Ktl-icon-tai-lieu

Các đề tài thuộc lĩnh vực phân tích kinh doanh

Được đăng lên bởi lien-dang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 4121 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHỤ LỤC 4: CÁC ĐỀ TÀI THUỘC LĨNH VỰC PHÂN TÍCH KINH DOANH
1. Đề tài gợi ý
2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất tại công ty sản xuất gạch SK
3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm tại công ty Đức Tín
4. Phân tích biến động chi phí sản xuất và đề xuất các biện pháp giảm giá thành sản phẩm ở
công ty xi măng HT
5. Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại công ty bánh kẹo PN
6. Phân tích báo cáo tài chính tại công ty ES
…
2. Minh hoạ đề cương chi tiết 1 đề tài
Sinh viên :
Lớp

:

Khoá

:

Đề tài : Phân tích báo cáo tài chính tại công ty ES
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ES
1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty
1.2. Chức năng, nhiệm vụ
1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty
1.3.1. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh
1.3.2. Quy mô kinh doanh
1.3.3. Mạng lưới kinh doanh
1.1.4. Phương hướng hoat động kinh doanh của công ty
1.4. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt đông kinh doanh
1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
1.4.2. Chức năng - nhiệm vụ của từng bộ phận
1.5. Tổ chức phân tích báo cáo tài chính tại công ty
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BAÙO CAÙO TÀI CHÍNH
2.1. Khái niệm, ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính

2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Ý nghĩa
2.2. Mục đích phân tích báo cáo tài chính
2.3. Phương pháp phân tích
2.3.1. Phương pháp phân tích theo chiều ngang
2.3.2. Phương pháp phân tích xu hướng
2.3.3. Phương pháp phân tích theo chiều dọc
2.3.4. Phương pháp phân tích tỷ số
2.4. Nguồn dữ liệu phân tích
2.5. Phân tích khái quát tình hình tài chính thông qua các dữ liệu trên báo cáo tài chính
2.5.1. Phân tích tình hình tài chính thông qua dữ liệu trên bảng cân đối kế toán
2.5.1.1. Phân tích theo chiều ngang
2.5.1.2. Phân tích theo chiều dọc
2.5.2. Phân tích tình hình tài chính thông qua dữ liệu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh
2.5.2.1. Phân tích theo chiều ngang
2.5.2.2. Phân tích theo chiều dọc
2.6. Phân tích tình hình tài chính thông qua các tỷ số tài chính
2.6.1. Phân tích khả năng thanh toán
2.6.1.1. Phân tích khá năng thanh toán nợ ngắn hạn
a. Hệ số thanh toán ngắn hạn
b. hệ số thanh toán nhanh
2.6.1.2. Phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn
a. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu
b. Số lần hoàn trả lãi vay
2.6.2. Phân tích hiệu quả hoạt động
2.6.2.1. Số vòng quay hàng tồn kho và số ngày dự trữ hàng tồn kho
2.6.2.2. Số vòng quay các khoản phải thu và kỳ thu tiền bình quân
2.6.2.3. Vòng quay tài sản
2.6.3. Phân tích khả ...
PHỤ LỤC 4: CÁC ĐỀ TÀI THUỘC LĨNH VỰC PHÂN TÍCH KINH DOANH
1. Đề tài gợi ý
2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất tại công ty sản xuất gạch SK
3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm tại công ty Đức Tín
4. Phân tích biến động chi phí sản xuất đề xuất các biện pháp giảm giá thành sản phẩm
công ty xi măng HT
5. Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại công ty bánh kẹo PN
6. Phân tích báo cáo tài chính tại công ty ES
2. Minh hoạ đề cương chi tiết 1 đề tài
Sinh viên :
Lớp :
Khoá :
Đề tài : Phân tích báo cáo tài chính tại công ty ES
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ES
1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty
1.2. Chức năng, nhiệm vụ
1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty
1.3.1. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh
1.3.2. Quy mô kinh doanh
1.3.3. Mạng lưới kinh doanh
1.1.4. Phương hướng hoat động kinh doanh của công ty
1.4. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt đông kinh doanh
1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
1.4.2. Chức năng - nhiệm vụ của từng bộ phận
1.5. Tổ chức phân tích báo cáo tài chính tại công ty
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BAÙO CAÙO TÀI CHÍNH
2.1. Khái niệm, ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính
Các đề tài thuộc lĩnh vực phân tích kinh doanh - Trang 2
Các đề tài thuộc lĩnh vực phân tích kinh doanh - Người đăng: lien-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các đề tài thuộc lĩnh vực phân tích kinh doanh 9 10 277