Ktl-icon-tai-lieu

Các tiêu chí để đánh giá nhân viên

Được đăng lên bởi lady-cat
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2455 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các tiêu chí để đánh giá nhân viên
1.1 Hiểu biết
các vấn đề của
doanh nghiệp

1.2 Hiểu biết
các chức năng
của chức danh

KHÔNG ĐẠT
Không hiểu biết gì về các vấn
đề về doanh nghiệp.không thể
cung cấp những thông tin tổng
quát về doanh nghiệp. Không
tìm cách tìm hiểu trong hồ sơ

TẠM ĐẠT
Có một số hiểu biết về vấn
đề về doanh nghiệp. Các
thông tin cung cấp về doanh
nghiệp không luôn luôn
chính xác

BÌNH THƯỜNG
Hiểu biết khá tốt các vấn đề
về nước và vấn đề của
doanhnghiệp. Biết được tình
hình của DOANH NGHIỆP
và các hoạt động của nó.
Cung cấp những thông tin
chính xác về DOANH
NGHIỆP và bình luận những
thông tin này khi cần. Biết
hết những mục tiêu đang
được ưu tiên của tổ chức

TỐT
Hiểu biết tốt các vấn đề
của DOANH NGHIỆP và
có thể thảo luận về những
vấn đề này.Những thông
tin mà anh ta cung cấp về
DOANH NGHIỆP thường
chính xác

TUYỆT VỜI
Hiểu biết rất tốt các vấn đề
của DOANH NGHIỆP và
có thể thảo luận một cách
rộng rãi về những vấn đề
này. Cung cấp những
thông tin chinh xác về
DOANH NGHIỆP và bình
luận những thông tin này
khi cần.Biết hết những mục
tiêu đang được ưu tiên của
tổ chức

Hiểu biết không cụ thể và
không đầy đủ về nội dung và
hoạt động của chức danh. Phải
luôn luôn cung cấp cho anh ta
những chỉ dẫn về việc anh ta
cần làm và về cách anh ta thực
hiện chúng

Hiểu biết không đầy đủ về
các hoạt động của chức
danh. Phải thường xuyên
cho anh ta những chỉ dẫn về
việc anh ta cần làm và cách
anh ta thực hiện chúng

Hiểu biết bình thường về các
hoạt động của chức danh.
Các chỉ dẫn về những việc
anh ta phải làm đôi khi là cần
thiết. Thông thường biết thực
hiện tất cả những nhiệm vụ
thuộc chức danh của mình

Hiểu biết tốt các hoạt
động của chức danh và
biết thực hiện các nhiệm
vụ của chức danh,không
cần chỉ dẫn. Có thể ủy
thác hoàn toàn

Hiểu biết một cách hoàn
hảo các hoạt động của chức
danh,rất khéo léo trong việc
thực hiện các nhiệm vụ của
chức danh. Nắm vững tin
tức về hoạt động của các
chức danh khác

Công việc thực hiện thường
có chất lượng bình thường.
Không phải sữa chữa gì

Công việc thực hiện có
chất lượng tốt. Thông
thường không phải sữa
chữa gì

Công việc của anh ta
thường có một chất lượng
không chê vào đâu được, và
thật sự có một giá trị gia
tăng

1.3 Chất lượng Công việc của anh ta luôn cần Công việc của anh ta
thực hiện nhiệm sữa chữa hoặc làm lại. Không thường cần phải sữa chữa
vụ
tự phê…
hoặc cần nhận xét. Không
tự kiểm tra

1.4 Hiểu biết và
vận dụng
những quy
định, thủ tục và
nguyên tắc liên
quan đến chức
vụ

Không hề hiểu biết các quy
...
Các tiêu chí để đánh giá nhân viên
KHÔNG ĐẠT TẠM ĐẠT BÌNH THƯỜNG TỐT TUYỆT VỜI
1.1 Hiểu biết
các vấn đề của
doanh nghiệp
Không hiểu biết gì về các vấn
đề về doanh nghiệp.không thể
cung cấp những thông tin tổng
quát về doanh nghiệp. Không
tìm cách tìm hiểu trong hồ sơ
Có một số hiểu biết về vấn
đề về doanh nghiệp. Các
thông tin cung cấp về doanh
nghiệp không luôn luôn
chính xác
Hiểu biết khá tốt các vấn đề
về nước và vấn đề của
doanhnghiệp. Biết được tình
hình của DOANH NGHIỆP
và các hoạt động của nó.
Cung cấp những thông tin
chính xác về DOANH
NGHIỆP và bình luận những
thông tin này khi cần. Biết
hết những mục tiêu đang
được ưu tiên của tổ chức
Hiểu biết tốt các vấn đề
của DOANH NGHIỆP và
có thể thảo luận về những
vấn đề này.Những thông
tin mà anh ta cung cấp về
DOANH NGHIỆP thường
chính xác
Hiểu biết rất tốt các vấn đề
của DOANH NGHIỆP và
có thể thảo luận một cách
rộng rãi về những vấn đề
này. Cung cấp những
thông tin chinh xác về
DOANH NGHIỆP và bình
luận những thông tin này
khi cần.Biết hết những mục
tiêu đang được ưu tiên của
tổ chức
1.2 Hiểu biết
các chức năng
của chức danh
Hiểu biết không cụ thể
không đầy đủ về nội dung và
hoạt động của chức danh. Phải
luôn luôn cung cấp cho anh ta
những chỉ dẫn về việc anh ta
cần làm và về cách anh ta thực
hiện chúng
Hiểu biết không đầy đủ về
các hoạt động của chức
danh. Phải thường xuyên
cho anh ta những chỉ dẫn về
việc anh ta cần làm và cách
anh ta thực hiện chúng
Hiểu biết bình thường về các
hoạt động của chức danh.
Các chỉ dẫn về những việc
anh ta phải làm đôi khi là cần
thiết. Thông thường biết thực
hiện tất cả những nhiệm vụ
thuộc chức danh của mình
Hiểu biết tốt các hoạt
động của chức danh và
biết thực hiện các nhiệm
vụ của chức danh,không
cần chỉ dẫn. Có thể ủy
thác hoàn toàn
Hiểu biết một cách hoàn
hảo các hoạt động của chức
danh,rất khéo léo trong việc
thực hiện các nhiệm vụ của
chức danh. Nắm vững tin
tức về hoạt động của các
chức danh khác
1.3 Chất lượng
thực hiện nhiệm
vụ
Công việc của anh ta luôn cần
sữa chữa hoặc làm lại. Không
tự phê
Công việc của anh ta
thường cần phải sữa chữa
hoặc cần nhận xét. Không
tự kiểm tra
Công việc thực hiện thường
có chất lượng bình thường.
Không phải sữa chữa gì
Công việc thực hiện có
chất lượng tốt. Thông
thường không phải sữa
chữa gì
Công việc của anh ta
thường có một chất lượng
không chê vào đâu được, và
thật sự có một giá trị gia
tăng
Các tiêu chí để đánh giá nhân viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các tiêu chí để đánh giá nhân viên - Người đăng: lady-cat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Các tiêu chí để đánh giá nhân viên 9 10 619