Ktl-icon-tai-lieu

cẩm nang ngữ pháp môn tiếng Anh

Được đăng lên bởi son-nguyen-anh
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 916 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PREPOSITIONS
NHOÙM TÍNH TÖØ ÑI VÔÙI GIÔÙI TÖØ:
1. Be out = ñi ra ngoaøi, ñi vaéng
2. Be absent from = vaéng maët
3. Be afraid of = sôï
4. Be amazed at = ngaïc nhieân
5. Be amused at = vui
6. Be angry at (sth) = giaän veà vieäc gì
7. Be angry with (sb) = giaän ai
8. Be aware of = nhaän thöùc ñöôïc
9. Be bored with = buoàn, chaùn naûn
10. Be compared with = so vôùi
11. Be convenient for = thuaän tieän cho ai
12. Be covered with = bò che phuû
13. Be crowded with = ñoâng ñuùc vôùi
14. Be cruel to = ñoäc aùc vôùi
15. Be delighted at = vui thích
16. Be different from = khaùc vôùi
17. Be excited about = haøo höùng
18. Be familiar with = quen vôùi
19. Be famous for = noåi tieáng veà
20. Be well-known for = noåi tieáng veà
21. Be far from = xa vôùi
22. Be fond of = thích
23. Be full of = no, đầy
24. Be fed up with =chán ngấy
25. Be frightened of = sôï
26. Be terrified of = sôï
NHOÙM ÑOÄNG TÖØ ÑI KEØM GIÔÙI TÖØ
1. add sth to sth = theâm caùi gì vaøo caùi gì
2. agree with = ñoàng yù
3. amount of = soá löôïng lôùn
4. arrive at + nôi choán = ñeán (nôi nhoû, khoâng teân)
5. arrive in + ñòa danh = ñeán (nôi lôùn coù teân rieâng)
6. ask for = xin
7. be on = chieáu phim
8. base on = döïa vaøo
9. believe in = tin töôûng
10. borrow sth from = möôïn töø ai
11. bring back = mang trôû laïi
12. buy sth for someone = mua caùi gì cho ai
13. change something into something = ñoåi caùi gì
thaønh caùi gì
14. check in = ñaêng kí
15. check up = kieåm tra, khaùm
16. clear up = laøm saïch, doïn saïch
17. compare with = so saùnh vôùi
18. complain about = than phieàn veà
19. cook meals for someone = naáu böõa aên cho ai
20. cut down = ñoán xuoáng
21. depend on = phuï thuoäc vaøo
22. devide into = phaân chia thaønh

