Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI

Được đăng lên bởi vothanhtamvip
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 7815 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Tải xuống tệp đính kèm gốc

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI
1. Phân tích quyền sở hữu đất đai của nhà nuớc.
2. Phân tích các nguyên tắc cơ bản của Luật đất đai?
3. Trình bày chủ thể của quan hệ pháp luật đất đai?
4. Trình bày hệ thống cơ quan quản lý nhà nuớc về đất đai theo quy định của pháp luật hiện
hành?
5. Chủ thể sử dụng đất có yếu tố nuớc ngoài bao gồm các loại nào, giải thích?
6. Trình bày các loại đất theo quy định hiện hành?
7. So sánh địa vị của Nhà nuớc và người sử dụng đất trong quan hệ pháp luật đất đai?
8. Giá đất và ý nghĩa của nó?
9. Giá đất do nhà nuớc quy định và các trừong hợp áp dụng?
10. Thế nào là giá thị trường của đất đai? Loại giá thị trường nào đuợc thừa nhận hiện nay?
11. Khái niệm, ý nghĩa của điều phối đất đai?
12. Thẩm quyền lập, xét duyệt, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?
13. Thẩm quyền giao, cho thuê, thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất?
14. Các trường hợp được phép lựa chọn hình thức sử dụng đất?
15. So sánh hạn mức giao đất nông nghiệp với hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông
nghiệp?
16. Xác định hình thức sử dụng đất cho các trừong hợp sau:
a. Hộ gia đình sử dụng đất vào mục đích trồng lúa.
b. Cá nhân sử dụng đất tại nông thôn xây dựng chuồng trại nuôi gia súc.
c. Cá nhân sử dụng đất ở.
d. Ông An là Việt kiều Mỹ sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán tại
VN.
e. Tổ chức nuớc ngoài sử dụng đất xây dựng nhà ở để bán cho hộ gia đình, cá nhân
trong nuớc.
f. Công ty X là tổ chức kinh tế trong nuớc
17. Các nhận định sau đây đúng hay sai, tại sao:

a. Cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất là cơ quan có thẩm quyền cấp
GCNQSDĐ.
b. Hạn mức giao đất là diện tích đất tối đa mà các chủ thể được phép sử dụng.
c. Mọi trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đều phải được phép của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền.
d. Chủ thể sử dụng đất xây dựng kinh doanh nhà ở đều được lựa chọn hình thức sử
dụng đất.
e. Mọi trường hợp nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích QPAN đều được bồi
thường.
f. Mọi trường hợp được nhà nước giao đất đều được cấp GCNQSDĐ.
g. Cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ được ủy quyền cho cơ quan quản lý đất đai
cùng cấp cấp GCNQSDĐ.
h. Khi cần sử dụng đất cho mục đích phát triển kinh tế thì nhà nước đều áp dụng biện
pháp thu hồi đất của người đang sử dụng đất để chuyển giao cho nhà đầu tư.
18. Ông A sử dụng 2 ha đất trồng lúa tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng từ năm 1990 đến
nay (không có giấy tờ về QSDĐ). Hỏi:
a. Ông A có được nhà nước...
Tải xuống tệp đính kèm gốc
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI
1. Phân tích quyền sở hữu đất đai của nhà nuớc.
2. Phân tích các nguyên tắc cơ bản của Luật đất đai?
3. Trình bày chủ thể của quan hệ pháp luật đất đai?
4. Trình bày hệ thống cơ quan quản lý nhà nuớc về đất đai theo quy định của pháp luật hiện
hành?
5. Chủ thể sử dụng đất có yếu tố nuớc ngoài bao gồm các loại nào, giải thích?
6. Trình bày các loại đất theo quy định hiện hành?
7. So sánh địa vị của Nhà nuớc và người sử dụng đất trong quan hệ pháp luật đất đai?
8. Giá đất và ý nghĩa của nó?
9. Giá đất do nhà nuớc quy định và các trừong hợp áp dụng?
10. Thế nào là giá thị trường của đất đai? Loại giá thị trường nào đuợc thừa nhận hiện nay?
11. Khái niệm, ý nghĩa của điều phối đất đai?
12. Thẩm quyền lập, xét duyệt, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?
13. Thẩm quyền giao, cho thuê, thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất?
14. Các trường hợp được phép lựa chọn hình thức sử dụng đất?
15. So sánh hạn mức giao đất nông nghiệp với hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông
nghiệp?
16. Xác định hình thức sử dụng đất cho các trừong hợp sau:
a. Hộ gia đình sử dụng đất vào mục đích trồng lúa.
b. Cá nhân sử dụng đất tại nông thôn xây dựng chuồng trại nuôi gia súc.
c. Cá nhân sử dụng đất ở.
d. Ông An là Việt kiều Mỹ sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán tại
VN.
e. Tổ chức nuớc ngoài sử dụng đất xây dựng nhà ở để bán cho hộ gia đình, cá nhân
trong nuớc.
f. Công ty X là tổ chức kinh tế trong nuớc
17. Các nhận định sau đây đúng hay sai, tại sao:
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI - Người đăng: vothanhtamvip
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI 9 10 641