Ktl-icon-tai-lieu

các trường hợp miễn, giảm thuế doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Ngô Thị Tình
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các trường hợp được miễn, giảm thuế thu
nhập doanh nghiệp
1.
o

Ðối với doanh nghiệp trong nước.
Miễn thuế thu nhập cho phần thu nhập của các cơ sở kinh doanh trong
nước như sau:

·
Thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học.
·
Thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ
nông nghiệp.
·
Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các cơ sở kinh doanh
dành riêng cho người lao động là người tàn tật.
·
Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người tàn tật, người dân tộc
thiểu số, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.
o

Miễn, giảm thuế đối với cơ sở sản xuất trong nước mới thành lập:

·
Cơ sở sản xuất trong nước mới thành lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
2 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50 % cho 2 năm tiếp theo.
Trường hợp thành lập và hoạt động ở huyện thuộc vùng núi, hải đảo và vùng có khó
khăn thì thời gian giảm thuế được kéo dài thêm 2 năm.
·
Cơ sở sản xuất mới thành lập thuộc lĩnh vực, ngành nghề được ưu đãi đầu tư
được miễn thuế thu nhập 2 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50 %
cho 3 năm tiếp theo.
Nếu như đầu tư ở các huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số ở miền núi cao được miễn
thuế thu nhập trong 4 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50 % trong 9
năm tiếp theo.
Nếu như đầu tư ở các huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số ở miền núi và hải đảo được
miễn thuế thu nhập trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50 % trong 7
năm tiếp theo.
Nếu đầu tư ở những vùng khó khăn khác được miễn thuế thu nhập trong 3 năm đầu,
kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50 % cho 5 năm tiếp theo.
o

Miễn, giảm thuế cho cơ sở kinh doanh, dịch vụ mới thành lập thuộc ngành
nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư:

Cơ sở kinh doanh, dịch vụ mới thành lập thuộc ngành nghề được ưu đãi đầu tư thì
được giảm 50 % số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm đầu kể từ khi có
thu nhập chịu thuế.
Nếu đầu tư ở những huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số ở miền núi cao được miễn thuế
thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50 %
trong 5 năm tiếp theo.

Nếu đầu tư ở những huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo thì được
miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và
giảm 50 % trong 4 năm tiếp theo.
Nếu đầu tư ở những vùng khó khăn khác thì được miễn thuế thu nhập 1 năm đầu, kể
từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50 % trong 3 năm tiếp theo.
o
Cơ sở sản xuất t...
Các trưng hp đưc min, gim thuế thu
nhp doanh nghip
1. Ðối với doanh nghiệp trong nước.
o Min thuế thu nhp cho phn thu nhp ca các cơ s kinh doanh trong
nước như sau:
· Thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học.
· Thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ
nông nghiệp.
· Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các cơ sở kinh doanh
dành riêng cho người lao động là người tàn tật.
· Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người tàn tật, người dân tộc
thiểu số, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.
o Min, gim thuế đi vi cơ s sn xut trong nước mi thành lp:
· Cơ sở sản xuất trong nước mới thành lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
2 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50 % cho 2 năm tiếp theo.
Trường hợp thành lập và hoạt động ở huyện thuộc vùng núi, hải đảo và vùng có khó
khăn thì thời gian giảm thuế được kéo dài thêm 2 năm.
· Cơ sở sản xuất mới thành lập thuộc lĩnh vực, ngành nghề được ưu đãi đầu tư
được miễn thuế thu nhập 2 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50 %
cho 3 năm tiếp theo.
Nếu như đầu tư ở các huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số ở miền núi cao được miễn
thuế thu nhập trong 4 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50 % trong 9
năm tiếp theo.
Nếu như đầu tư ở các huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số ở miền núi và hải đảo được
miễn thuế thu nhập trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50 % trong 7
năm tiếp theo.
Nếu đầu tư ở những vùng khó khăn khác được miễn thuế thu nhập trong 3 năm đầu,
kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50 % cho 5 năm tiếp theo.
o Min, gim thuế cho cơ s kinh doanh, dch v mi thành lp thuc ngành
ngh, lĩnh vc ưu đãi đu tư:
Cơ sở kinh doanh, dịch vụ mới thành lập thuộc ngành nghề được ưu đãi đầu tư thì
được giảm 50 % số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm đầu kể từ khi có
thu nhập chịu thuế.
Nếu đầu tư ở những huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số ở miền núi cao được miễn thuế
thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50 %
trong 5 năm tiếp theo.
các trường hợp miễn, giảm thuế doanh nghiệp - Trang 2
các trường hợp miễn, giảm thuế doanh nghiệp - Người đăng: Ngô Thị Tình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
các trường hợp miễn, giảm thuế doanh nghiệp 9 10 843