Ktl-icon-tai-lieu

Cách viết sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi dinhthitotrinh1990
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 878 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cách viết sáng kiến kinh nghiệm
UBND TNH QUNG NGÃI
S GIÁO DC ðÀO TO
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
ðộc lp - T do - Hnh phúc
S : 1692 /GDðT-HðKH
V/v Hướng dn thc hin ñề tài
nghiên cu khoa hc, sáng kiến
kinh nghim
Qung Ngãi, ngày 01 tháng 11 năm 2011
Kính g
i:
- Các ñơn v trc thuc;
- Các Phòng Giáo dc và ðào to huyn, thành ph.
ðề tài nghiên cu khoa hc, sáng kiến, ci tiến k thut sau ñây ñược viết
tt ñề tài, sáng kiến kinh nghim (ðT, SKKN) kết qu lao ñộng sáng to
ca cán b qun lý cơ s giáo dc và giáo viên; ðT, SKKN có tác dng thúc ñẩy
vic nghiên cu, ng dng tiến b khoa hc giáo dc và nâng cao hiu qu công
tác qun lý, ging dy cho cán b qun lý, giáo viên, góp phn nâng cao cht
lượng giáo dc toàn din. T năm hc 2011-2012, ñể phc v hot ñộng chuyên
môn ng tác thi ñua khen thưởng ca ngành Giáo dc và ðào to (GDðT),
S GDðT hướng dn cách viết, ñánh giá, xếp loi ðT, SKKN ca cán b qun
lý giáo dc và giáo viên, c th như sau:
I. V NI DUNG CA ðỀ TÀI, SÁNG KIN KINH NGHIM
Cn tp trung o nhng lĩnh vc như: ñổi mi hot ñng qun giáo
dc; ñổi mi phương pháp dy hc và giáo dc ño ñức cho hc sinh; bi dưỡng
nâng cao năng lc chuyên môn nghip v ca ñội ngũ cán b qun lý nhà
giáo; thc hin xã hi hóa giáo dc thc hin ñổi mi ni dung, chương trình
và sách giáo khoa… C th mt s vn ñề như sau:
- ðT, SKKN v công tác qun lý, ch ñạo, trin khai các mt hot ñộng
trong nhà trường.
- ðT, SKKN v hot ñộng t chc bi dưỡng nâng cao trình ñộ chuyên
môn, nghip v cho cán b qun lý, giáo viên; v vic trin khai, bi dưỡng giáo
viên thc hin ging dy theo chương trình và sách giáo khoa mi ñơn v.
- ðT, SKKN trong thc hin t chc hot ñộng các phòng hc b môn,
phòng thc hành, phòng thiết b ñ dùng dy hc, phòng thí nghim; v xây
dng cơ s vt cht và t chc hot ñộng thư vin, thư vin ñin t; xây dng cơ
s thc hành, thc tp; xây dng trường hc ñạt chun quc gia trong giai ñon
2011-2020.
- ðT, SKKN trong t chc hc 2 bui/ngày; t chc bán trú trong nhà
trường; v vic nâng cao cht lượng dy các môn hc t chn.
Cách viết sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách viết sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: dinhthitotrinh1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Cách viết sáng kiến kinh nghiệm 9 10 712