Ktl-icon-tai-lieu

cafe tại cty SX và XK PROSIMEX

Được đăng lên bởi Lê Đăng Anh
Số trang: 173 trang   |   Lượt xem: 1104 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong bèi c¶nh khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ ngµy nay, hîp t¸c
kinh tÕ ®ang diÔn ra theo ph¬ng thøc song liªn kÕt ph¬ng vµ ®a ph¬ng gi÷a
nh÷ng níc vµ nh÷ng níc thuéc c¸c khu vùc kh¸c nhau, chÝnh sù hîp t¸c vµ liªn
kÕt kinh tÕ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c quèc gia cã thÓ triÖt ®Ó tËn dông vµ khai th¸c
triÖt ®Ó c¸c nguån lùc tõ bªn ngoµi vµ lîi thÕ so s¸nh cña m×nh ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng
môc tiªu kinh tÕ x· héi cña m×nh. Kh«ng thÓ phñ nhËn lîi Ých to lín ®¹t ®îc do
sù hîp t¸c, liªn kÕt gi÷a c¸c quèc gia mang l¹i, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc th¬ng
m¹i, chÝnh v× vËy nhiÒu tæ chøc còng nh c¸c khèi liªn minh khu vùc vµ quèc tÕ
®·, ®ang vµ sÏ cßn tiÕp tôc h×nh thµnh. C¸c khèi liªn kÕt nµy ®· thóc ®Èy m¹nh
mÏ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ th¬ng m¹i, kh«ng nh÷ng chØ trong néi khèi mµ cßn chi
phèi m¹nh mÏ tíi c¸c quèc gia, khu vùc kh¸c .
Xu híng tù do ho¸ trong lÜnh vùc th¬ng m¹i ph¸t triÓn nhanh chãng sÏ dÉn
tíi hÖ qu¶ lµ biªn giíi kinh tÕ gi÷a c¸c níc bÞ ph¸ vì v× hµng rµo thuÕ quan sÏ bÞ
b·i bá, c¸c quan hÖ kinh tÕ tuú thuéc vµo nhau sÏ ph¸t triÓn, c¸c thÓ chÕ khu vùc
vµ toµn cÇu sÏ h×nh thµnh ...Trong ®iÒu kiÖn ®ã mét nÒn kinh tÕ muèn ®éc lËp tù
chñ, kh«ng muèn lÖ thuéc vµo bªn ngoµi, muèn tù ®¶m b¶o c¸c nhu cÇu thiÕt
yÕu, ch¾c ch¾n kh«ng cßn chç ®øng. Mét nÒn kinh tÕ hiÖu qu¶, ph¸t triÓn ph¶i lµ
mét nÒn kinh tÕ gåm nh÷ng ngµnh hµng cã lîi thÕ c¹nh tranh cao vµ sù ph¸t triÓn
cña nã ph¶i phô thuéc vµo thÞ trêng thÕ giíi.
§Èy m¹nh xuÊt khÈu lµ chñ tr¬ng kinh tÕ lín cña §¶ng vµ Nhµ níc ViÖt
Nam, ®· ®îc kh¼ng ®Þnh t¹i §¹i héi VIII vµ trong nghÞ quyÕt 01NQ/T¦cña Bé
chÝnh trÞ, víi môc tiªu chuyÓn dich c¬ cÊu kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp ho¸ híng vÒ xuÊt khÈu. §Ó thùc hiÖn ®îc chñ tr¬ng nµy, cïng víi viÖc ®Èy m¹nh tiÕn
tr×nh CNH, H§H chóng ta ph¶i t¨ng cêng më réng thÞ trêng xuÊt khÈu. §©y lµ
viªc lµm cÊp thiÕt hiÖn nay.
Liªn minh Ch©u ©u (EU)lµ mét tæ chøc kinh tÕ khu vùc lín nhÊt thÕ giíi hiÖn
nay, cã sù liªn kÕt t¬ng ®èi chÆt chÏ vµ thèng nhÊt, ®îc coi lµ mét trong ba “siªu
cêng” cã vÞ thÕ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ ngµy cµng t¨ng(®ã lµ Mü, NhËt B¶n vµ EU ).
Ra ®êi n¨m 1951 víi s¸u níc thµnh viªn (Ph¸p, §øc, Italia, BØ, Hµlan vµ

