Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TỔ CHỨC NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi hong-huong-le
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 15522 lần   |   Lượt tải: 116 lần
CÂU HỎI MễN TỔ CHỨC NHÂN SỰ
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Câu 1.Trình bày khái niệm quản lý nguồn nhân lực.Phân biệt với khái niệm
quản lý nhân sự.
Câu 2.Phân tích quy trình tuyển dụng nhân lực cho các cơ quan quản lý hành
chính nhà nước
Câu 3.Trình bày những hoạt động cơ bản trong quy trình quản lý nguồn nhâ lực
của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, phân tích mối quan hệ giữa các
hoạt động đó?
Câu 4.Tập sự là gì?Những vấn đề cần quan tâm khi tiến hành tập sự cho người
mới được tuyển vào cơ quan quản lý hành chính nhà nước?
Câu5: phân tích mục tiêu của hoạt động QLNNL trong các cơ quan HCNN.
Câu 6: Trìnhbày những hoạt động cơ bản trong quá trình tuyển dụng nhân lực
cho các cơ quan QLHCNN.
Câu7:Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động quản lý
nguồn nhân lực của tổ chức.
Câu 8:Phân tích các yếu tố môi trường bên trong tác động đến hoạt động quản
lý nguồn nhân lực trong tổ chức.
Cõu9: Tại sao trong hoạt động tuyển dụng nhõn lực cho cỏc cơ quan quản lý
hành chớnh nhà nước lại cần phải tạo lập thị trường lao động riờng cho cỏc cơ
quan đú, hóy nờu 1 số biện phỏp để tạo lập thị trường lao động riờng.
Câu 10: Trình bày các phương pháp đánh giá nhân sự trong các cơ quan quản lý
hành chính nhà nước?
Câu 11.Phân tích ưu nhược điểm của mô hình chức nghiệp và mô hình việc làm
trong hoạt động quản lý nguồn nhân của các cơ quan hành chính nhà nước.
Câu 12. Phân tích ý nghĩa và lợi ích của quá trình tập sự đối với người mới được
tuyển vào cơ quan hành chính nhà nước?Vai trò người quản lý và cá nhân trong
quá trình tập sự
Câu 13:Trình bày việc phân loại người làm việc trong các cơ quan quản lý hành
chính nhà nước.
Câu 14. Mục đích của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong các
cơ quan quản lý hành chính nhà nước là gì?Để có hiệu quả phải chú ý tới vấn đề
gì?

Câu 15.Phân tích vai trò của công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực trong các cơ
quan quan lý hành chính nhà nước.
Câu 16.Phân tích quy trình đánh giá nhân sự trong cơ quan quản lý hành chính
nhà nước?Liên hệ thực tiễn ở Việt nam?
Câu 17. Phân tích những nội dung cơ bản của công tác kế hoạch hoá nguồn
nhân lực trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước?Theo anh chị những
khó khăn hiện nay trong công tác này của các cơ quan hành chính nhà nước ở
Việt nam là gì? Hãy nêu cách khắc phục
Câu 18. Phân tích các nghĩa vụ của người làm việc trong các cơ quan quản lý
hành chính nhà nước?Liên hệ thực tiễn việc thực hiện các nghĩa vụ ở Việt nam
hiện nay?
Cõu19: Phõn tớch ngắn gọn cỏc bước trong q...
CÂU HỎI MÔN TỔ CHỨC NHÂN SỰ
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
C©u 1.Tr×nh bµy kh¸i niÖm qu¶n nguån nh©n lùc.Ph©n biÖt víi kh¸i niÖm
qu¶n lý nh©n sù.
C©u 2.Ph©n tÝch quy tr×nh tuyÓn ng nh©n lùc cho c¸c quan qu¶n hµnh
chÝnh nhµ níc
C©u 3.Tr×nh bµy nh÷ng ho¹t ®éng b¶n trong quy tr×nh qu¶n nguån nh© lùc
cña c quan qu¶n hµnh chÝnh nníc, ph©n tÝch i quan hÖ gi÷a c¸c
ho¹t ®éng ®ã?
C©u 4.TËp lµ g×?Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m khi tiÕn hµnh tËp sù cho ngêi
i ®îc tuyÓn vµo c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?
C©u5: ph©n tÝch môc tiªu cña ht ®éng QLNNL trong c¸c c¬ quan HCNN.
C©u 6: Tr×nhbµy nh÷ng ho¹t ®éng b¶n trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh©n c
cho c¸c c¬ quan QLHCNN.
C©u7:Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i trêng bªn ngoµi t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý
nguån nh©n lùc cña tæ chøc.
C©u 8:Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i trêng bªn trong t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng qu¶n
lý nguån nh©n lùc trong tæ chøc.
Câu9: Tại sao trong hoạt động tuyển dng nhân lc cho c quan quản lý
hành chính nhà ớc lại cần phải tạo lập th trường lao động riêng cho c
quan đó, hãy nêu 1 số biện pháp để tạo lập th trường lao động riêng.
C©u 10: Tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nh©n trong c¸c quan qu¶n
hµnh chÝnh nhµ níc?
C©u 11.Ph©n tÝch u nhîc ®iÓm cña h×nh chøc nghiÖp vµ m« h×nh viÖc lµm
trong ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n cña c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 12. Ph©n tÝch ý nghÜa lîi Ých cña qu¸ tr×nh tËp sù ®èi víi ngêi míi ®îc
tuyÓn vµo quan hµnh chÝnh nhµ níc?Vai trß ngêi qu¶n nh©n trong
qu¸ tr×nh tËp sù
C©u 13:Tr×nh bµy viÖc ph©n lo¹i ngêi lµm viÖc trong c¸c quan qu¶n hµnh
chÝnh nhµ níc.
C©u 14. Môc ®Ých cña ho¹t ®éng ®µo t¹o, båi dìng nguån nh©n lùc trong c¸c
quan qu¶n hµnh chÝnh nhµ níc g×?§Ó hiÖu qu¶ ph¶i chó ý i vÊn ®Ò
g×?
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TỔ CHỨC NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TỔ CHỨC NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Người đăng: hong-huong-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TỔ CHỨC NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 9 10 805