Ktl-icon-tai-lieu

cấu trúc và chức năng nucleotid

Được đăng lên bởi Phùng Tuấn
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NUCLEOTIDE và ACID NUCLEIC

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải
Bộ môn Hóa sinh, ĐHYHN

MỤC TIÊU
Sau khi học bài này, sinh viên cần trình bày
được:
• Khái niệm nucleotid, nucleosid và acid
nucleic
• Cấu tạo và vai trò của nucleotid và acid
nucleic

Đại cương
• Acid nucleic chia làm 2 loại: acid
deoxyribonucleic và acid ribonucleic là vật
liệu chứa thông tin di truyền
• Nucleotid là đơn vị tạo nên acid nucleic,
tham gia vào quá trình chuyển hóa trong
tế bào, dẫn truyền tín hiệu, cấu tạo của
coenzym và những chất trung gian chuyển
hóa

Cấu trúc Nucleotid
• Thành phần cấu tạo của nucleotide:
Gồm có 3 phần:
Base nitơ
Đường pentose
A. phosphoric
(C)

Cấu trúc nucleotid
Bazơ nitơ: gồm 2 loại
- Bazơ pyrimidine : vòng pyrimidine là một vòng
6 cạnh chứa 2 nguyên tử nitơ. Các base nitơ
quan trọng: cytocine , thymine và uracil
- Bazơ purine: chứa một vòng purine (vòng
pyrimidine và một vòng imidazol ghép lại). Các
bazơ purine quan trọng: adenine và guanine

Cấu trúc nucleotid

Cấu trúc nucleotid
–

Các dẫn xuất chứa oxy của pyrimidine và
purine chúng có khả năng hỗ biến.

–

Dạng ceto C=O (lactam)

–

Dạng enol C – OH (lactim)

Cấu trúc nucleotid
Đường pentose: là một

đường 5 cacbon. Gồm 2 loại
• Ribose ( D – ribose ): ARN
• Deoxyribose (2’ – Deoxy – D –
ribose): ribose thiếu một OH ở
C2’

Cấu trúc nucleotid
Acid phosphoric: là một triacid
– Có chứa ba nhóm OH nên acid có thể hình
thành liên kết este với gốc đường tại C5 và C3
để tạo nucleotide và polynucleotide

Sự kết hợp giữa ba thành phần
trong một nucleotide
- Liên kết pentose với base: là một liên
kết N- glycoside (loại đi một H2O giữa OH
của đường pentose và H của pyrimidine ở
N1 hoặc purin ở N9)

Sự kết hợp giữa ba thành phần
trong một nucleotide
- Liên kết giữa H3PO4 và đường pentose :
Là liên kết este (loại đi H2O giữa H của acid và
OH ở C5 của đường )

Cấu trúc nucleosid
• Nucleoside:Là phân tử kết hợp giữa một
base purine ở N9 hoặc pyrimidine ở N1
với C1 của đường.

Cấu trúc nucleotid
• Nucleotide: Là este của acid phosphoric
với nucleoside ở vị trí C5 của đường

Danh pháp nucleosid
Bắt nguồn từ các bazơ tương ứng
- Nucleoside là dẫn xuất của purine thì có
đuôi là – osine
VD: adenin  adenosine
- Nucleoside là dẫn xuất của pyrimidine
thì có đuôi là – idine
VD: thymine  thymidine

Danh pháp
nucleosid và nucleotid
Basơ
Adenin

Guanin

Cytosin

Thymin

Uracil

Nucleosid

Nucleotid

Acid Nucleic

Adenosin

Adenylat

ARN

Deoxyadenosin

Deoxyadenylat

ADN

Guanosin

Guanylat

ARN

Deoxyguanosin

Deoxygua...
NUCLEOTIDE và ACID NUCLEIC
ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải
Bộ môn Hóa sinh, ĐHYHN
cấu trúc và chức năng nucleotid - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cấu trúc và chức năng nucleotid - Người đăng: Phùng Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
cấu trúc và chức năng nucleotid 9 10 327