Ktl-icon-tai-lieu

Chèn ép trong kinh doanh

Được đăng lên bởi dovanvn2002
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4: Chèn ép trong kinh doanh
4. 1 Bản chất của vấn đề chèn ép
Công ty GM và Fisher
Giả sử công ty GM, một nhà sản xuất ôtô, đàm phán với công ty Fisher trong việc cung cấp
động cơ cho xe ôtô của mình. Để làm đuợc việc này, Fisher phải thực hiện một số đầu tư đặc
biệt như trang bị lại máy móc, đào tạo lại tay nghề cho công nhân. Giá cả hợp đồng được thỏa
thuận ở mức cao, đủ để bù cho những phí tổn đầu tư do Fisher bỏ ra. Liệu đây có phải là một
hợp đồng có lợi cho Fisher hay không?
Để trả lời câu hỏi này, Fisher phải đặt nó vào giai đoạn cuối của quan hệ hợp đồng và suy
luận ngược trở lại về thời điểm ban đầu. Giả sử, Fisher lập luận, rằng hợp đồng đã ký và mình
đã bỏ vốn vào đầu tư đặc biệt. Khi đó, mình sẽ ở vào một vị thế hết sức bất lợi. Vấn đề là ở
chỗ, GM biết rằng, máy móc của Fisher đã được chuyên dụng hoá, không thể dùng để sản
xuất bất cứ cái gì khác, ngoài sản phẩm phục vụ cho GM. Khi đó, GM có thể ở vào vị thế tốt
để đòi điều đình lại giá theo hướng thấp xuống, đủ để trả cho chi phí vận hành. Nhưng không
nhất thiết là đủ cao để bù cho phí tổn đầu tư đặc biệt mà Fisher đã bỏ ra. Tuy nhiên, chính vì
lợi ích của mình mà Fisher sẽ buộc phải chấp nhận mức giá thấp, hơn là để máy móc và công
nhân nằm chờ. Dự đoán trước kết cục như vậy, Fisher có thể sẽ không ký thoả thuận, mà nếu
như thực hiện được, nó có thể đem lại ích lợi lớn cho cả GM và Fisher. Tìnhhuống đó có thể
được biểu diễn bằng biểu đồ sau:
Fisher
Không ký
hợp đồng

ký
hợp đồng

GM: 0
Fisher: 0

GM
giữ thỏa thuận

1
1

đàm phán lại

2
-1

Như đã thấy trên biểu đồ, GM sẽ luôn đàm phán lại, một khi Fisher đã ký hợp đồng. Và vì
vậy, để tránh bị chèn ép, Fisher có thể sẽ không ký thoả thuận.
Dĩ nhiên, Fisher có thể ký một hợp đồng khác, theo đó, GM không được đàm phán lại về giá.
Tuy nhiên, hợp đồng không bao giờ là đầy đủ. Nó không thể xác định một cách rõ ràng ai sẽ
có quyền gì trong mọi tình huống có thể xẩy ra trong tương lai. Và GM có thể lợi dụng những
tình huống như vậy như một cái cớ cho việc đàm phán lại về giá. Chẳng hạn, nếu hợp đồng
không ghi rõ ai sẽ có trách nhiệm tài chính cho việc thiết kế lại động cơ để đối phó với sự gia
tăng không dự đoán trước của giá dầu, thì GM có thể buộc Fisher phải chấp nhận giá bán thấp
xuống như một cách để chia sẻ rủi ro.
Có hai kết luận quan trọng nêu ra ở đây. Thứ nhất, tính không đầy đủ của hợp đồng mở ra
khả năng bị ép giá trong kinh doanh (holdup problem). Thứ hai, do các bên sợ bị đẩy vào thế
yếu trong cuộc điều đình lại về giá cả, họ th...
Chương 4: Chèn ép trong kinh doanh
4. 1 Bản chất của vấn đề chèn ép
Công ty GM và Fisher
Giả sử công ty GM, một nhà sản xuất ôtô, đàm phán với công ty Fisher trong việc cung cấp
động cơ cho xe ôtô của mình. Để làm đuợc việc này, Fisher phải thực hiện một số đầu tư đặc
biệt như trang bị lại máy móc, đào tạo lại tay nghề cho công nhân. Giá cả hợp đồng được thỏa
thuận ở mức cao, đủ để bù cho những phí tổn đầu tư do Fisher bỏ ra. Liệu đây có phải là một
hợp đồng có lợi cho Fisher hay không?
Để trả lời câu hỏi này, Fisher phải đặt nó vào giai đoạn cuối của quan hệ hợp đồng và suy
luận ngược trở lại về thời điểm ban đầu. Giả sử, Fisher lập luận, rằng hợp đồng đã ký và mình
đã bỏ vốn vào đầu tư đặc biệt. Khi đó, mình sẽ ở vào một vị thế hết sức bất lợi. Vấn đề là ở
chỗ, GM biết rằng, máy móc của Fisher đã được chuyên dụng hoá, không thể dùng để sản
xuất bất cứ cái gì khác, ngoài sản phẩm phục vụ cho GM. Khi đó, GM có thể ở vào vị thế tốt
để đòi điều đình lại giá theo hướng thấp xuống, đủ để trả cho chi phí vận hành. Nhưng không
nhất thiết là đủ cao để bù cho phí tổn đầu tư đặc biệt mà Fisher đã bỏ ra. Tuy nhiên, chính vì
lợi ích của mình mà Fisher sẽ buộc phải chấp nhận mức giá thấp, hơn là để máy móc và công
nhân nằm chờ. Dự đoán trước kết cục như vậy, Fisher có thể sẽ không ký thoả thuận, mà nếu
như thực hiện được, nó có thể đem lại ích lợi lớn cho cả GM và Fisher. Tìnhhuống đó có thể
được biểu diễn bằng biểu đồ sau:
Fisher
Không ký
hợp đồng hợp đồng
GM: 0 GM
Fisher: 0
giữ thỏa thuận đàm phán lại
1 2
1 -1
Chèn ép trong kinh doanh - Trang 2
Chèn ép trong kinh doanh - Người đăng: dovanvn2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chèn ép trong kinh doanh 9 10 989