27. Be keen on =say m ê
28. Be bad at = k ém m ôn g ì
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Be good at = gioûi moân gì
Be good for = toát cho
Be interesting in = thích
Be kind to = toát vôùi ai
Be looking forward to = troâng chôø
Be made from = ñöôïc sx khoâng thay ñoåi chaát
lieäu
Be made in = ñöôïc sx taïi ñaâu
Be made of = ñöôïc sx thay ñoåi chaát lieäu
Be nice to = toát vôùi ai
Be pleased with = haøi loøng vôùi
Be polite to = leã pheùp
Be presented with = ñöôïc trao taëng vôùi
Be proud of = töï haøo veà
Be satisfied with = thoaû maõn
Be scared of = e deø, sôï
Be similar to = töông töï vôùi
Be sure of = chaéc chaén
Be surprised at = ngaïc n...
PREPOS I T I ONS
NHOÙM TÍNH TÖØ ÑI VÔÙI GIÔÙI TÖØ:
1. Be out = ñi ra ngoaøi, ñi vaéng
2. Be absent from = vaéng maët
3. Be afraid of = sôï
4. Be amazed at = ngaïc nhieân
5. Be amused at = vui
6. Be angry at (sth) = giaän veà vieäc gì
7. Be angry with (sb) = giaän ai
8. Be aware of = nhaän thöùc ñöôïc
9. Be bored with = buoàn, chaùn naûn
10. Be compared with = so vôùi
11. Be convenient for = thuaän tieän cho ai
12. Be covered with = bò che phuû
13. Be crowded with = ñoâng ñuùc vôùi
14. Be cruel to = ñoäc aùc vôùi
15. Be delighted at = vui thích
16. Be different from = khaùc vôùi
17. Be excited about = haøo höùng
18. Be familiar with = quen vôùi
19. Be famous for = noåi tieáng veà
20. Be well-known for = noåi tieáng veà
21. Be far from = xa vôùi
22. Be fond of = thích
23. Be full of = no, đầy
24. Be fed up with =chán ngấy
25. Be frightened of = sôï
26. Be terrified of = sôï
27. Be keen on =say m ê
28. Be bad at = k ém m ôn g ì
29. Be good at = gioûi moân gì
30. Be good for = toát cho
31. Be interesting in = thích
32. Be kind to = toát vôùi ai
33. Be looking forward to = troâng chôø
34. Be made from = ñöôïc sx khoâng thay ñoåi chaát
lieäu
35. Be made in = ñöôïc sx taïi ñaâu
36. Be made of = ñöôïc sx thay ñoåi chaát lieäu
37. Be nice to = toát vôùi ai
38. Be pleased with = haøi loøng vôùi
39. Be polite to = leã pheùp
40. Be presented with = ñöôïc trao taëng vôùi
41. Be proud of = töï haøo veà
42. Be satisfied with = thoaû maõn
43. Be scared of = e deø, sôï
44. Be similar to = töông töï vôùi
45. Be sure of = chaéc chaén
46. Be surprised at = ngaïc nhieân
47. Be tired of = meät moûi, chaùn
48. Be useful for =höõu duïng ñeå
49. Be worried about = lo laéng veà
50. Bewrong with = sai vôùi
NHOÙM ÑOÄNG TÖØ ÑI KEØM GIÔÙI TÖØ
1. add sth to sth = theâm caùi gì vaøo caùi gì
2. agree with = ñoàng yù
3. amount of = soá löôïng lôùn
4. arrive at + nôi choán = ñeán (nôi nhoû, khoâng teân)
5. arrive in + ñòa danh = ñeán (nôi lôùn coù teân rieâng)
6. ask for = xin
7. be on = chieáu phim
8. base on = döïa vaøo
9. believe in = tin töôûng
10. borrow sth from = möôïn töø ai
11. bring back = mang trôû laïi
12. buy sth for someone = mua caùi gì cho ai
13. change something into something = ñoåi caùi gì
thaønh caùi gì
14. check in = ñaêng kí
15. check up = kieåm tra, khaùm
16. clear up = laøm saïch, doïn saïch
17. compare with = so saùnh vôùi
18. complain about = than phieàn veà
19. cook meals for someone = naáu böõa aên cho ai
20. cut down = ñoán xuoáng
21. depend on = phuï thuoäc vaøo
22. devide into = phaân chia thaønh
23. devote to = coáng hieán cho
24. die for = cheát vì (ai)
25. die of = cheát vì (beänh)
26. end up = chaám döùt, keát thuùc
27. even up = san baèng
28. fall down = rôi xuoáng
29. fall in love with someone = yeâu moät ngöôøi naøo
ñoù
30. fill out = dieãn ra
31. find something for someone = tìm caùi gì cho ai
32. find out = tìm ra
33. flow across = chaûy ngang qua
34. fly to somewhere = bay ñeán ñaâu
35. follow someone to somewhere = theo sau ai ñeán
ñaâu
36. get out of = thoaùt khoûi, ñi ra
37. get up = thöùc daäy
38. give up = töø boû
39. glad to+V = vui möøng laøm gì
40. go for a swim = ñi bôi
41. go for a walk = ñi taûn boä
42. go on = xaûy ra, tieáp tuïc
43. go on a trip = ñi du lòch
1
cẩm nang ngữ pháp môn tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cẩm nang ngữ pháp môn tiếng Anh - Người đăng: son-nguyen-anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
cẩm nang ngữ pháp môn tiếng Anh 9 10 758