Ktl-icon-tai-lieu

các lệnh tắt trong cad

Được đăng lên bởi tienkaka
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 814 lần   |   Lượt tải: 1 lần
AutoCAD Command
Tên Lệnh

mục đích

1.
2.
3.

Phím
Tắt
3A
3DO
3F

3DARRAY
3DORBIT
3DFACE

Tạo ra 1 mạng 3 chiều tùy chọn

4.

3P

3DPOLY

Tạo ra 1 mạng 3 chiều
Tạo ra 1 đa tuyến bao gồm các đoạn thẳng trong không gian 3
chiều
A

5.
6.
7.

A
ADC
AA

ARC
ADCENTER
AREA

Vẽ cung tròn

8.

AL

ALIGN

9.

AP

APPLOAD

10.
11.
12.
13.

AR
ATT
-ATT
ATE

ARRAY
ATTDEF
-ATTDEF
ATTEDIT

14.
15.
16.

B
BO
BR

BLOCK
BOUNDARY
BREAK

17.
18.
19.
20.
21.

C
CH
-CH
CHA
COL
CO,
cp

CIRCLE
PROPERTIES
CHANGE
ChaMFER
COLOR

Vẽ đờng tròn bằng nhiều cách
Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật
Hiệu chỉnh text, thay đổi R, D
Vát mép các cạnh
Xác lập màu dành cho các đối tợng đợc vẽ theo trình tự

COPY

Sao chép đối tượng

Tính diện tích và chu vi 1 đối tợng hay vùng đợc xác định
Di chuyển và quay các đối tợng để căn chỉnh các đối tợng khác
bằng cách sử dụng 1, 2 hoặc 3 tập hợp điểm
Đa ra hộp thoại để tải và hủy tải AutoLisp ADS và các trình ứng
dụng ARX
Tạo ra nhiều bản sao các đối tợng đợc chọn
Tạo ra 1 định nghĩa thuộc tính
Tạo các thuộc tính của Block
Hiệu chỉnh thuộc tính của Block
B
Tạo Block
Tạo đa tuyến kín
Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn
C

22.

23.
24.
25.

D
DAL
DAN

DIMSTYLE
DIMALIGNED
DIMANGULAR

26.

DBA

DIMBASELINE

27.

DCE

DIMCENTER

DCO

DIMCONTINUE

29.
30.
31.

DDI
DED
DI

DIMDIAMETER
DIMEDIT
DIST

32.

DIV

DIVIDE

33.

DLI

DIMLINEAR

28.

to

D
Tạo ra và chỉnh sửa kích thước ở dòng lệnh
Ghi kích thước thẳng có thể căn chỉnh được
Ghi kích thớc góc
Tiếp tục 1 kích thớc đoạn thẳng, góc từ đờng nền của kích thớc
đợc chọn
Tạo ra 1 điểm tâm hoặc đờng tròn xuyên tâm của các cung tròn
và đờng tròn
Tiếp tục 1 đờng thẳng, 1 góc từ đờng mở rộng thứ 2 của kích thớc trớc đây hoặc kích thớc đợc chọn
Ghi kích thớc đờng kính
Chỉnh sửa kích thớc
Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm
Đặt mỗi 1 đối tợng điểm và các khối dọc theo chiều dài hoặc
chu vi đối tợng
Tạo ra kích thớc thẳng đứng hay nằm ngang
1

34.

DO

DONUT

35.
36.
37.
38.

DOR
DOV
DR
DRA

DIMORDINATE
DIMOVERRIDE
DRAWORDER
DIMRADIUS

39.

DS

DSETTINGS

40.

DT

DTEXT

41.

DV

DVIEW

Vẽ các đờng tròn hay cung tròn đợc tô dày hay là vẽ hình vành
khăn
Tạo ra kích thớc điểm góc
Viết chồng lên các tuyến hệ thống kích thớc
Thay đổi chế độ hiển thị các đối tợng và hình ảnh
Tạo ra kích thớc bán kính
Hiển thị DraffSetting để đặt chế độ cho Snap end Grid, Polar
tracking
Vẽ các mục văn bản(hiển thị văn bản trên màn hình giống nh là
nó đang nhập vào)
Xác lập phép chiếu song song hoặc các chế độ xem cảnh
E

42.

E

ERASE

43.

ED

...
AutoCAD Command
Phím
Tắt
Tên Lệnh mục đích
1.
3A 3DARRAY Tạo ra 1 mạng 3 chiều tùy chọn
2.
3DO 3DORBIT
3.
3F 3DFACE Tạo ra 1 mạng 3 chiều
4.
3P 3DPOLY
Tạo ra 1 đa tuyến bao gồm các đoạn thẳng trong không gian 3
chiều
A
5.
A ARC Vẽ cung tròn
6.
ADC ADCENTER
7.
AA AREA Tính diện tích và chu vi 1 đối tợng hay vùng đợc xác định
8.
AL ALIGN
Di chuyển và quay các đối tợng để căn chỉnh các đối tợng khác
bằng cách sử dụng 1, 2 hoặc 3 tập hợp điểm
9.
AP APPLOAD
Đa ra hộp thoại để tải và hủy tải AutoLisp ADS và các trình ứng
dụng ARX
10.
AR ARRAY Tạo ra nhiều bản sao các đối tợng đợc chọn
11.
ATT ATTDEF Tạo ra 1 định nghĩa thuộc tính
12.
-ATT -ATTDEF Tạo các thuộc tính của Block
13.
ATE ATTEDIT Hiệu chỉnh thuộc tính của Block
B
14.
B BLOCK Tạo Block
15.
BO BOUNDARY Tạo đa tuyến kín
16.
BR BREAK Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn
C
17.
C CIRCLE Vẽ đờng tròn bằng nhiều cách
18.
CH PROPERTIES Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật
19.
-CH CHANGE Hiệu chỉnh text, thay đổi R, D
20.
CHA ChaMFER Vát mép các cạnh
21.
COL COLOR Xác lập màu dành cho các đối tợng đợc vẽ theo trình tự
22.
CO,
cp
COPY Sao chép đối tượng
D
23.
D DIMSTYLE Tạo ra và chỉnh sửa kích thước ở dòng lệnh
24.
DAL DIMALIGNED Ghi kích thước thẳng có thể căn chỉnh được
25.
DAN DIMANGULAR Ghi kích thớc góc
26.
DBA DIMBASELINE
Tiếp tục 1 kích thớc đoạn thẳng, góc từ đờng nền của kích thớc
đợc chọn
27.
DCE DIMCENTER
Tạo ra 1 điểm tâm hoặc đờng tròn xuyên tâm của các cung tròn
và đờng tròn
28. to DCO DIMCONTINUE
Tiếp tục 1 đờng thẳng, 1 góc từ đờng mở rộng thứ 2 của kích th-
ớc trớc đây hoặc kích thớc đợc chọn
29.
DDI DIMDIAMETER Ghi kích thớc đờng kính
30.
DED DIMEDIT Chỉnh sửa kích thớc
31.
DI DIST Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm
32.
DIV DIVIDE
Đặt mỗi 1 đối tợng điểm và các khối dọc theo chiều dài hoặc
chu vi đối tợng
33.
DLI DIMLINEAR Tạo ra kích thớc thẳng đứng hay nằm ngang
1
các lệnh tắt trong cad - Trang 2
các lệnh tắt trong cad - Người đăng: tienkaka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
các lệnh tắt trong cad 9 10 654