Lucx¨mbua), ngµy nay EU ®· trë thµnh mét tæ chøc liªn kÕt khu vùc tiªu biÓu
nhÊt cña khèi c¸c níc t b¶n chñ nghÜa. Sau gÇn 50 n¨m ph¸t triÓn vµ më réng,
con sè thµnh viªn tíi nay cña EU lµ 15 níc, vµ trong t¬ng lai sÏ cßn cã nhiÒu níc
tham gia, nh»m ®i ®Õn mét Ch©u ©u thèng nhÊt. Trong sè nh÷ng níc c«ng nghiÖp
ph¸t triÓn, EU cã nhiÒu níc cã tiÒm ...
Lêi nãi ®Çu
Trong bèi c¶nh khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸ nÒn kinh ngµy nay, hîp t¸c
kinh ®ang diÔn ra theo ph¬ng thøc song liªn kÕt ph¬ng ®a ph¬ng gi÷a
nh÷ng níc nh÷ng níc thuéc c¸c khu vùc kh¸c nhau, chÝnh hîp t¸c liªn
kÕt kinh tÕ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c quèc gia cã thÓ triÖt ®Ó tËn dông vµ khai th¸c
triÖt ®Ó c¸c nguån lùc tõ bªn ngoµi vµ lîi thÕ so s¸nh cña m×nh ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng
môc tiªu kinh héi cña m×nh. Kh«ng thÓ phñ nhËn lîi Ých to lín ®¹t ®îc do
hîp t¸c, liªn kÕt gi÷a c¸c quèc gia mang l¹i, ®Æc biÖt trong nh vùc th¬ng
m¹i, chÝnh vËy nhiÒu tæ chøc còng nh c¸c khèi liªn minh khu vùc vµ quèc tÕ
®·, ®ang sÏ cßn tiÕp tôc h×nh thµnh. C¸c khèi liªn kÕt nµy ®· thóc ®Èy m¹nh
mÏ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ th¬ng m¹i, kh«ng nh÷ng ctrong néi khèi mµ cßn chi
phèi m¹nh mÏ tíi c¸c quèc gia, khu vùc kh¸c .
Xu híng tù do ho¸ trong lÜnh vùc th¬ng m¹i ph¸t triÓn nhanh chãngn
tíi hÖ qu¶ lµ biªn giíi kinh tÕ gi÷a c¸c níc ph¸ vì v× hµng rµo thuÕ quan sÏ
b·i bá, c¸c quan hÖ kinh tÕ tuú thuéc vµo nhau ph¸t triÓn, c¸c thÓ chÕ khu vùc
toµn cÇu h×nh thµnh ...Trong ®iÒu kiÖn ®ã mét nÒn kinh tÕ muèn ®éc lËp tù
chñ, kh«ng muèn thuéc vµo bªn ngoµi, muèn ®¶m b¶o c¸c nhu cÇu thiÕt
yÕu, ch¾c ch¾n kh«ng cßn chç ®øng. Mét nÒn kinh hiÖu qu¶, ph¸t triÓn ph¶i lµ
mét nÒn kinh tÕ gåm nh÷ng ngµnh hµng cã lîi thÕ c¹nh tranh cao vµ sù pt triÓn
cña nã ph¶i phô thuéc vµo thÞ trêng thÕ giíi.
§Èy m¹nh xuÊt khÈu chñ tr¬ng kinh tÕ lín cña §¶ng Nhµ níc ViÖt
Nam, ®· ®îc kh¼ng ®Þnh t¹i §¹i héi VIII trong nghÞ quyÕt 01NQ/T¦cña
chÝnh trÞ, víi môc tiªu chuyÓn dich c¬ cÊu kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp ho¸ h-
íng vÒ xuÊt khÈu. §Ó thùc hiÖn ®îc chñ tr¬ng nµy, cïng víi viÖc ®Èy m¹nh tiÕn
tr×nh CNH, H§H chóng ta ph¶i t¨ng cêng réng thÞ trêng xuÊt khÈu. §©y
viªc lµm cÊp thiÕt hiÖn nay.
Liªn minh Ch©u ©u (EU)lµ mét cc kinh khu vùc lín nhÊt t giíi hiÖn
nay, cã sù liªn kÕt t¬ng ®èi chÆt chÏ thèng nhÊt, ®îc coi lµ mét trong basiªu
cêng” cã vÞ thÕ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ ngµy cµng t¨ng(®ã lµ Mü, NhËt B¶n vµ EU ).
Ra ®êi n¨m 1951 víi s¸u níc thµnh viªn (Ph¸p, §øc, Italia, BØ, Hµlan
cafe tại cty SX và XK PROSIMEX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cafe tại cty SX và XK PROSIMEX - Người đăng: Lê Đăng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
173 Vietnamese
cafe tại cty SX và XK PROSIMEX 9 10 330