Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập quản trị marketing đại học

Được đăng lên bởi Nu Bi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 99 lần   |   Lượt tải: 1 lần
C©u hái «n tËp marketing
1. ThÕ nµo lµ qu¶n trÞ Marketing? C¸c triªt lý cña qu¶n trÞ Marketing?
2. C¸c môc tiªu cña hÖ thèng quản trị Marketing ?
3. ThÕ nµo lµ ngêi lµm Marketing? C«ng viÖc cña ngêi qu¶n trÞ Marketing theo
chøc n¨ng hoạch định ?
4. C«ng viÖc cña ngêi lµm Marketing theo chøc n¨ng tæ chøc ,l·nh ®¹o vµ kiÓm
tra?
5. Néi dung tæng qu¸t cña tiÕn tr×nh qu¶n trÞ Marketing?
6. HÖ thèng Marketing – Mix vµ mèi quan hÖ gi÷a m« h×nh 4P vµ 4C?
7. HÖ thèng th«ng tin Marketing? C¸c yÕu tè cÊu thµnh hÖ thèng th«ng tin trong
doanh nghiÖp?
8. TiÕn tr×nh nghiªn cøu Marketing?
9. HÖ thèng hç trî quyÕt ®Þnh Marketing ( MDSS). Nh÷ng c«ng cô nµo thêng ®îc
sö dông trong c«ng viÖc ph©n tÝch hç trî cho viÖc ra quyÕt ®Þnh Marketing?
10. ThÕ nµo lµ chiÕn lîc vµ ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc Marketing?
11. Nh÷ng c¨n cø c¬ b¶n ®Ó x©y dùng chiÕn lîc Marketing?
12. TiÕn tr×nh tæng qu¸t ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc Marketing?
13. Néi dung c¬ b¶n cña chiÕn lîc Marketing?
14. Tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n khi nghiªn cøu vÒ ®èi thñ c¹nh
tranh?
15. Ph©n lo¹i ®èi thñ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp?
16. Néi dung c¬ b¶n khi ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp?
17. Ph©n tÝch nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp?
18. Nh÷ng ph¶n øng c¬ b¶n cña ®èi thñ vµ øng xö cña doanh nghiÖp víi ®èi thñ
c¹nh tranh?
19. Thi trêng môc tiªu? TiÕn tr×nh x¸c ®Þnh thÞ trêng môc tiªu cña doanh nghiÖp?
20. ThÞ phÇn lµ g×? C¸c quan ®iÓm x¸c ®Þnh thÞ phÇn cuả doanh nghiÖp, ý nghÜa vµ
ph¹m vi øng dông?
21. Néi dung c¬ b¶n cña qu¶n trÞ chiÕn lîc s¶n phÈm trong doanh nghiÖp?
22. Kh¸c biÖt hãa lµ g×? Môc ®Ých c¬ b¶n cña sù kh¸c biÖt hãa? §Ó t¹o ra sù kh¸c
biÖt cña doanh nghiÖp sö dông nh÷ng biÕn sè marketing chñ yÕu nµo?
23. Nh÷ng c¨n cø c¬ b¶n ®Ó ®Þnh gi¸ cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp?
24. Tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch c¸c ph¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ s¶n phÈm?
25. Chñ ®éng thay ®æi gi¸ vµ ph¶n øng của kh¸ch hµng vµ ®èi thñ c¹nh tranh tríc
c¸c quyÕt ®Þnh thay ®æi gi¸ cña doanh nghiÖp?
26. ThÕ nµo lµ kªnh ph©n phèi? Ph©n biÖt gi÷a kªnh ph©n phèi truyÒn thèng vµ hÖ
thèng VMS vµ hÖ thèng ph©n phối Marketing ngang?
27. Nh÷ng c¨n cø c¬ b¶n khi thiÕt kÕ kªnh ph©n phèi trong doanh nghiÖp?
28. Tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ kªnh ph©n phèi?
29. C¸c quyÕt ®Þnh c¬ b¶n cña b¸n lÎ?
30. C¸c quyÕt ®Þnh c¬ b¶n cña b¸n bu«n?
31. HÖ thèng c«ng cô XTHH vµ c¸c c¨n cø ®Ó quyÕt ®Þnh hÖ thèng XTHH trong
doanh nghiÖp?
32. TR×nh bµy vµ gi¶i thÝch c¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ng©n s¸ch XTHH?
33. C¸c quyÕt...
C©u hái «n tËp marketing
1. ThÕ nµo lµ qu¶n trÞ Marketing? C¸c triªt lý cña qu¶n trÞ Marketing?
2. C¸c môc tiªu cña hÖ thèng qun tr Marketing ?
3. ThÕ nµo lµ ngêi lµm Marketing? C«ng viÖc cña ngêi qu¶n trÞ Marketing theo
chøc n¨ng hoch định ?
4. C«ng viÖc cña ngêi lµm Marketing theo chøc n¨ng tæ chøc ,l·nh ®¹o vµ kiÓm
tra?
