Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc thị trường tài chính

Được đăng lên bởi mimimoon2104
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 621 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
------

ĐỀ TÀI 1

CẤU TRÚC
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

-1-

MỤC LỤC
1. GIỚI THIỆU VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH............................................................................5

1.1. Khái niệm:......................................................................................................5
1.2. Chức năng thị trường tài chính:......................................................................6
2. CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH...................................................................................8

2.1. Căn cứ vào kì hạn luân chuyển vốn gồm có:.................................................8
2.1.1. Thị trường tiền tệ (Money Markets).........................................................8
2.1.2. Thị trường vốn (Capital Markets):.........................................................10
2.1.3. Mối quan hệ giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn:..........................12
2.2. Căn cứ vào tính chất phát hành của các công cụ tài chính:........................13
2.2.1. Thị trường sơ cấp - Thị trường cấp 1 (Primary Markets):......................13
2.2.2. Thị trường thứ cấp - Thị trường cấp 2 (Secondary Markets):................14
2.2.3. Mối quan hệ, tác động qua lại giữa hai thị trường:................................15
2.3. Căn cứ vào cách thức huy động vốn:...........................................................15
2.3.1. Thị trường nợ (Debt Markets): …..........................................................16
2.3.2. Thị trường vốn cổ phần (Equity Markets):.............................................16
2.4. Căn cứ vào phương thức tổ chức và giao dịch của thị trường:...................16
2.4.1. Thị trường tập trung:..............................................................................16
2.4.2. Thị trường phi tập trung:........................................................................17
3. KẾT LUẬN............................................................................................................................ 18

-2-

1. GIỚI THIỆU VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
1.1. Khái niệm: Trong cơ chế thị trường, hoạt động kinh tế không chỉ bao gồm các mối
quan hệ cung cầu về hàng hoá mà còn xuất hiện quan hệ cung cầu về tiền tệ. Quan hệ
này xuất hiện tất yếu dẫn đến nhu cầu vận động nguồn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu, chủ
yếu diễn ra trên thị trường tài chính. Nhờ có thị trường tài chính, mà những người thiếu
vốn có thể huy động vốn bằng cách phát ...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
------
ĐỀ TÀI 1
CẤU TRÚC
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
- 1 -
Cấu trúc thị trường tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc thị trường tài chính - Người đăng: mimimoon2104
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Cấu trúc thị trường tài chính 9 10 398