Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và đáp án môn Chính trị học

Được đăng lên bởi chauanhkiet249
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 4190 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Câu 5:

Đồng chí hãy vận
dụng mối quan hệ giữa chính trị
với KT và thực tiễn đổi mới
của cách mạng Việt Nam để
làm sáng tỏ bài học sau: “kết
hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi
mời KT với đổi mới chính trị,
lấy đổi mới kinh tế làm trọng
tâm, đồng thời từng bước đổi
mới chính trị” (VK ĐH VIII,
NXB CTQG Trang 71)

Bài làm
- Sau 10 năm thực hiện
đường lối đổi mới toàn diện
(1986-1996) và 5 năm thực
hiện nghị quyết ĐH Đảng lần
thứ VII. Đất nước ta đã vượt
qua 1 giai đoạn thử thách, gay
go, khủng hoảng trầm trọng về
KT-XÃ HỘI. Trong những
hoàn cảnh hết sức khó khăn
phức tạp đó, nhân dân ta không
những đứng vững, kiên trì tiến
lên CNXH mà còn vươn lên đạt
thắng lợi nổi bật trên nhiều mặt.
Để tổng kết chặng đường đổi
mới 10 năm qua, trong ĐH VIII
đã đánh giá và rút ra một số bài
học chủ yếu. Một trong những
bài học đó là: “kết hợp chặt chẽ
ngay từ đầu đổi mời KT với đổi
mới chính trị, lấy đổi mới kinh
tế làm trọng tâm, đồng thời
từng bước đổi mới chính trị”.
Để nắm vững mối quan hệ biện
chứng giữa CT với KT theo
quan điểm CN Mác-Lênin và
hiểu rõ sự vận dụng đúng đắn
mối quan hệ giữa chính trị với
KT của đảng ta trong công cuộc
đổi mới đất nước hiện nay. Góp
phần đấu Trung thực phê phán
những quan điểm tư tưởng và
hành động lệch lạc như: tuyệt
đối hoá sức mạnh chính trị,
hoặc khuynh hướng tuyệt đối
hoá tự do KT, buông lỏng hoặc
xem nhẹ sự lãnh đạo của đảng
và sự quản lý của nhà nước đối
với quá trình xây dựng và phát
triển kinh tế. Chúng ta cần làm
rõ mối quan hệ giữa CT với
KT.
- Chính trị là những công
việc nhà nườc hay xã hội. Phạm
vi hoạt động gắn với những
quan hệ giữa các giai cấp, giữa
các dân tộc và các nhóm xã hội
khác nhau mà hạt nhân của nó
là vấn đề giành, giữ và sử dụng
quyền lực nhà nước.
Kinh tế theo nghĩa gốc thì
Economi có nghĩa là tính hiệu
quả, tiết kiệm. Theo nghĩa rộng

thì KT là chỉ hệ thống các quan
hệ kinh tế, QHSX của một hình
thái KT-XÃ HỘI, là tổng thể
nền kinh tế quốc dân của một
quốc gia với các ngành, các
lĩnh vực kinh tế kỹ thuật cụ thể.
- Theo CN Mác-Lênin thì
KT bao giờ cũng quyết định
chính trị và điều này được
khẳng định hoàn toàn trong lý
luận cũng như trong thực tiễn.
+ Về mặt lý luận: theo CN
Mác-Lênin thì cơ sở hạ tầng
(KT) quy định cấu trúc và tính
chất của KTTT (chính trị) và
tồn tại xã hội quyết định ý thức
xã hội.
+ Về mặt thực tiễn: ở hình thái
kinh tế xã hội chiếm hữu nô lệ
thì QHSX của chế độ chiếm
hữu nô lệ thế chế chính trị
thuộc về giai cấp chủ nô, ở hình
thái kinh tế xã hội TBCN thì
quan hệ sản xuất của chế độ tư
bản chủ ...
Câu 5: Đồng chí hãy vận
dụng mối quan hệ giữa chính trị
với KT thực tiễn đổi mới
của cách mạng Việt Nam để
làm sáng tỏ bài học sau: “kết
hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi
mời KT với đổi mới chính trị,
lấy đổi mới kinh tế làm trọng
tâm, đồng thời từng bước đổi
mới chính trị” (VK ĐH VIII,
NXB CTQG Trang 71)
Bài làm
- Sau 10 năm thực hiện
đường lối đổi mới toàn diện
(1986-1996) và 5 năm thực
hiện nghị quyết ĐH Đảng lần
thứ VII. Đất nước ta đã vượt
qua 1 giai đoạn thử thách, gay
go, khủng hoảng trầm trọng về
KT-XÃ HỘI. Trong những
hoàn cảnh hết sức k khăn
phức tạp đó, nhân dân ta không
những đứng vững, kiên trì tiến
lên CNXH mà còn vươn lên đạt
thắng lợi nổi bật trên nhiều mặt.
