Ktl-icon-tai-lieu

các quá trình bà thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp

Được đăng lên bởi Nguyễn Nhật Quang
Số trang: 345 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 10 lần
các quá trình bà thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp
5
Chæång 1
CÅ SÅÍ LYÏ THUYÃÚT VÃÖ KYÎ THUÁÛT VI SINH VÁÛT
1.1. NHÆÎNG KIÃÚN THÆÏC TÄØNG QUAÏT VÃÖ CAÏC LÉNH VÆÛC VI SINH VÁÛT VAÌ
PHÁN LOAÛI
Vi sinh váût (tæì tiãúng Hy Laûp mikros - nhoí, bios - cuäüc säúng, logos - hoüc thuyãút) laì
üt pháön cuía ngaình khoa hoüc sinh hoüc nghiãn cæïu hçnh thaïi, sinh hoaï vaì sinh lyï, caïc
tênh cháút coïüi vaì coï haûi cuía vi sinh váût nhàòm sæí duûng hiãûu quaí chuïng trong hoaût âäüng
thæûc tiãøn cuía con ngæåìi. Quaï trçnh phaït triãøn ngaình vi sinh hoüc coï liãn quan chàût cheîïi
hoaût âäüng con ngæåìi, âaî hçnh thaình nãn nhæîng lénh væûc vi sinh hoüc âäüc láûp våïi nhæîng
âënh hæåïng vaì nhiãûm vuû âa daûng. Nhæîng lénh væûc sinh hoüc bao gäöm: âaûi cæång, kyî
thuáût, y tãú, thuï y, näng nghiãûp, næåïc, vuî truû v.v. Trong âoï vi sinh âaûi cæång vaì kyî thuáût
vi sinh coïöm quan troüng låïn lao trong âåìi säúng xaî häüi.
Sinh hoüc âaûi cæång nghiãn cæïu sæû phaït triãøn vaì hoaût âäüng säúng cuía vi sinh váût, vai
troì cuía chuïng trong tæû nhiãn. Nhæîng hiãøu biãút naìy ráút cáön thiãút khi nghiãn cæïu caïc lénh
væûc khaïc nhau coï liãn quan âãún vi sinh váût.
Kyî thuáût vi sinh laìû hoaìn thiãûn caïc phæång phaïp thu nháûn sinh khäúi vi sinh váût
daûng cäng nghiãûp vaì caïc quaï trçnh nuäi cáúy chuïng. Caïc phæång phaïp håüp lyï nhàòm täøng
håüp saín pháøm vi sinh cáön thiãút cho hoaût âäüng thæûc tiãùn cuía con ngæåìi. Viãûc nghiãn cæïu
caïc tênh cháút khaïc nhau cuía vi sinh váût âaî âáøy maûnh vaì khaïm phaï ra nhæîng loaìi træåïc
âáy chæa biãút âãún, säú læåüng caïc loaìi ngaìy caìng nhiãöu dáùn âãún sæûön thiãút phaíi phán loaûi
üt caïch khoa hoüc vaì coï cå såí.
Hiãûn nay coï hai caïch phán loaûi vi sinh váût. Caïch thæï nháút theo hãû thäúng, caïch thæï
hai dæûa theo cáúu taûo cuía nhán vi sinh váût.
Theo caïch phán loaûi thæï nháút thç vi sinh váût âæåüc xãúp trong ngaình protophyta.
Noïöm ba låïp Schizomycetes (låïp vi khuáøn), Schizophycecace (låïp thanh taío),
Microtatobiotes (låïp ricketsia vaì vi ruït).
Hãû thäúng phán loaûi âaî âæåüc âæa ra nhæ sau:
các quá trình bà thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các quá trình bà thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp - Người đăng: Nguyễn Nhật Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
345 Vietnamese
các quá trình bà thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp 9 10 133