Ktl-icon-tai-lieu

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc thiết bị tại công ty xây dựng và thương mại

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 705 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn
Quy tr×nh nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ t¹i C«ng ty X©y dùng vµ Th¬ng m¹i
Ch¬ng I
NhËp khÈu hµng ho¸ cña doanh nghiÖp
xuÊt nhËp khÈu trong nÒn kinh tÕ níc ta
I. Kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ vµ vai trß cña nhËp khÈu ®èi
víi sù ph¸t triÓn ®Êt níc
1. Kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ
Kinh doanh th¬ng m¹i lµ sù trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô gi÷a c¸c doanh nghiÖp cña
c¸c quèc gia th«ng qua hµnh vi mua b¸n.
S¶n xuÊt hµng ho¸ ra ®êi kÐo theo sù ph¸t triÓn cña ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ
chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt. Trao ®æi vµ lu th«ng hµng ho¸ ngµy cµng ph¸t triÓn cao h¬n vµ
hiÖn ®¹i h¬n tõ trao ®æi hµng ho¸ trong tõng vïng, quèc gia tiÕn tíi mua b¸n hµng ho¸ vµ
dÞch vô gi÷a c¸c quèc gia víi nhau. Sù trao ®æi ®ã lµ mét h×nh thøc cña mèi quan hÖ x· héi
vµ ph¶n ¸nh sù phô thuéc lÉn nhau vÒ kinh tÕ gi÷a nh÷ng ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸ riªng biÖt
cña c¸c quèc gia.
Quèc gia còng nh c¸ nh©n kh«ng thÓ sèng riªng rÏ mµ vÉn ®Çy ®ñ ®îc. Th¬ng m¹i
quèc tÕ cho phÐp mét quèc gia tiªu dïng tÊt c¶ c¸c mÆt hµng víi sè lîng nhiÒu h¬n cã thÓ
tiªu dïng, víi ranh giíi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong níc khi thùc hiÖn chÕ ®é tù
cung tù cÊp.
Ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ chuyªn m«n ho¸ ngµy cµng s©u s¾c lµ tiÒn ®Ò xuÊt hiÖn
sù trao ®æi hµng ho¸. Ngµy nay víi sù tiÕn bé khoa häc kü thuËt, ph¹m vi chuyªn m«n ho¸
ngµy cµng t¨ng th× nhu cÇu cña con ngêi vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô còng kh«ng ngõng ph¸t
triÓn phong phó vµ ®a d¹ng. Sù phô thuéc gi÷a c¸c quèc gia ngµy cµng chÆt chÏ. Xu híng
toµn cÇu ho¸ ngµy cµng t¨ng. Do vËy mét quèc gia nÕu t¸ch khái m«i trêng thÕ giíi th× sÏ bÞ
tôt hËu vµ kÐm ph¸t triÓn. XuÊt nhËp khÈu lµ mét c«ng cô ®Ó gióp c¸c quèc gia hoµ nhËp
vµo sù ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi, ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc vµ v¨n minh x·
héi.
Tríc hÕt, th¬ng m¹i quèc tÕ xuÊt hiÖn tõ sù ®a d¹ng, sù kh¸c nhau vÒ ®iÒu kiÖn tù
nhiªn cña s¶n xuÊt gi÷a c¸c khu vùc vµ c¸c quèc gia. §iÒu ®ã dÉn ®Õn mét viÖc rÊt cã lîi lµ
mçi quèc gia chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng cô thÓ phï hîp víi tµi nguyªn vµ
nh©n lùc cña m×nh, xuÊt khÈu hµng ho¸ cña m×nh vµ nhËp khÈu hµng ho¸ cña c¸c níc kh¸c.
Song nh chóng ta ®· biÕt, phÇn lín sè lîng th¬ng m¹i l¹i thuéc vÒ mÆt hµng kh«ng xuÊt
ph¸t tõ ®iÒu kiÖn tù nhiÖn vèn cã cña s¶n xuÊt. Còng nh t¹i sao Mü ®· s¶n xuÊt ®îc v«
tuyÕn cßn mua v« tuyÕn cña NhËt.

