Ktl-icon-tai-lieu

cách bóc tách khối lượng

Được đăng lên bởi Gái Xinh Bình Lục
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1717 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________

Số: 116/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề
___________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành
chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
NGHỊ ĐỊNH:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh
vực dạy nghề, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử
phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.
2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề là những hành vi vi
phạm các quy định của pháp luật về dạy nghề do cá nhân, tổ chức thực hiện
một cách cố ý hoặc vô ý nhưng không phải là tội phạm và theo quy định của

2

Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định này phải bị xử phạt vi
phạm hành chính.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh
vực dạy nghề.
2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh
vực dạy nghề trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp các điều ước quốc tế mà
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Điều 3. Nguyên tắc xử phạt
1.Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề phải được
tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để. Khi phát hiện hành vi vi phạm hành
chính phải có quyết định đình chỉ ngay việc vi phạm; mọi hậu quả do hành vi vi
phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.
2. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy
nghề khi có hành vi vi phạm hành chính được quy định tại Chương II Nghị
định này. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề phải do
người có thẩm quyền được quy định tại Mục 1 Chương III của Nghị định này
tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.
3. Một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề chỉ bị xử
phạt một lần. Một ng...
CHÍNH PHỦ
________
Số: 116/2009/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009
NGHỊ ĐỊNH
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề
___________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh X vi phạm hành
chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy đnh c hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh
vực dạy nghề, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử
phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.
2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề những hành vi vi
phạm c quy định của pháp luật về dạy nghề do nhân, t chức thực hiện
một cách cố ý hoặc ý nhưng không phải tội phạm và theo quy định của
cách bóc tách khối lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cách bóc tách khối lượng - Người đăng: Gái Xinh Bình Lục
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
cách bóc tách khối lượng 9 10 694