Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn thi triết học

Được đăng lên bởi Robinson Tran Phu
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2151 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu hỏi 1/ Làm rỏ tư tưởng biện chứng của triết học Hy Lạp - La Mã cổ đại qua một số
nhà triết gia duy vật .
Trong thời kỳ sơ khai của triết học, tư tưởng biện chứng được thể hiện qua một số triết
gia duy vật tiêu biểu Hy Lạp cổ đại như sau:
* Ta Lét khẳng định rằng trong thế giới mọi cái đều bắt đầu từ nước, thông qua yếu tố
cực kỳ quan trọng đó là nước " Mọi thứ đều sinh ra từ nước", nước luôn chảy nói chung,
trong đó mọi thứ đều bị tan ra và từ đó mọi thứ được hình thành, chất cứng lắng xuống,
chất nhẹ bốc hơi lên từ đó, nó là hình thức xác định, đứng im, nó ở khắp nơi, nó vận động
vĩnh hằng và bình yên vĩnh hằng… " Nước" là khái niệm triết học đầu tiên điều đó dẩn
đến thể hiện yếu tố trực quan bằng quan sát thể hiện trình độ tư duy lúc bấy giờ, thứ hai
nhìn kỷ suy xét quan niệm của Ta Lét nói về công cụ của nước cho ta thấy trình độ tư duy
lúc bấy giờ và Ta Lét người khai sinh ra khái niệm đồng nhất (thống nhất), ông ta cho
rằng giữa cái chết và cái sống không có gì khác biệt nhau.
* A Na Xi Măng Đrơ phát triển quan điểm duy vật và tư tưởng biện chứng, khác với Ta
Lét thế giới khởi đầu từ nước, A Na Xi Măng Đrơ thế giới khởi đầu từ A Pây rôn, A Pây
rôn là dạng vật chất tồn tại là trạng thái tồn tại giữa nước và không khí, như vậy đã kế
tiếp tư tưởng của Ta Lét, so với nước của Ta Lét nó có trừu tượng hơn. A Na Xi Măng
Đrơ cho rằng ngay từ đầu trong lòng APây rôn chứa đựng những mặt đối lập và APây rôn
là nguồn gốc của mọi cái, từ sự tác động thống nhất giữa các mặt đối lập, ông đưa ra
nguyên tắc sự phân đôi cái thống nhất, thành các mặt đối lập tạo nên sự phát triển. Theo
ông, sự sống bắt đầu từ ranh giới giữa lục địa và biển, con người có nguồn gốc từ loài cá
to.
* Hê Ra Cờ Lít: Khởi nguyên của thế giới khẳng định lửa là yếu tố khởi đầu cho tất cả sự
vật hiện tượng trong thế giới. Lửa của Hê Ra Cờ Lít có hai đặc trưng đó là phát sáng và
có nhiệt độ. Học thuyết về dòng chảy hay vận động là phổ biến "Con người không thể lội
xuống hai lần trên cùng một dòng sông" theo Hê ra cờ lít có sự thật hết sức rỏ ràng,
nhưng không phải ai cũng biết: Ví dụ ngày và đêm, mưa và nắng, thiện và ác, … ở Hê ra
cờ lít khẳng định hai cái đó là một vì hai cái đó làm thành một chỉnh thể, cái mà mọi
người biết bằng trực quan và nhiều cái biết bằng tư duy không phải là nhiều chúng ta hiểu
khi nói ta đồng nhất là không chứa các yếu tố khác biệt, ông cho rằng mọi sự đồng nhất
chỉ là tương đối bởi vì ở gốc độ này thì ở sự so sánh tương quan nó cho biết kết quả như
thế này nhưng ở ...
Câu hỏi 1/ Làm rỏ tư tưởng biện chứng của triết học Hy Lạp - La Mã cổ đại qua một số
nhà triết gia duy vật .
