Ktl-icon-tai-lieu

Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 667 lần   |   Lượt tải: 0 lần
trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng
khoa kinh tÕ ngo¹i th¬ng

Kho¸ luËn tèt nghiÖp
chiÕn lîc chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ
cña ngµnh ng©n hµng cña viÖt nam:
Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ

Sinh viªn
Líp
Gi¸o viªn híng dÉn

: §inh ThÞ Thanh Th¬m
:
A1 – CN9
: GS, NG¦T ®inh Xu©n tr×nh

Hµ néi n¨m 2003

Lêi nãi ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi:
Toµn cÇu ho¸ ®· vµ ®ang thay ®æi c¬ b¶n nh÷ng g× ®ang diÔn ra trong nÒn
kinh tÕ thÕ giíi, nã ®îc b¾t ®Çu tõ nh÷ng n¨m 40 víi sù ra ®êi cña HiÖp ®Þnh
chung vÒ thuÕ quan vµ th¬ng m¹i (GATT) nh»m tiÕn tíi mét nÒn th¬ng m¹i thÕ
giíi c«ng b»ng dùa trªn c¸c nguyªn t¾c kh«ng ph©n biÖt ®èi xö, nguyªn t¾c
minh b¹ch ho¸, c«ng khai chÝnh s¸ch, tÊt c¶ mäi b¶o hé ph¶i ë d¹ng thuÕ quan
v.v. vµ vßng ®µm ph¸n thø 8 cña GATT t¹i Uruguay dÉn ®Õn sù ra ®êi cña Tæ
chøc Th¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO). Héi nhËp khu vùc còng ph¸t triÓn m¹nh mÏ,
kho¶ng 80 HiÖp ®Þnh khu vùc ®· ®îc ký trong nh÷ng thËp kû qua, trong ®ã cã
nh÷ng HiÖp ®Þnh lín nh EU cña Ch©u ¢u, sau ®ã ®îc tiÕp nèi bëi Tæ chøc th¬ng m¹i tù do B¾c Mü (NAFTA), MERCOSUR cña Nam Mü, Khu vùc tù do
1

th¬ng m¹i ASEAN (AFTA), DiÔn ®µn Hîp t¸c Kinh tÕ Ch©u ¸- Th¸i B×nh d¬ng
(APEC) v.v. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc ®· trë thµnh mét xu thÕ tÊt yÕu
kh¸ch quan ®èi víi mäi quèc gia trªn thÕ giíi. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa
häc, kü thuËt cïng víi vai trß ngµy cµng t¨ng cña c¸c c«ng ty ®a quèc gia ®·
thóc ®Èy m¹nh mÏ qu¸ tr×nh hîp t¸c gi÷a c¸c níc vµ c¸c quan hÖ kinh tÕ th¬ng
m¹i. ThÞ trêng ®îc më réng, vèn ®îc lu chuyÓn tù do, ®îc toµn cÇu ho¸ cao ®é.
HÇu hÕt c¸c níc trªn thÕ giíi ®Òu ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch theo híng më cöa vµ
t¹o sù th«ng tho¸ng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. §Ó kh«ng bÞ g¹t ra
ngoµi lÒ cña sù ph¸t triÓn chung, c¸c níc, nhÊt lµ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, ®Òu
nç lùc héi nhËp vµo xu thÕ chung ®ã vµ t¨ng cêng søc c¹nh tranh kinh tÕ cña
m×nh.
ViÖt Nam ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ quan träng bíc ®Çu trong qu¸ tr×nh
héi nhËp. §ã lµ khai th«ng quan hÖ víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tiÒn tÖ quèc tÕ nh
Quü TiÒn tÖ Quèc tÕ (IMF), Ng©n hµng ThÕ giíi (WB), Ng©n hµng Ph¸t triÓn
Ch©u ¸ (ADB), gia nhËp HiÖp héi c¸c níc §«ng- Nam ¸-ASEAN (1995), DiÔn
®µn ¸- ¢u (ASEM- 1996), DiÔn ®µn Ph¸t triÓn Kinh tÕ Ch©u ¸- Th¸i B×nh d¬ngAPEC (1998). HiÖn nay ViÖt Nam ®ang ®µm ph¸n gia nhËp Tæ chøc Th¬ng
m¹i Quèc tÕ (WTO) vµ ®µm ph¸n HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i víi Hoa kú. §Ó cã thÓ
tham gia vµo c¸c HiÖp ®Þnh nµy mµ kh«ng bÞ thua thiÖt qu¸ nhiÒu, ViÖt Nam
cßn nhiÒu viÖc ph¶i lµm, ngµnh ng©n hµng kh«ng ph¶i lµ mét ngo¹i lÖ.
Ta thÊy ...
trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng
khoa kinh tÕ ngo¹i th¬ng
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
chiÕn lîc chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ
cña ngµnh ng©n hµng cña viÖt nam:
Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ
Sinh viªn : §inh ThÞ Thanh Th¬m
Líp : A1 CN9
Gi¸o viªn híng dÉn : GS, NG¦T ®inh Xu©n tr×nh
Hµ néi n¨m 2003
Lêi nãi ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi:
Toµn cÇu ho¸ ®· vµ ®ang thay ®æi c¬ b¶n nh÷ng g× ®ang diÔn ra trong nÒn
kinh thÕ giíi, ®îc b¾t ®Çu nh÷ng n¨m 40 víi ra ®êi cña HiÖp ®Þnh
chung thuÕ quan th¬ng m¹i (GATT) nh»m tiÕn tíi mét nÒn th¬ng m¹i thÕ
giíi c«ng b»ng dùa trªn c¸c nguyªn t¾c kh«ng ph©n biÖt ®èi xö, nguyªn t¾c
minh b¹ch ho¸, c«ng khai chÝnh s¸ch, tÊt mäi b¶o ph¶i ë d¹ng thuÕ quan
v.v. vßng ®µm ph¸n thø 8 cña GATT t¹i Uruguay dÉn ®Õn ra ®êi cña
chøc Th¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO). Héi nhËp khu vùc còng ph¸t triÓn m¹nh mÏ,
kho¶ng 80 HiÖp ®Þnh khu vùc ®· ®îc trong nh÷ng thËp qua, trong ®ã
nh÷ng HiÖp ®Þnh lín nh EU cña Ch©u ¢u, sau ®ã ®îc tiÕp nèi bëi chøc th-
¬ng m¹i do B¾c (NAFTA), MERCOSUR cña Nam Mü, Khu vùc tù do
1
Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ nước ngoài tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ nước ngoài tại Việt Nam - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ nước ngoài tại Việt Nam 9 10 315