5. Néi dung tæng qu¸t cña tiÕn tr×nh qu¶n trÞ Marketing?
6. HÖ thèng Marketing – Mix vµ mèi quan hÖ gi÷a m« h×nh 4P vµ 4C?
7. HÖ thèng th«ng tin Marketing? C¸c yÕu tè cÊu thµnh hÖ thèng th«ng tin trong
doanh nghiÖp?
8. TiÕn tr×nh nghiªn cøu Marketing?
9. HÖ thèng hç trî quyÕt ®Þnh Marketing ( MDSS). Nh÷ng c«ng cô nµo thêng ®îc
sö dông trong c«ng viÖc ph©n tÝch hç trî cho viÖc ra quyÕt ®Þnh Marketing?
10. ThÕ nµo lµ chiÕn lîc vµ ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc Marketing?
11. Nh÷ng c¨n cø c¬ b¶n ®Ó x©y dùng chiÕn lîc Marketing?
12. TiÕn tr×nh tæng qu¸t ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc Marketing?
13. Néi dung c¬ b¶n cña chiÕn lîc Marketing?
14. Tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n khi nghiªn cøu vÒ ®èi thñ c¹nh
tranh?
15. Ph©n lo¹i ®èi thñ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp?
16. Néi dung c¬ b¶n khi ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp?
17. Ph©n tÝch nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp?
18. Nh÷ng ph¶n øng c¬ b¶n cña ®èi thñ vµ øng xö cña doanh nghiÖp víi ®èi thñ
c¹nh tranh?
19. Thi trêng môc tiªu? TiÕn tr×nh x¸c ®Þnh thÞ trêng môc tiªu cña doanh nghiÖp?
20. ThÞ phÇn lµ g×? C¸c quan ®iÓm x¸c ®Þnh thÞ phÇn cu doanh nghiÖp, ý nghÜa vµ
ph¹m vi øng dông?
21. Néi dung c¬ b¶n cña qu¶n trÞ chiÕn lîc s¶n phÈm trong doanh nghiÖp?
22. Kh¸c biÖt hãa lµ g×? Môc ®Ých c¬ b¶n cña sù kh¸c biÖt hãa? §Ó t¹o ra sù kh¸c
biÖt cña doanh nghiÖp sö dông nh÷ng biÕn sè marketing chñ yÕu nµo?
23. Nh÷ng c¨n cø c¬ b¶n ®Ó ®Þnh gi¸ cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp?
24. Tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch c¸c ph¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ s¶n phÈm?
25. Chñ ®éng thay ®æi gi¸ vµ ph¶n øng ca kh¸ch hµng vµ ®èi thñ c¹nh tranh tríc
c¸c quyÕt ®Þnh thay ®æi gi¸ cña doanh nghiÖp?
26. ThÕ nµo lµ kªnh ph©n phèi? Ph©n biÖt gi÷a kªnh ph©n phèi truyÒn thèng vµ hÖ
thèng VMS vµ hÖ thèng ph©n phi Marketing ngang?
27. Nh÷ng c¨n cø c¬ b¶n khi thiÕt kÕ kªnh ph©n phèi trong doanh nghiÖp?
28. Tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ kªnh ph©n phèi?
29. C¸c quyÕt ®Þnh c¬ b¶n cña b¸n lÎ?
30. C¸c quyÕt ®Þnh c¬ b¶n cña b¸n bu«n?
31. HÖ thèng c«ng cô XTHH vµ c¸c c¨n cø ®Ó quyÕt ®Þnh hÖ thèng XTHH trong
doanh nghiÖp?
32. TR×nh bµy vµ gi¶i thÝch c¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ng©n s¸ch XTHH?
33. C¸c quyÕt ®Þnh Marketing khi thiÕt kÕ mét ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o?
34. C¸c quyÕt ®Þnh Marketing khi thiÕt kÕ mét ch¬ng tr×nh khuyÕn m¹i?
35. ThÕ nµo lµ s¶n phÈm dÞch vô? ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm dÞch vô? Tõ ®Æc ®iÓm ®ã
doanh nghiÖp cÇn lµm g× ®Ó tiÕp thÞ s¶n phÈm dÞch vô?
36. T¹i sao trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng gi÷ kh¸ch l¹i lµ môc tiªu chñ yÕu cña c¸c
doanh nghiÖp?
37. DÞch vô kh¸c hµng vµ nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n khi dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch
hµng?
38. Ph©n tÝch vµ gi¶i thÝch nh÷ng mong ®îi cña kh¸ch hµng tõ dÞch vô kh¸ch hµng
cña doanh nghiÖp?
39. H·y gi¶i thÝch thuËt ng÷ : “ Sù phµn nµn cña kh¸ch hµng cã thÓ t¨ng ®îc doanh
sè b¸n hµng nÕu b¹n gi¶i quyÕt phï hîp”.
Câu hỏi ôn tập quản trị marketing đại học - Trang 2
Câu hỏi ôn tập quản trị marketing đại học - Người đăng: Nu Bi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập quản trị marketing đại học 9 10 71