Ktl-icon-tai-lieu

Các đơn vị chiến lược kinh doanh của viettel

Được đăng lên bởi tungpham1709
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị kinh doanh chiến lược của viettel: ( SBU)
-

Dịch vụ viễn thông : dịch vụ di động, dịch vụ điện thoại cố
định có dây và không dây, internet bang thông rộng ( ADSL,
FTTH, WIMAX), kinh doanh thiết bị đầu cuối, dịch vụ cho
thuê nội hạt,cho thuê kênh đường dài trong nước, thuê kênh
quốc tế, dịch vụ mạng riêng ảo…..

Doanh thu
(triệu vnd)

Cung cấp
dịch vụ
viễn thông

196,000,00
0

Doanh thu Doanh thu
đối thủ
đối thủ
cạnh tranh cạnh tranh
(triệu vnd) (triệu vnd)

Tốc độ
tăng
trưởng
thực tế của
thị trường

...
Đ n v kinh doanh chi n l c c a viettel: ( SBU)ơ ế ượ
- D ch v vi n thông : d ch v di đ ng, d ch v đi n tho i c
đ nh có dây và không dây, internet bang thông r ng ( ADSL,
FTTH, WIMAX), kinh doanh thi t b đ u cu i, d ch v cho ế
thuê n i h t,cho thuê kênh đ ng dài trong n c, thuê kênh ườ ướ
qu c t , d ch v m ng riêng o….. ế
Doanh thu
(tri u vnd)
Doanh thu
đ i th
c nh tranh
(tri u vnd)
Doanh thu
đ i th
c nh tranh
(tri u vnd)
T c đ
tăng
tr ng ưở
th c t c a ế
th tr ng ườ
Cung c p
d ch v
vi n thông
196,000,00
0
Các đơn vị chiến lược kinh doanh của viettel - Người đăng: tungpham1709
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Các đơn vị chiến lược kinh doanh của viettel 9 10 845