Ktl-icon-tai-lieu

CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2740 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

Các mục tiêu quản trị kinh doanh, các quy luật kinh doanh và các nguyên tắc quản
trị kinh doanh đã giúp cho chủ doanh nghiệp trả lời được câu hỏi “phải làm gì?”, một câu
hỏi tiếp theo quan trọng hơn nhiều mà các doanh nghiệp cần phải giải đáp là “làm cái đó
như thế nào?” Để trả lời được câu hỏi này, chủ doanh nghiệp cần có các phương pháp và
nghệ thuật quản trị kinh doanh thích hợp

Sơ đồ 1: Mối quan hệ giữa mục tiêu, phương pháp và nguyên tắc QTKD
Khái niệm:
Các phương pháp quản trị kinh doanh là tổng thể các cách thức tác động có thể có
và có chủ đích của chủ doanh nghiệp đối tượng kinh doanh (cấp dưới và tiềm năng có
được của doanh nghiệp) và khách thể kinh doanh, khách hàng, các ràng buộc của môi
trường quản trị vĩ mô, các đối thủ cạnh tranh và các bạn hàng), để đạt được các mục tiêu
kinh tế đề ra, trong điều kiện môi trường kinh doanh thực tế.
Phương pháp quản trị có vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý. Quá trình quản
lý và quá trình hoạt động các chức năng quản trị theo những nguyên tắc, nhưng các
nguyên tắc đó chỉ được vận dụng và thể hiện thông qua các phương pháp quản trị nhất
định. Vì vậy, vận dụng các phương pháp quản trị là một nội dung cơ bản của quản trị
kinh doanh. Mục tiêu, nhiệm vụ của quản trị được thực hiện thông qua tác động của các
phương pháp quả trị kinh doanh. Trong những điều kiện nhất định, phương pháp quản trị
có tác động quan trọng đến sự thành công hay thất bại trong việc thực hiện các mục tiêu

và nhiệm vụ. Vai trò quan trọng của các phương pháp quản trị còn ở chỗ nó nhằm khơi
dậy những động lực, kích thích tính năng sáng tạo của con người và tiềm năng của hệ
thống cũng như các cơ hội có lợi bên ngoài.
Phương pháp quản trị là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ qua lại giữa chỉ thể với
đối tượng và khách thể kinh doanh, tức là mối quan hệ giữa những con người cụ thể, sinh
động với tất cả sự phong phú, phức tạp của đời sống. Vì vậy, các phương pháp quản trị
mang tính chất hết sức đa dạng và phong phú, đó là vấn đề cần phải đặc biệt lưu ý trong
kinh doanh vì nó chính là bộ phận năng động nhất của hệ thống quản trị. Phương pháp
quản trị thường xuyên thay đổi trong từng tình huống cụ thể, tuỳ thuộc vào đặc điểm của
đối tượng cũng như năng lực và kinh nghiệm của chủ doanh nghiệp.
Tác động của các phương pháp quản trị luôn là tác động có mục đích, nhằm phối
hợp hoạt động, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống. Vì vậy, mục tiêu kinh doanh quyết
định bằng việc lựa chọn phương pháp quản trị kinh do...
CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH
Các mục tiêu quản trị kinh doanh, các quy luật kinh doanh các nguyên tắc quản
trị kinh doanh đã giúp cho chủ doanh nghiệp trả lời được câu hỏi “phải làm gì?”, một câu
hỏi tiếp theo quan trọng hơn nhiều các doanh nghiệp cần phải giải đáp “làm cái đó
như thế nào?” Để trả lời được câu hỏi này, chủ doanh nghiệp cần các phương pháp
nghệ thuật quản trị kinh doanh thích hợp
Sơ đồ 1: Mối quan hệ giữa mục tiêu, phương pháp và nguyên tắc QTKD
Khái niệm:
Các phương pháp quản trị kinh doanh tổng thể các cách thức tác động thể
chủ đích của chủ doanh nghiệp đối tượng kinh doanh (cấp dưới tiềm năng
được của doanh nghiệp) khách thể kinh doanh, khách ng, các ràng buộc của môi
trường quản trị mô, các đối thủ cạnh tranh các bạn hàng), để đạt được các mục tiêu
kinh tế đề ra, trong điều kiện môi trường kinh doanh thực tế.
Phương pháp quản trị vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý. Quá trình quản
quá trình hoạt động các chức ng quản trị theo những nguyên tắc, nhưng c
nguyên tắc đó chỉ được vận dụng và thể hiện thông qua các phương pháp quản trị nhất
định. Vì vậy, vận dụng các phương pháp quản trị một nội dung bản của quản trị
kinh doanh. Mục tiêu, nhiệm vụ của quản trị được thực hiện thông qua tác động của các
phương pháp quả trị kinh doanh. Trong những điều kiện nhất định, phương pháp quản trị
tác động quan trọng đến sự thành công hay thất bại trong việc thực hiệnc mục tiêu
CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH 9 10 868