Trong thời kỳ sơ khai của triết học, tư tưởng biện chứng được thể hiện qua một số triết
gia duy vật tiêu biểu Hy Lạp cổ đại như sau:
* Ta Lét khẳng định rằng trong thế giới mọi cái đều bắt đầu từ nước, thông qua yếu tố
cực kỳ quan trọng đó là nước " Mọi thứ đều sinh ra từ nước", nước luôn chảy nói chung,
trong đó mọi thứ đều bị tan ra và từ đó mọi thứ được hình thành, chất cứng lắng xuống,
chất nhẹ bốc hơi lên từ đó, nó là hình thức xác định, đứng im, nó ở khắp nơi, nó vận động
vĩnh hằng và bình yên vĩnh hằng… " Nước" là khái niệm triết học đầu tiên điều đó dẩn
đến thể hiện yếu tố trực quan bằng quan sát thể hiện trình độ tư duy lúc bấy giờ, thứ hai
nhìn kỷ suy xét quan niệm của Ta Lét nói về công cụ của nước cho ta thấy trình độ tư duy
lúc bấy giờ và Ta Lét người khai sinh ra khái niệm đồng nhất (thống nhất), ông ta cho
rằng giữa cái chết và cái sống không có gì khác biệt nhau.
* A Na Xi Măng Đrơ phát triển quan điểm duy vật và tư tưởng biện chứng, khác với Ta
Lét thế giới khởi đầu từ nước, A Na Xi Măng Đrơ thế giới khởi đầu từ A Pây rôn, A Pây
rôn là dạng vật chất tồn tại là trạng thái tồn tại giữa nước và không khí, như vậy đã kế
tiếp tư tưởng của Ta Lét, so với nước của Ta Lét nó có trừu tượng hơn. A Na Xi Măng
Đrơ cho rằng ngay từ đầu trong lòng APây rôn chứa đựng những mặt đối lập và APây rôn
là nguồn gốc của mọi cái, từ sự tác động thống nhất giữa các mặt đối lập, ông đưa ra
nguyên tắc sự phân đôi cái thống nhất, thành các mặt đối lập tạo nên sự phát triển. Theo
ông, sự sống bắt đầu từ ranh giới giữa lục địa và biển, con người có nguồn gốc từ loài cá
to.
* Hê Ra Cờ Lít: Khởi nguyên của thế giới khẳng định lửa là yếu tố khởi đầu cho tất cả sự
vật hiện tượng trong thế giới. Lửa của Hê Ra Cờ Lít có hai đặc trưng đó là phát sáng và
có nhiệt độ. Học thuyết về dòng chảy hay vận động là phổ biến "Con người không thể lội
xuống hai lần trên cùng một dòng sông" theo Hê ra cờ lít có sự thật hết sức rỏ ràng,
nhưng không phải ai cũng biết: Ví dụ ngày và đêm, mưa và nắng, thiện và ác, … ở Hê ra
cờ lít khẳng định hai cái đó là một vì hai cái đó làm thành một chỉnh thể, cái mà mọi
người biết bằng trực quan và nhiều cái biết bằng tư duy không phải là nhiều chúng ta hiểu
khi nói ta đồng nhất là không chứa các yếu tố khác biệt, ông cho rằng mọi sự đồng nhất
chỉ là tương đối bởi vì ở gốc độ này thì ở sự so sánh tương quan nó cho biết kết quả như
thế này nhưng ở gốc độ tương quan khác cho kết quả khác, đó chính là tư tưởng biện
chứng, theo Hê ra cờ lít "con khỉ đẹp nhất của con khỉ so với con người nó là con khỉ ".
Điểm thứ hai, mổi sự vật hiện tượng trong quá trình biến đổi của nó đều trải qua các
trạng thái đối lập chuyển thành các mặt đối lập với nó.
Điểm thứ ba, đấu tranh giữa các mặt đối lập không chỉ là sự thống nhất của các mặt đối
lập mà còn là điều kiện tồn tại của các mặt đối lập."Con người không thể lội hai lần trên
cùng một dòng sông", có thể khẳng định không thể lội hai lần trên cùng một dòng sông,
kết quả đúc kết của Hê ra cờ lit vì tư tưởng đấu tranh thống nhất của các mặt đối lập và
cụ thể ở đây là sự thống nhất và đấu tranh của hai mặt đối lập, vận động và đứng im.
Sông chảy, chảy là bản chất của dòng sông chảy là sự thống nhất giữa liên tục và gián
đoạn giữa vận động và đứng im như vậy, chảy vẫn bao hàm trong nó một sự ổm định,
chính sự biến đổi nó đưa lại thể hiện bản chất ổn định của là chảy đây chính là mối quan
hệ giữa vận động và đứng im từ đó Hê ra cờ lít nói mọi cái đều tồn tại trong biến đổi vận
động và đứng im và từ đó ông nói mọi cái đều là tồn tại trong biến đổi.
Câu hỏi ôn thi triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn thi triết học - Người đăng: Robinson Tran Phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Câu hỏi ôn thi triết học 9 10 878