Ktl-icon-tai-lieu

Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạch định

Được đăng lên bởi Quỳnh Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 912 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các nhân tố ảnh hưởng tới việc xây dựng chiến lược thị trường

Các nhân tố ảnh hưởng tới
việc xây dựng chiến lược thị
trường
Bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Muốn xây dựng được chiến lược thị trường phù h cho mình, doanh nghiệp cần phú ý
phân tích các nhân tố ảnh hưởng, người ta chia chúng thành các nhóm sau:
• Nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô.
• Nhóm nhân tố thuộc môi trường ngành.
• Đánh giá nội bộ doanh nghiệp.

Phân tích môi trường vĩ mô
Môi trường vĩ mô là tổng thể các yếu tố nằm bên ngoài doanh nghiệp, có ảnh hưởng tới
mức cầu của ngành và tác động trực tiếp tới lợi nhuận của doanh nghiệp. Bao gồm các
yếu tố: tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, tỷ lệ lãi suất, lạm phát, tỷ giá hối đoái, tỷ lệ
thất nghiệp và chính sách tài chính- tiền tệ…
Các yếu tố của môi trường kinh tế có thể mang lại cơ hội hoặc thử thách đối với hoạt
động của một doanh nghiệp.
Nếu nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao sẽ tác động đến việc tăng thu nhập của các
tầng lớp dân cư dẫn đến tăng khả năng thanh toán cho các nhu cầu. Điều này dẫn tới đa
dạng hoá các loại cầu và tổng cầu của nền kinh tế có xu hướng tăng. Bên cạnh đó, tốc độ
tăng trưởng của nền kinh tế cao, các doanh nghiệp có khả năng tăng sản lượng và mặt
hàng hiệu quả kinh doanh tăng, khả năng tăng qui mô và tích luỹ vốn nhiều hơn. Việc
này l tăng cầu về đầu tư của doanh nghiệp lớn làm cho môi trường kinh doanh hấp dẫn
hơn.

1/3

Các nhân tố ảnh hưởng tới việc xây dựng chiến lược thị trường

Các nhân tố luật pháp và quản lý nhà nước
Các nhân tố luật pháp và quản lý nhà nước cũng có tác động đến mức độ thuận lợi và
khó khăn của môi trường. Việc tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh hay không hoàn
toàn phụ thuộc vào yếu tố luật pháp và quản lý nhà nước về kinh tế.
Việc ban hành hệ thống luật pháp đưa vào đời sống và chất lượng hoạt động của các cơ
quan quản lý nhà nước về kinh tế tốt là điều kiện đảm bảo môi trường kinh doanh bình
đẳng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội cạnh tranh lành mạnh và ngược lại.
Ngoài việc hiểu và thực hiện theo đúng chính sách, luật pháp của nhà nước các doanh
nghiệp có cơ hội cạnh tranh lành mạnh và ngược lại.
Các nhân tố kỹ thuật- công nghệ
Trong xu thế toàncầu hóa nền kinh tế hiện nay, sự phát triển nhanh chóng mọi lĩnh vực
kỹ thuật- công nghệ đều tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi
doanh nghiệp có liên quan. Kỹ thuật - công nghệ phát triển làm cho vòng đời sản phẩm
có xu hướng ngày càng ngắn lại. Do vậy, việc nghiên cứu, nắm bắt và ứng dụng tốt
công nghệ...
Các nhân tố ảnh hưởng tới
việc xây dựng chiến lược thị
trường
Bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Muốn xây dựng được chiến lược thị trường phù h cho mình, doanh nghiệp cần phú ý
phân tích các nhân tố ảnh hưởng, người ta chia chúng thành các nhóm sau:
Nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô.
Nhóm nhân tố thuộc môi trường ngành.
Đánh giá nội bộ doanh nghiệp.
Phân tích môi trường vĩ mô
Môi trường vĩ mô là tổng thể các yếu tố nằm bên ngoài doanh nghiệp, có ảnh hưởng tới
mức cầu của ngành và tác động trực tiếp tới lợi nhuận của doanh nghiệp. Bao gồm các
yếu tố: tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, tỷ lệ lãi suất, lạm phát, tỷ giá hối đoái, tỷ lệ
thất nghiệp và chính sách tài chính- tiền tệ…
Các yếu tố của môi trường kinh tế th mang lại hội hoặc thử thách đối với hoạt
động của một doanh nghiệp.
Nếu nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao sẽ tác động đến việc tăng thu nhập của các
tầng lớp dân cư dẫn đến tăng khả năng thanh toán cho các nhu cầu. Điều này dẫn tới đa
dạng hoá các loại cầu tổng cầu của nền kinh tế xu hướng tăng. Bên cạnh đó, tốc độ
tăng trưởng của nền kinh tế cao, các doanh nghiệp khả năng tăng sản lượng mặt
hàng hiệu quả kinh doanh tăng, kh năng tăng qui mô tích luỹ vốn nhiều hơn. Việc
này l tăng cầu về đầu của doanh nghiệp lớn làm cho môi trường kinh doanh hấp dẫn
hơn.
Các nhân tố ảnh hưởng tới việc xây dựng chiến lược thị trường
1/3
Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạch định - Trang 2
Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạch định - Người đăng: Quỳnh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạch định 9 10 348