Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi trắc nghiệm maketing

Được đăng lên bởi nguyennhuphuong92-gmail-com
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 3057 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CH

A
Giá cao

1
Chị Vân có ý định mua một chiếc xe máy Sirious giá 20 triệu
đồng, sau đó Chị Vân quyết định không mua nữa. Nguyên
nhân nào khiến Vân quyết định không mua:
Quan điểm đạo đức xã hội
Doanh nghiệp X, một mặt nỗ lực đáp ứng tốt nhất nhu cầu
2 khách hàng, mặt khác còn đóng góp tài chính cho một trung
tâm chăm sóc người già không nơi nương tựa. Doanh nghiệp
đó đang theo quan điểm quản trị marketing nào?
ít nhất phải có 2 bên trao
3 Trong những điều kiện nêu ra dưới đây, điều kiện nào không đổi
nhất thiết phải thoả mãn mà sự trao đổi tự nguyện vẫn diễn ra
Quan điểm sản xuất
4 Triết lý nào về quản trị Marketing cho rằng các công ty cần
phải sản xuất cái mà người tiêu dùng mong muốn và như vậy
sẽ thoả mãn được người tiêu dùng và thu được
Người bán
5

Trong một tình huống marketing cụ thể thì marketing là công
việc của

6

Theo bạn, 4 biến số trong hệ thống marketing – mix là
7 “ Học tập” là một ví dụ của nhu cầu….
8 “Quan điểm trọng sản phẩm” coi trọng loại hàng:
9 Mong muốn của con người là

Dịch vụ khách hàng,
khuyến mãi, quảng cáo
Sinh lý
Bán giá rẻ
Biểu hiện cụ thể của nhu
cầu, tương ứng với trình độ
văn hoá và đặc điểm

10

Khi một người nói: “Tôi muốn đi từ Đà Nẵng vào tp. Hồ Chí
Minh!”, tức là anh ta đã nảy sinh:

Lượng cầu

11

Quần áo tạo ra vẻ đẹp cho con người. Chúng ta đang ngụ ý
điều gì đó có liên quan đến sản phẩm?

Dịch vụ sản phẩm

12 Quan điểm bán hàng được vận dụng mạnh mẽ với:
13 Marketing được áp dụng trong các tổ chức nào dưới đây

Hàng hoá được sử dụng
thường ngày
Kinh doanh

Biến số đầu tiên và quan trọng nhất của hệ thống marketing- Sản phẩm
mix là:
15 Trao đổi có mấy điều kiện
4
14

16 Mong muốn của con người sẽ trở thành yêu cầu khi có:
17

Nhu cầu
Tối đa sóa doanh số bán

Mục tiêu của Marketing truyền thống là:

18

Theo Maslow Nhu cầu nào sau đây, con người phải thỏa mãn
nhiều nhất

Sinh lý

19

Theo Maslow Nhu cầu nào sau đây, con người ưu tiên thỏa
mãn cuối cùng

Sinh lý

Phân đoạn thị trường thành các tỉnh Miền Bắc, các tỉnh miền Tiêu thức địa lý
20 núi, các tỉnh Miền Nam, các tỉnh Miền Trung là dựa trên tiêu
thức:
Tập hợp những người mua có những đáp ứng tương đối giống Thị trường
21 nhau trước một tác động Marketing nào đó của doanh nghiệp
là:
DL sơ cấp
22
Dữ liệu đã qua xử lý và sử dụng nhiều lần được gọi là:
Giới tính
23 Cùng một màu sắc, cùng một cỡ giầy của công ty A nhưng có
các mức giá bán: 70.000đ/đôi; 150.000đ/đôi; 300.000đ/đôi.
Công ty đã phân đoạn thị trường theo yếu tố……
Sự trung thành của khách hàng là m...
CH
A
1
Giá cao
2
Quan điểm đạo đức xã hội
3
4
Quan điểm sản xuất
5
Người bán
6
Theo bạn, 4 biến số trong hệ thống marketing – mix là
7
“ Học tập” là một ví dụ của nhu cầu….
Sinh lý
8
Bán giá rẻ
9 Mong muốn của con người là
10
Lượng cầu
11
Dịch vụ sản phẩm
12 Quan điểm bán hàng được vận dụng mạnh mẽ với:
13 Marketing được áp dụng trong các tổ chức nào dưới đây
Kinh doanh
14
Sản phẩm
15 Trao đổi có mấy điều kiện
4
Chị Vân có ý định mua một chiếc xe máy Sirious giá 20 triệu
đồng, sau đó Chị Vân quyết định không mua nữa. Nguyên
nhân nào khiến Vân quyết định không mua:
Doanh nghiệp X, một mặt nỗ lực đáp ứng tốt nhất nhu cầu
khách hàng, mặt khác còn đóng góp tài chính cho một trung
tâm chăm sóc người già không nơi nương tựa. Doanh nghiệp
đó đang theo quan điểm quản trị marketing nào?
Trong những điều kiện nêu ra dưới đây, điều kiện nào không
nhất thiết phải thoả mãn mà sự trao đổi tự nguyện vẫn diễn ra
ít nhất phải có 2 bên trao
đổi
Triết lý nào về quản trị Marketing cho rằng các công ty cần
phải sản xuất cái mà người tiêu dùng mong muốn và như vậy
sẽ thoả mãn được người tiêu dùng và thu được
Trong một tình huống marketing cụ thể thì marketing là công
việc của
Dịch vụ khách hàng,
khuyến mãi, quảng cáo
“Quan điểm trọng sản phẩm” coi trọng loại hàng:
Biểu hiện cụ thể của nhu
cầu, tương ứng với trình độ
văn hoá và đặc điểm
Khi một người nói: “Tôi muốn đi từ Đà Nẵng vào tp. Hồ Chí
Minh!”, tức là anh ta đã nảy sinh:
Quần áo tạo ra vẻ đẹp cho con người. Chúng ta đang ngụ ý
điều gì đó có liên quan đến sản phẩm?
Hàng hoá được sử dụng
thường ngày
Biến số đầu tiên và quan trọng nhất của hệ thống marketing-
mix là:
câu hỏi trắc nghiệm maketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi trắc nghiệm maketing - Người đăng: nguyennhuphuong92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
câu hỏi trắc nghiệm maketing 9 10 891