Ktl-icon-tai-lieu

Các rào cản kỹ thuật đối với thương mại

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

MỤC LỤC
1

Các rào cản kỹ thuật đối với thương mại là gì?

03

2

Có những loại “rào cản kỹ thuật” nào?

04

3

Mục tiêu Hiệp định về các Rào cản Kỹ thuật
đối với thương mại là gì?

06

4

Phân biệt các biện pháp kỹ thuật và các biện
pháp kiểm dịch động thực vật như thế nào?

08

5

WTO quy định nguyên tắc gì đối với các biện
pháp TBT.

10

6

Nước nhập khẩu là thành viên WTO có thể
áp dụng các biện pháp kỹ thuật riêng đối với
hàng xuất khẩu từ Việt Nam hay không?

11

Làm thế nào để doanh nghiệp biết một biện
pháp kỹ thuật “gây ra cản trở không cần thiết
đối với thương mại”?

13

7

1

Các rào cản kỹ thuật đối với
thương mại là gì?

Trong thương mại quốc tế, các “rào cản kỹ thuật đối với
thương mại” (technical barriers to trade) thực chất là các
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mà một nước áp dụng
đối với hàng hoá nhập khẩu và/hoặc quy trình đánh
giá sự phù hợp của hàng hoá nhập khẩu đối với các tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đó (sau đây gọi chung là các

8

Các biện pháp kỹ thuật có phải tuân thủ các
tiêu chuẩn quốc tế liên quan không?

16

9

Tại sao WTO không tạo ra những biện pháp kỹ
thuật thống nhất chung cho hàng hoá của tất
cả các nước thành viên?

18

10 Làm thế nào để tiếp cận thông tin về các biện

19

biện pháp kỹ thuật - biện pháp TBT).
Các biện pháp kỹ thuật này về nguyên tắc là cần thiết
sức khoẻ con người, môi trường, an ninh... Vì vậy, mỗi
nước thành viên WTO đều thiết lập và duy trì một hệ

pháp kỹ thuật của các nước?
11 Doanh nghiệp Việt Nam phải đối phó với các

20

biện pháp kỹ thuật của các nước nhập khẩu
như thế nào?
12 Khi Việt Nam đã là thành viên WTO, có thay

đổi gì đặc biệt trong vấn đề rào cản kỹ thuật
không?
2

và hợp lý nhằm bảo vệ những lợi ích quan trọng như

thống các biện pháp kỹ thuật riêng đối với hàng hoá của
mình và hàng hoá nhập khẩu.
Tuy nhiên, trên thực tế, các biện pháp kỹ thuật có thể là
những rào cản tiềm ẩn đối với thương mại quốc tế bởi
chúng có thể được sử dụng vì mục tiêu bảo hộ cho sản
xuất trong nước, gây khó khăn cho việc thâm nhập của

21

hàng hoá nước ngoài vào thị trường nước nhập khẩu.
Do đó chúng còn được gọi là “rào cản kỹ thuật đối với
thương mại”.

3

2 Có những loại “rào cản
kỹ thuật” nào?
Hiệp định về các rào cản kỹ thuật đối với thương mại
của WTO phân biệt 03 loại biện pháp kỹ thuật sau đây:
Quy chuẩn kỹ thuật (technical regulations) là những
yêu cầu kỹ thuật có giá trị áp dụng bắt buộc (các
doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ).
Tiêu chuẩn kỹ thuật (technical standards) là các yêu
cầu kỹ t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các rào cản kỹ thuật đối với thương mại - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các rào cản kỹ thuật đối với thương mại 9 10 708