Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI THI TÌM HIỂU LUẬT CÔNG ĐOÀN

Được đăng lên bởi Nguyen Viet
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 6618 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CÂU HỎI THI TÌM HIỂU LUẬT CÔNG ĐOÀN
Câu 1 : Anh/ chị hãy cho biết Công đoàn là gì ?
Trả lời : Điều 1 Luật Công đoàn qui định:
Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của
người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống
chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại
diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác
(sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế,
tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao
động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm
tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên
truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp,
chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Câu 2 : Anh/ chị hãy cho biết thế nào là “công đoàn cơ sở” và “Công
đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở” ?
Trả lời :
Khoản 2 Điều 4 Luật Công đoàn qui định công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở
của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy
định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Khoản 3 Điều 4 Luật Công đoàn qui định công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
là một cấp trong hệ thống tổ chức công đoàn, trực tiếp thực hiện quyền công nhận
công đoàn cơ sở, chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở và liên kết công đoàn cơ sở
theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Câu 3: Anh/ chị hãy cho biết “Cán bộ Công đoàn chuyên trách” và “Cán
bộ Công đoàn không chuyên trách” được hiểu như thế nào ?
Trả lời :
Khoản 4 Điều 4 Luật Công đoàn qui định cán bộ công đoàn chuyên trách là
người được tuyển dụng, bổ nhiệm để đảm nhiệm công việc thường xuyên trong tổ
chức công đoàn.
Khoản 5 Điều 4 Luật Công đoàn qui định cán bộ công đoàn không chuyên
trách là người làm việc kiêm nhiệm được Đại hội công đoàn, Hội nghị công đoàn
các cấp bầu ra hoặc được Ban chấp hành công đoàn chỉ định, bổ nhiệm vào chức
danh từ Tổ phó tổ công đoàn trở lên.
Câu 4 : Anh/ chị hãy cho biết như thế nào là quyền Công đoàn ? “Tranh
chấp về quyền công đoàn” được hiểu như thế nào ?
Trả lời :
Khoản 1 Điều 4 Luật Công đoàn qui định quyền công đoàn là quyền thành
lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động, đoàn viên công đoàn và
1

quyền của tổ chức công đoàn theo quy địn...
CÂU HỎI THI TÌM HIỂU LUẬT CÔNG ĐOÀN
Câu 1 : Anh/ chị hãy cho biết Công đoàn là gì ?
Trả lời : Điều 1 Luật Công đoàn qui định:
Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của
người lao động, được thành lập trên sở tự nguyện, thành viên trong hệ thống
chính trị của hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại
diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân những người lao động khác
(sau đây gọi chung người lao động), cùng với quan nhà nước, tổ chức kinh tế,
tổ chức xã hội chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao
động; tham gia quản nhà nước, quản kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm
tra, giám sát hoạt động của quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên
truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, k năng nghề nghiệp,
chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Câu 2 : Anh/ chị hãy cho biết thế nào công đoàn sở” “Công
đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở” ?
Trả lời :
Khoản 2 Điều 4 Luật Công đoàn qui định công đoàn sở tổ chức sở
của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một s quan, tổ
chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp s công nhận theo quy
định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Khoản 3 Điều 4 Luật Công đoàn qui định công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
một cấp trong hệ thống tổ chức công đoàn, trực tiếp thực hiện quyền công nhận
công đoàn sở, chỉ đạo hoạt động công đoàn s và liên kết công đoàn s
theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Câu 3: Anh/ chị hãy cho biết “Cán bộ Công đoàn chuyên trách” “Cán
bộ Công đoàn không chuyên trách” được hiểu như thế nào ?
Trả lời :
Khoản 4 Điều 4 Luật Công đoàn qui định cán bộ công đoàn chuyên trách là
người được tuyển dụng, bổ nhiệm đ đảm nhiệm công việc thường xuyên trong tổ
chức công đoàn.
Khoản 5 Điều 4 Luật Công đoàn qui định cán bộ công đoàn không chuyên
trách người làm việc kiêm nhiệm được Đại hội công đoàn, Hội nghị công đoàn
các cấp bầu ra hoặc được Ban chấp hành công đoàn chỉ định, b nhiệm vào chức
danh từ Tổ phó tổ công đoàn trở lên.
Câu 4 : Anh/ chị hãy cho biết như thế nào quyền Công đoàn ? “Tranh
chấp về quyền công đoàn” được hiểu như thế nào ?
Trả lời :
Khoản 1 Điều 4 Luật Công đoàn qui định quyền công đoàn quyền thành
lập, gia nhập hoạt động công đoàn của người lao động, đoàn viên công đoàn
1
CÂU HỎI THI TÌM HIỂU LUẬT CÔNG ĐOÀN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI THI TÌM HIỂU LUẬT CÔNG ĐOÀN - Người đăng: Nguyen Viet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
CÂU HỎI THI TÌM HIỂU LUẬT CÔNG ĐOÀN 9 10 567