Ktl-icon-tai-lieu

CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THẺ QUỐC TẾ EXIMBANK TỪ NAY ĐẾN 2015

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1817 lần   |   Lượt tải: 2 lần
i

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
-----------

‫ ﻫ‬------------

LA KIM VỊ

ĐỀ TÀI:

CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TR ƯỜNG THẺ
QUỐC TẾ EXIMBANK TỪ NAY ĐẾN 2015
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã ngành: 60.34.05

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHAN THỊ MINH CHÂU

TP.Hồ Chí Minh – Năm 2009

ii

MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục các bảng, đồ thị, hình vẽ

LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG THẺ QUỐC TẾ....3
1.1. Lịch sử ra đời và phát triển thẻ Ngân hàng................................ ...... 3
1.2. Khái niệm và các đặc điểm đặc trưng của thẻ quốc tế ..................... 4
1.2.1. Khái niệm thẻ quốc tế................................ ................................ ...........4
1.2.2. Đặc điểm thẻ quốc tế................................ ................................ ............. 5

1.3. Phân loại thẻ quốc tế ................................ ................................ .......... 6
1.4. Thị trường thẻ quốc tế và các đối tượng tham gia ........................... 8
1.5. Lợi ích của việc sử dụng thẻ quốc tế ................................ ............... 10
1.6 Các yếu tố then chốt có ảnh hưởng đến việc phát triển thẻ ............ 12
1.7 Tình hình phát triển thẻ quốc tế trên thế giới và Việt Nam............ 12
1.7.1. Tình hình phát triển thẻ quốc tế trên thế giới ................................ ...12
1.7.2. Tình hình phát triển thẻ quốc tế tại Việt Nam ................................ ..14
1.7.2.1. Tình hình phát hành và s ử dụng thẻ quốc tế tại Việt Nam ........................ 14
1.7.2.2. Tình hình phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ ......................................... 17
1.7.2.3. Đánh giá tình hình hoạt động thẻ quốc tế tại Việt Nam hiện nay .............. 17

1.7.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc................................ ............................ 19

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH THẺ TẠI
EXIMBANK ........................................................................................ 21
2.1. Giới thiệu về Eximbank và Phòng Quản Lý Thẻ Eximbank ......... 21
2.1.1. Giới thiệu về Eximbank ................................ ................................ ...... 21
2.1.2. Giới thiệu về Phòng Quản Lý Thẻ ................................ ..................... 21

iii

2.2. Hoạt động kinh doanh thẻ của Eximbank ................................ ...... 24...
i
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH T TP.HCM
----------- ------------
LA KIM V
ĐỀ TÀI:
CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TR ƯỜNG THẺ
QUỐC TẾ EXIMBANK TỪ NAY ĐẾN 2015
Chuyên ngành: Qun trị kinh doanh
Mã ngành: 60.34.05
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH T Ế
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS. PHAN THỊ MINH CHÂU
TP.Hồ Chí Minh – Năm 2009
CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THẺ QUỐC TẾ EXIMBANK TỪ NAY ĐẾN 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THẺ QUỐC TẾ EXIMBANK TỪ NAY ĐẾN 2015 - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THẺ QUỐC TẾ EXIMBANK TỪ NAY ĐẾN 2015 9 10 971