Để tổng kết chặng đường đổi
mới 10 năm qua, trong ĐH VIII
đã đánh giá và rút ra một số bài
học ch yếu. Một trong những
bài học đó là: “kết hợp chặt chẽ
ngay từ đầu đổi mời KT với đổi
mới chính trị, lấy đổi mới kinh
tế làm trọng tâm, đồng thời
từng bước đổi mới chính trị”.
Để nắm vững mối quan hệ biện
chứng giữa CT với KT theo
quan điểm CN c-Lênin
hiểu sự vận dụng đúng đắn
mối quan h giữa chính trị với
KT của đảng ta trong công cuộc
đổi mới đất nước hiện nay. Góp
phần đấu Trung thực phê phán
những quan điểm tưởng
hành động lệch lạc như: tuyệt
đối hoá sức mạnh chính trị,
hoặc khuynh hướng tuyệt đối
hoá tự do KT, buông lỏng hoặc
xem nhẹ sự lãnh đạo của đảng
sự quản của nhà nước đối
với quá trình xây dựng phát
triển kinh tế. Chúng ta cần làm
mối quan hệ giữa CT với
KT.
- Chính tr những công
việc nhà nườc hay xã hội. Phạm
vi hoạt động gắn với những
quan hệ giữa các giai cấp, giữa
các dân tộc các nhóm hội
khác nhau mà hạt nhân của
vấn đề giành, giữ sử dụng
quyền lực nhà nước.
Kinh tế theo nghĩa gốc thì
Economi nghĩa là tính hiệu
quả, tiết kiệm. Theo nghĩa rộng
thì KT chỉ hệ thống các quan
hệ kinh tế, QHSX của một hình
thái KT-XÃ HỘI, tổng th
nền kinh tế quốc dân của một
quốc gia với các ngành, các
lĩnh vực kinh tế kỹ thuật cụ thể.
- Theo CN Mác-Lênin thì
KT bao giờ cũng quyết định
chính trị điều này được
khẳng định hoàn toàn trong
luận cũng như trong thực tiễn.
+ V mặt luận: theo CN
Mác-Lênin thì sở hạ tầng
(KT) quy định cấu trúc tính
chất của KTTT (chính trị)
tồn tại hội quyết định ý thức
xã hội.
+ Về mặt thực tiễn: hình thái
kinh tế hội chiếm hữu lệ
thì QHSX của chế độ chiếm
hữu lệ thế chế chính trị
thuộc về giai cấp chủ nô, ở hình
thái kinh tế xã hội TBCN thì
quan hệ sản xuất của chế độ
bản chủ nghĩa thể chế chính trị
thuộc về GC TS và ở CNXH thì
thể chế chính trị thuộc về GC
Công nhân.
+ thể khẳng định rằng kinh
tế luôn quyết định CT các
do sau đây:
KT luôn nền tảng của
mọi chế độ xã hội, nếu chính trị
thoát ly khỏi KT thì chính trị sẽ
siêu hình
Kinh tế quyết định đến
tính chất và cấu trúc của hệ
thống chính trị (TBCN- hệ
thống chính trị gồm nhiều mâu
thuẫn, XHCN-hệ thống chính
trị thống nhất dưới sự lãnh đạo
của đảngCS)
Kinh tế quy định tính chất
kiểu quan hệ giữa các nh
vực khác nhau trong đời sống
hội (đạo đức, pháp luật, tình
cảm…)
- Trong khi nhấn mạnh vai
trò của sở hạ tầng (KT) đối
với KTTT (CT), quan điểm của
CN Mác-Lênin khẳng định rằng
chính trị mặc dù bị kinh tế
quyết định nhưng CT lại có tính
độc lập tương đối sự tác
động trở lại KT rất mạnh mẽ.
+ V mặt luận: theo CN
Mác-Lênin thì kiến trúc thượng
tầng (CT) cũng sự tác động
trở lại đối với sở h tầng
(KT) ý thức hội cũng
sự tác động trở lại đối với tồn
tại xã hội.
+Về mặt thực tiễn: do nhận
thức được quy luật KT khách
quan, KTTT (CT) vai tró
định hướng cho quy luật KT,
mang lại phương án tối ưu cho
phát triển KT phục vụ lợi
ích của GC. Với ý nghĩa đó,
chính trị ra đời tồn tại phát
triển trên sở vai trò to
lớn tác động đến kinh tế theo
những quy luật KT khách quan.
