Ktl-icon-tai-lieu

Catalog Ống thép luồn dây điện và phụ kiện Cát Vạn Lợi steel conduit & fiftings CVL

Được đăng lên bởi huyen-catvanloi
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 2 lần
3.0

5M

.03
”x 3
3/4

IT M
DU TNA
ON IE
CC -V
IM 242
1
UL

1”x
UL EM
79 T CO
7
- V NDU
IE IT
TN
AM

M

gid
l Ri
rica
ect
l El
tee
Hus

uit
ond
al C
Met

.03
”x 3
3/4

L6
M-U

2015

- NHÃN HIỆU ĐƯỢC CÁC KỸ SƯ CƠ ĐIỆN TIN DÙNG

giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh

3

ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I - STEEL CONDUIT

11

ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM/ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP

15

PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I

39

HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN

47

THANH CHÖËNG ÀA NÙNG - UNISTRUT & PHUÅ KIÏåN

59

PHUÅ KIÏåN NÖËI ÀÊËT VAÂ CHÖËNG SEÁT

69

THANG CAÁP, KHAY CAÁP, MAÁNG CAÁP, MAÁNG LÛÚÁI, MIÏåNG GIOÁ

81

PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN CHÖËNG CHAÁY NÖÍ
DUÂNG TRONG CÖNG NGHIÏåP SAMWHA (HAÂN QUÖËC)

94

QUI ÀÕNH/ PHÊN LOAÅI VAÂ KYÁ HIÏåU CÊËP ÀÖÅ BAÃO VÏå CHÖËNG CHAÁY NÖÍ TRONG ÀIÏåN CÖNG NGHIÏåP

101

NHÛÄNG CÖNG TRÒNH ÀAÄ CUNG CÊËP

105

KHAÁCH HAÂNG TIÏU BIÏÍU

Têët caã caác nhaän hiïåu: CVL®-VINACONDUIT®-VL®-EMT®-IMC®, hònh aãnh, kiïíu daáng, maä saãn phêím vaâ tiïu
chuêín kyä thuêåt trong Catalogue naây thuöåc baãn quyïìn cuãa Cöng Ty Thiïët Bõ Àiïån Cöng Nghiïåp Caát Vaån Lúåi. Moåi sûå sao cheáp maâ khöng
coá sûå àöìng yá cuãa Cöng Ty chuáng töi laâ vi phaåm Luêåt Súã Hûäu Trñ Tuïå, seä bõ kiïån ra toâa aán vaâ xûã lyá theo phaáp luêåt Viïåt Nam hiïån haânh.

2


Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh

Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	

Tel: 84-28-35886496 Email: baogia@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
84-28-22464699
projectsales@catvanloi.com
Fax: 84-28-35886505

GIÚÁI THIÏåU

V

giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
úái àöåi nguä nhên viïn nùng àöång vaâ chuyïn nghiïåp, luön luön theo àuöíi muåc tiïu kinh doanh :

“

- NHÃN HIỆU ĐƯỢC CÁC KỸ SƯ CƠ ĐIỆN TIN DÙNG”

INTRODUCTION

Chuáng töi luön àùåt muåc tiïu àûa Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI trúã thaânh
nhaâ cung cêëp chuyïn nghiïåp trong lônh vûåc vêåt tû cú àiïån (M&E).

Vúái mong muöën àoáng goáp phêìn naâo vaâo sûå thay àöíi ngaânh cöng nghiïåp phuå trúå nhùçm xêy dûång nïìn
kinh tïë Viïåt Nam Tûå cûúâng, chuáng töi, Cöng ty Thiïët Bõ Àiïån Cöng Nghiïåp Caát Vaån Lúåi laâ têåp thïí kyä sû
& cöng nhên kyä thuêåt treã laânh nghïì vúái sûå nhiïåt quyïët cöëng hiïën & chêëp nhêån thûã thaách àaä àêìu tû maáy
moác saãn xuêët phaát triïín cöng nghiïåp cú khñ phuå trúå thay thïë haâng nhêåp khêíu phuåc vuå thi cöng cú àiï...
- NHÃN HIỆU ĐƯỢC CÁC KỸ SƯ CƠ ĐIỆN TIN DÙNG
Husteel Electrical Rigid Metal Conduit 3/4”x 3.03 M-UL6
2015
EMT CONDUIT
UL 797 - VIETNAM
1”
x
3.05 M
IMC CONDUIT
UL 1242 - VIETNAM
3/4”
x
3.03 M
Catalog Ống thép luồn dây điện và phụ kiện Cát Vạn Lợi steel conduit & fiftings CVL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Catalog Ống thép luồn dây điện và phụ kiện Cát Vạn Lợi steel conduit & fiftings CVL - Người đăng: huyen-catvanloi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Catalog Ống thép luồn dây điện và phụ kiện Cát Vạn Lợi steel conduit & fiftings CVL 9 10 314