Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi trắc nghiệm kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi Trong Hieu Ky Luu
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 7183 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu hỏi 1: Trong các giả định sau, các giả định nào không phải là giả định của " Lý thuyết lợi thế tương đối "
của Davird Ricacdo.
a; Thế giới có 2 quốc gia sản xuất 2 mặt hàng.
b; Thương mại hoàn toàn tự do.
c: Lao động là yếu tố sản xuất duy nhất.
d: Có sự điều tiết của chính phủ.
chọn câu d.
Câu hỏi 2: Các công cụ chủ yếu trong chính sách thương mại quốc tế là: Thuế quan, hạn ngạch (quota), hạn
chế xuất khẩu tự nguyện, trợ cấp xuất khẩu và...
a. Bảo hộ hàng sản xuất trong nước
b. Cấm nhập khẩu.
c. Bán phá giá;
d. Những quy định chủ yếu về tiêu chuẩn kỹ thuật,
chọn câu d.
Câu hỏi 3: Ông là người bác bỏ quan điểm cho rằng: "Vàng là đại diện duy nhất cho sự giầu có của các quốc
gia". Ông là ai?
a. Ardam Smith
b. David Ricacdo
c. Henry George
d. Sam Pelzman
Chọn câu a.
Câu hỏi 4: Thương mại quốc tế là hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa và dịch vụ được diễn ra giữa các quốc
gia. Nó bao gồm các nội dung là: Xuất nhập khẩu hàng hóa & dịch vụ; gia công quốc tế; tái xuất khẩu và
chuyển khẩu và...
a. Xuất khẩu tại chỗ
b. Bán hàng cho người dân.
c. Thu thuế của các doanh nghiệp nước ngoài;
d. Bán hàng cho người nước ngoài,
Chọn câu a.
Câu hỏi 5: Trong trao đổi thương mại quốc tế, nguyên tắc được các bên chấp nhận trao đổi là nguyên tắc:
a. Phải có lợi cho mình
b. Ngang giá.
c. Có lợi cho bên kia
d. Kẻ mạnh thì được lợi hơn
Chọn câu b.
Câu hỏi 6: Mỹ trao cho Việt nam quy chế bình thường vĩnh viễn PNTR vào ngày tháng năm nào:
a. 20/12/2006
b. 7/11/2006
c. 20/11/2006
d. 21/12/2006
Chọn câu a.
Câu hỏi 7: Vào ngày 07/11/2006 Việt nam được kết nạp trở thành thành viên tổ chức thương mại thế giới
WTO lúc đó Việt nam là thành viên thứ:
a. 149
b. 150.
c. 151
d. 152

Chọn câu b.
Câu hỏi 8: Năm 2006 Việt nam thu hút vốn nước ngoài đạt mức kỉ lục:
a. Trên 20 tỷ USD
b. Trên 30 tỷ USD.
c. Trên 10 tỷ USD
d. Trên 05 tỷ USD
Chọn câu c.
Câu hỏi 9: Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam là:
a. Chính sách thả nổi có kiểm soát của nhà nước
b. Thả nổi
c. Tự do.
d. Nhà nước hoàn toàn kiểm soát
Chọn câu a.
Câu hỏi 10: Khi tỷ giá của đồng tiền trong nước giảm so với thế giới nó sẽ gây ra các tác động đối với nền
kinh tế trong nước. Trong các tác động sau tác động nào không phải do nó gây ra:
a. Xuất khẩu tăng
b. Các doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu.
c. Đầu tư nước ngoài vào giảm
d. Gây ra các tệ nạn xã hội
Chọn câu d.
Câu 11. Khi mức lãi suất tiền gửi của các ngân hàng của Mỹ tăng lên trong khi đó mức lãi suất tiền gửi của các
ngân hàng Việt Nam giữ nguyên thì t...
Câu h i 1: Trong các gi đ nh sau, các gi đ nh nào không ph i là gi đ nh c a " Lý thuy t l i th t ng đ i " ế ế ươ
c a Davird Ricacdo.
a; Th gi i có 2 qu c gia s n xu t 2 m t hàng. ế
b; Th ng m i hoàn toàn t do. ươ
c: Lao đ ng là y u t s n xu t duy nh t. ế
d: Có s đi u ti ết c a chính ph .
ch n câu d.
Câu h i 2: Các công c ch y u trong chính sách th ng m i qu c t là: Thu quan, h n ng ch (quota), h n ế ươ ế ế
ch xu t kh u t nguy n, tr c p xu t kh u và... ế
a. B o h hàng s n xu t trong n c ướ
b. C m nh p kh u.
c. Bán phá giá;
d. Nh ng quy đ nh ch y u v tiêu chu n k thu t, ế
ch n câu d.
Câu h i 3: Ông là ng i bác b quan đi m cho r ng: "Vàng là đ i di n duy nh t cho s gi u có c a các qu c ườ
gia". Ông là ai?
a. Ardam Smith
b. David Ricacdo
c. Henry George
d. Sam Pelzman
Ch n câu a.
Câu h i 4: Th ng m i qu c t là ho t đ ng mua bán trao đ i hàng hóa và d ch v đ c di n ra gi a các qu c ươ ế ượ
gia. Nó bao g m các n i dung là: Xu t nh p kh u hàng hóa & d ch v ; gia công qu c t ; tái xu t kh u và ế
chuy n kh u và...
a. Xu t kh u t i ch
b. Bán hàng cho ng i dân. ườ
c. Thu thu c a các doanh nghi p n c ngoài; ế ướ
d. Bán hàng cho ng i n c ngoài, ườ ướ
Ch n câu a.
Câu h i 5: Trong trao đ i th ng m i qu c t , nguyên t c đ c các bên ch p nh n trao đ i là nguyên t c: ươ ế ượ
a. Ph i có l i cho mình
b. Ngang giá.
c. Có l i cho bên kia
d. K m nh thì đ c l i h n ượ ơ
Ch n câu b.
Câu h i 6: M trao cho Vi t nam quy ch bình th ng vĩnh vi n PNTR vào ngày tháng năm nào: ế ườ
a. 20/12/2006
b. 7/11/2006
c. 20/11/2006
d. 21/12/2006
Ch n câu a.
Câu h i 7: Vào ngày 07/11/2006 Vi t nam đ c k t n p tr thành thành viên t ch c th ng m i th gi i ượ ế ươ ế
WTO lúc đó Vi t nam là thành viên th :
a. 149
b. 150.
c. 151
d. 152
câu hỏi trắc nghiệm kinh tế quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi trắc nghiệm kinh tế quốc tế - Người đăng: Trong Hieu Ky Luu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
câu hỏi trắc nghiệm kinh tế quốc tế 9 10 673