+ Biểu hiện của CT đối với KT:
Chính trị định hường
cho kinh tế phát triển nhưng
phải dựa trên quy luật khách
quan, nhận thức được quy
luật khách quan. Tuy nhiên
muốn định hướng thì chủ thể
chính trị phải có kiến thức,
tri thức, trình độ nhất định
để nhận thức đúng quy luật,
để định hướng đạt mục tiêu
KT phục vụ vho giai cấp.
Chính trị nhiệm vụ
lựa chọn mô hình chiến lược
phát triển KT, hình KT
đúng, chính xác thì lợi ích
của GC được thực hiện tốt.
Chính trị tham gia vào
việc điều tiết, lựa chọn tốc
độ phát triển kinh tế. KT
phát triển phải tương ứng
với phát triển hội nếu
không t th gây ra bất
ổn về chính trị. vậy, nhà
nước phải điều chỉnh cho
cân đối tô1c độ phát triển
giữa các ngành, các lĩnh vực
của nền KT.
Vai trò c động của
chính trị tác động đến các
chủ thể KT: một thành phần
KT được coi một chủ thể
KT, mỗi chủ thể KT vai
trò, địa vị, lợi ích riêng. Vì
vậy, t sở KTTT (CT)
phải s kiểm soát, tạo
điều kiện tác động cho các
chủ thể KT phát triển để cho
họ thực hiện được lợi ích
riêng của họ và phải tạo điều
kiện cho họ góp phần vào
việc thực hiện lợi ích chung.
Định hướng XHCN mục
tiêu chung, không chỉ riêng
thành phần KT XHCN
phải huy động tất cả các
thành phần kinh tế. Song
cũng cần phải xác định rằng
KT XHCN không còn thì
định hướng XHCN cũng
không còn và hệ thống chính
trị XHCN cũng không còn.
Vai trò của cấu tổ
chức phương thức tổ
chức, quản con người-xã
hội đối với KT. Nói đến KT,
hội nói đến con người
đồng thời nói đến hội
gián tiếp nói về KT. vậy,
để quản lý hội, quản lý
con người của ớc ta hiện
nay, các doanh nghiệp nhà
nước hoặc doanh nghiệp
nhân phải tổ chức Đảng,
các tổ chức quần chúng
trong các doanh nghiệp để
phát huy được vai t của
nhân tố con người.
+ Sự tác động của chính trị
đối với KT theo 2 hướng:
Chính trị tác động cùng
chiều đúng mức với KT thì KT
phát triển nhanh. Nghĩa CT
nhận thức đúng được quy luật
khách quan thông qua quy
luật đó tác động tạo điều kiện
cho KT phát triển và như vậy
CT thực sự động lực phát
triển KT.
Chính trị tác động
ngược chiều với KT thì là
lực cản quá trình phát triển KT-
xã hội. Nghĩa là chính trị không
nhận thức đúng hoặc nhận thức
không đầy đủ quy luật khách
quan. vậy, các chủ trương
chính sách của đảng và nhà
nước đề ra không đúng quy luật
khách quan thì lực cản
của quá trình phát triển KT.
dụ: Sai lầm chủ quan
nóng vội cải tạo XHCN
(xoá các thành phần KT),
sai lầm trong công nghiệp
hoá chỉ chú trọng phát triển
công nghiệp nặng không
quan tâm phát triển nông
nghiệp, công nghiệp nhẹ.
Sai lầm duy t quá lâu
chế KT tập trung quan liêu
bao cấp
Ngoài ra, trong nhiều
trường hợp đã quyết sách
chính trị đúng đắn, phản ánh
đúng hiện thực khách quan, quy
luật khách quan của KT nhưng
trình độ năng lực tổ chức chỉ
đạo thực tiễn, phương thức hoạt
động của hệ thống chính trị
không vươn tới ngang tầm với
nhiệm vụ chính trị đ ra, t
chính trị vẫn cản trở hoặc đ
cho KT phát triển chệch hướng,
trái với đường lối chính trị đã
chọn. thế, chính tr cũng
phải tự đổi mới, phải cấu
tổ chức phương thức hoạt động,
thiết chế vận hành p hợp với
cơ sở KT.
+ Nghiên cứu về mối quan
hệ giữa KT CT sẽ tránh
được 2 khuynh hướng đó là:
Câu hỏi và đáp án môn Chính trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi và đáp án môn Chính trị học - Người đăng: chauanhkiet249
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Câu hỏi và đáp án môn Chính trị học 9 10 565