Ph¹m ThÞ Quúnh Hoa - A2CN7

1

C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn
Quy tr×nh nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ t¹i C«ng ty X©y dùng vµ Th¬ng m¹i
Nhµ kinh tÕ häc David Ricordo (1887) ®· tr¶ lêi c...
C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn
Quy tr×nh nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ t¹i C«ng ty X©y dùng vµ Th¬ng m¹i
Ch¬ng I
NhËp khÈu hµng ho¸ cña doanh nghiÖp
xuÊt nhËp khÈu trong nÒn kinh tÕ níc ta
I. Kinh doanh th¬ng m¹i quèc vai trß cña nhËp khÈu ®èi
víi sù ph¸t triÓn ®Êt níc
1. Kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ
Kinh doanh th¬ng m¹i trao ®æi hµng ho¸, dÞch gi÷a c¸c doanh nghiÖp cña
c¸c quèc gia th«ng qua hµnh vi mua b¸n.
S¶n xuÊt hµng ho¸ ra ®êi kÐo theo ph¸t triÓn cña ph©n c«ng lao ®éng héi
chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt. Trao ®æi lu th«ng hµng ho¸ ngµy cµng ph¸t triÓn cao h¬n
hiÖn ®¹i h¬n trao ®æi hµng ho¸ trong tõng vïng, quèc gia tiÕn tíi mua b¸n hµng ho¸
dÞch gi÷a c¸c quèc gia víi nhau.trao ®æi ®ã lµ mét h×nh thøc cña mèi quan héi
ph¶n ¸nh phô thuéc lÉn nhau kinh gi÷a nh÷ng ngêi s¶n xuÊtng ho¸ riªng biÖt
cña c¸c quèc gia.
Quèc gia còng nh nh©n kh«ng thÓ sèng riªng rÏ vÉn ®Çy ®ñ ®îc. Th¬ng m¹i
quèc cho phÐp mét quèc gia tiªu dïngt c¸c mÆt hµng víi lîng nhiÒu h¬n thÓ
tiªu dïng, víi ranh giíi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt tiªu dïng trong níc khi thùc hiÖn chÕ ®é
cung tù cÊp.
Ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ chuyªn m«n ho¸ ngµy cµng s©u s¾c lµ tiÒn ®Ò xuÊt hiÖn
trao ®æi hµng ho¸. Ngµy nay víi tiÕn khoa häc thuËt, ph¹m vi chuyªn m«n ho¸
ngµy cµng t¨ng th× nhu cÇu cña con ngêi vÒ hµng ho¸ dÞch còng kh«ng ngõng ph¸t
triÓn phong p ®a d¹ng. phô thuéc gi÷a c¸c quèc gia ngµy ng chÆt chÏ. Xu híng
toµn cÇu ho¸ ngµy cµng t¨ng. Do vËy mét quèc gia nÕu t¸ch khái m«i trêng thÕ giíi th× sÏ bÞ
tôt hËu kÐm ph¸t triÓn. XuÊt nhËp khÈu mét c«ng ®Ó gióp c quèc gia hoµ nhËp
vµo ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi, ®Èy nhanh ph¸t triÓn cña ®Êt níc v¨n minh
héi.
Tríc hÕt, th¬ng m¹i quèc xuÊt hiÖn ®a d¹ng, kh¸c nhau ®iÒu kiÖn
nhiªn cña s¶n xuÊt gi÷a c¸c khu vùc c¸c quèc gia. §iÒu ®ã dÉn ®Õn mét viÖc rÊt cã lîi
mçi quèc gia chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng thÓ p hîp víi tµi nguyªn
nh©n lùc cña m×nh, xuÊt khÈu hµng ho¸ cña m×nh nhËp khÈu hµng ho¸ cña c¸c níc kh¸c.
Song nh chóng ta ®· biÕt, phÇn lín lîng th¬ng m¹i l¹i thuéc mÆt hµng kh«ng xuÊt
ph¸t ®iÒu kiÖn nhiÖn vèn cã cña n xuÊt. Còng nh t¹i sao ®· s¶n xuÊt ®îc v«
tuyÕn cßn mua v« tuyÕn cña NhËt.
Ph¹m ThÞ Quúnh Hoa - A2CN7
1
Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc thiết bị tại công ty xây dựng và thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc thiết bị tại công ty xây dựng và thương mại - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc thiết bị tại công ty xây dựng và thương mại 9 10 885