Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp quản trị kinh doanh

Được đăng lên bởi t8ngch4y
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 875 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

Các mục tiêu quản trị kinh doanh, các quy luật kinh doanh và các nguyên
tắc quản trị kinh doanh đã giúp cho chủ doanh nghiệp trả lời được câu hỏi “phải
làm gì?”, một câu hỏi tiếp theo quan trọng hơn nhiều mà các doanh nghiệp cần
phải giải đáp là “làm cái đó như thế nào?” Để trả lời được câu hỏi này, chủ
doanh nghiệp cần có các phương pháp và nghệ thuật quản trị kinh doanh thích
hợp

Sơ đồ 1: Mối quan hệ giữa mục tiêu, phương pháp và nguyên tắc QTKD
Khái niệm:
Các phương pháp quản trị kinh doanh là tổng thể các cách thức tác động
có thể có và có chủ đích của chủ doanh nghiệp đối tượng kinh doanh (cấp dưới
và tiềm năng có được của doanh nghiệp) và khách thể kinh doanh, khách hàng,
các ràng buộc của môi trường quản trị vĩ mô, các đối thủ cạnh tranh và các bạn
hàng), để đạt được các mục tiêu kinh tế đề ra, trong điều kiện môi trường kinh
doanh thực tế.
Phương pháp quản trị có vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý. Quá
trình quản lý và quá trình hoạt động các chức năng quản trị theo những nguyên
tắc, nhưng các nguyên tắc đó chỉ được vận dụng và thể hiện thông qua các
phương pháp quản trị nhất định. Vì vậy, vận dụng các phương pháp quản trị là
một nội dung cơ bản của quản trị kinh doanh. Mục tiêu, nhiệm vụ của quản trị

được thực hiện thông qua tác động của các phương pháp quả trị kinh doanh.
Trong những điều kiện nhất định, phương pháp quản trị có tác động quan trọng
đến sự thành công hay thất bại trong việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ.
Vai trò quan trọng của các phương pháp quản trị còn ở chỗ nó nhằm khơi dậy
những động lực, kích thích tính năng sáng tạo của con người và tiềm năng của
hệ thống cũng như các cơ hội có lợi bên ngoài.
Phương pháp quản trị là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ qua lại giữa chỉ
thể với đối tượng và khách thể kinh doanh, tức là mối quan hệ giữa những con
người cụ thể, sinh động với tất cả sự phong phú, phức tạp của đời sống. Vì vậy,
các phương pháp quản trị mang tính chất hết sức đa dạng và phong phú, đó là
vấn đề cần phải đặc biệt lưu ý trong kinh doanh vì nó chính là bộ phận năng
động nhất của hệ thống quản trị. Phương pháp quản trị thường xuyên thay đổi
trong từng tình huống cụ thể, tuỳ thuộc vào đặc điểm của đối tượng cũng như
năng lực và kinh nghiệm của chủ doanh nghiệp.
Tác động của các phương pháp quản trị luôn là tác động có mục đích,
nhằm phối hợp hoạt động, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống. Vì vậy, mục
tiêu kinh doanh quyết định bằng việc lựa chọn phương pháp quản trị kinh do...
CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH
Các mục tiêu quản trị kinh doanh, các quy luật kinh doanh các nguyên
tắc quản trị kinh doanh đã giúp cho chủ doanh nghiệp trả lời được câu hỏi “phải
làm gì?”, một câu hỏi tiếp theo quan trọng hơn nhiều các doanh nghiệp cần
phải giải đáp “làm cái đó như thế nào?” Để trả lời được câu hỏi này, chủ
doanh nghiệp cần các phương pháp nghệ thuật quản trị kinh doanh thích
hợp
Sơ đồ 1: Mối quan hệ giữa mục tiêu, phương pháp và nguyên tắc QTKD
Khái niệm:
Các phương pháp quản trị kinh doanh tổng thể các cách thức tác động
thể chủ đích của chủ doanh nghiệp đối tượng kinh doanh (cấp ới
tiềm năng được của doanh nghiệp) khách thể kinh doanh, khách hàng,
các ràng buộc của môi trường quản trị mô, các đối thủ cạnh tranh các bạn
hàng), đ đạt được các mục tiêu kinh tế đề ra, trong điều kiện môi trường kinh
doanh thực tế.
Phương pháp quản trị vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý. Quá
trình quản quá trình hoạt động các chức năng quản trị theo những nguyên
tắc, nhưng các nguyên tắc đó chỉ được vận dụng thể hiện thông qua các
phương pháp quản trị nhất định. vậy, vận dụng các phương pháp quản trị
một nội dung bản của quản trị kinh doanh. Mục tiêu, nhiệm vụ của quản trị
Các phương pháp quản trị kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp quản trị kinh doanh - Người đăng: t8ngch4y
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Các phương pháp quản trị kinh doanh 9 10 775