p−b)ab−−−−−−−−−−−−√
• cosA2=p(p−a)bc−−−−−−−√
cosB2=p(p−b)ca−−−−−−−√ cosC2=p(p−c)ab−−−−−−
−√
• tanA2=(p−b)(p−c)p(p−a)−−−−−−−−−−−−√
tanB2=(p−c)(p−a)p(p−b)−−−−−−−−−−−−√ ta
nC2=(p−a)(p−b)p(p−c)−−−−−−−−−−−−√
• sinA+sinB+sinC=4cosA2cosB2cosC2=pR
sin2A+sin2B+sin2C=4sinAsinBsinC sin2A+sin2B+sin2C=2
(1+cosAcosBcosC) cosA+cosB+cosC=1+4sinA2sinB2sinC
2=1+rR cos2A+cos2B+cos2C=1−2cosAcosBcosC tanA+ta
nB+tanC=tanAtanBtanC cotA2+cotB2+cotC2=cotA2cotB
2cotC2 tanA2tanB2+tanB2tanC2+tanC2tanA2=1 cotAcot
B+cotBcotC+cotCcotA=1

II. CÁC BĐT CƠ SỞ TRONG TAM GIÁC
• |a−b|<c<a+b

|b−c|<a<b+c |c−a|<b<c+a
• a⩽b⇔A⩽B
b⩽c⇔B⩽C c⩽a⇔C⩽A
• cosA+cosB+cosC⩽32
sinA+sinB+sinC⩽33√2 tanA+tanB+tanC⩾33√ cotA+cot
B+cotC⩾3√
• cosA2+cosB2+cosC2⩽33√2
sinA2+sinB2+sinC2⩽32 tanA2+tanB2+tanC2⩾3√ cotA2
+cotB2+cotC2⩾33√
• cos2A+cos2B+cos2C⩾34
sin2A+sin2B+sin2C⩽94
tan2A+tan2B+tan2C⩾9
cot2A+cot2B+cot2C⩾1
• cos2A2+cos2B2+cos2C2⩽94
sin2A2+sin2B2+sin2C2⩾34 tan2A2+tan2B2+tan2C2⩾1 c
ot2A2+cot2B2+cot2C2⩾9
• cosAcosBcosC⩽18
sinAsinBsinC⩽33√8 tanAtanBtanC⩾33√ cotAcotBcotC⩽
133√
• cosA2cosB2cosC2⩽33√8
sinA2sinB2sinC2⩽18 tanA2tanB2tanC2⩽133√ cotA2cotB
2cotC2⩾33√
• cos2A+cos2B+cos2C⩾ −32
sin2A+sin2B+sin2C⩽33√2
• 1cosA2+1cosB2+1cosC2⩾23√
1sinA2+1sinB2+1sinC2⩾23√

...
I. CÁC ĐẲNG THỨC CƠ SỞ TRONG TAM GIÁC
asinA=bsinB=csinC=2R
a2=b2+c2−2bccosA
b2=c2+a2−2cacosB c2=a2+b 2−2ab cosC
a=bcosC+ccosB
b=ccosA+acosC c=acosB+bcosA
S=12aha=12bhb=12chc
=12bcsinA=12casinB=12absinC =abc4R=2R2sinAsinBsi
nC=pr =(pa)ra=(pb)rb=(pc)rc =p(pa)(pb)(pc)−
−−−−−−−−−−−−−−−−√
ma2=2b2+2c2a24
mb2=2c2+2a2b24 mc2=2a2+2b2c24
la2=2bccosA2b+c
lb2=2cacosB2c+a lc2=2ab cosC2a+b
r=(pa)tanA2=(pb)tanB2=(pc)tanC2=4R sinA2sinB2s
inC2
aba+b=tan(AB2)tan(A+B2)
bcb+c=tan(BC2)tan(B+C2)
cac+a=tan(CA2)tan(C +A2)
cotA=b2+c2a24S
cotB=c2+a2b24S cotC=a2+b2c24S
cotA+cotB+cotC=a2+b2+c24S
sinA2=(pb)(pc)bc −−−−−−−−−−−−
sinB2=(pc)(pa)ca−−−−−−−−−−−√ sinC2=(pa)
(pb)ab−−−−−−−−−−−−
cosA2=p(pa)bc−−−−−−−√
cosB2=p(pb)ca−−−−−−−√ cosC2=p(pc)ab−−−−−−
−√
tanA2=(pb)(pc)p(pa)−−−−−−−−−−−−
tanB2=(pc)(pa)p(pb)−−−−−−−−−−−−√ ta
nC2=(pa)(pb)p(pc )−−−−−−−−−−−−
sinA+sinB+sinC=4cosA2cosB2cosC2=pR
sin2A+sin2B+sin2C=4sinAsinBsinC sin2A+sin2B+sin2C=2
(1+cosAcosBcosC) cosA+cosB+cosC=1+4sinA2sinB2sinC
2=1+rR cos2A+cos2B+cos2C=1−2cosAcosBcosC tanA+ta
nB+tanC=tanAtanBtanC cotA2+cotB2+cotC2=cotA2cotB
2cotC2 tanA2tanB2+tanB2tanC2+tanC2tanA2=1 cotAcot
B+cotBcotC+cotCcotA=1
các đẳng thức lượng giác - Trang 2
các đẳng thức lượng giác - Người đăng: Darkmaster Zorc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
các đẳng thức lượng giác 9 10 841