Ktl-icon-tai-lieu

Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp

Được đăng lên bởi seapearluehk39
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 703 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Chương VIII - Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp

Khái niệm chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.
Chi phí kinh doanh của một doanh nghiệp là toàn
bộ các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động
kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp trong
một thời kỳ nhất định. Chi phí kinh doanh của
doanh nghiệp bao gồm hai bộ phận là chi phí sản
xuất kinh doanh và chi phí hoạt động Tài chính.

Chương VIII - Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp

Nội dung chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.
- Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Là biểu hiện bằng tiền các
loại vật tư đã tiêu hao, chi phí hao mòn máy móc, thiết bị, tiền lương và các
khoản chi phí khác phát sinh trong quá trình sản xuất bán hàng của doanh
nghiệp trong một kỳ nhất định.
Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:
+ Chi phí cho việc sản xuất ra các sản phẩm hàng hóa dịch vụ.
+ Chi phí bán hàng.
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp.
- Chi phí hoạt động Tài chính: Là chi phí liên quan đến hoạt động đầu tư
vốn, huy động vốn và hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp trong một kỳ
nhất định. Nó bao gồm:
+ Chi phí trả lãi tiền vay vốn kinh doanh trong kỳ.
+ Chi phí liên quan đến việc doanh nghiệp tiến hành cho các tổ chức hay
các doanh nghiệp khác vay vốn ...
Ngoài chi phí kinh doanh trên, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có
thể phát sinh chi phí khác như chi phí có tính chất bất thường, chi phí cho việc
thu hồi các khoản nợ, chi phí tiền phạt do vi phạm hợp đồng, chi thanh lý
nhượng bán TSCĐ...

Chương VIII - Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp

Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế.
Theo cách phân loại này, chi phí của doanh nghiệp
chia làm 5 loại:
- Chi phí vật tư.
- Chi phí khấu hao TSCĐ.
- Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương.
- Chi phí dịch vụ mua ngoài.
- Chi phí bằng tiền khác.

Chương VIII - Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp

Phân loại chi phí theo công dụng kinh tế và
địa điểm phát sinh.
- Chi phí vật tư trực tiếp.
- Chi phí nhân công trực tiếp.
- Chi phí sản xuất chung.
- Chi phí bán hàng.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Chương VIII - Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp

Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi
phí với qui mô sản xuất kinh doanh.
- Chi phí cố định là chi phí không thay đổi (hoặc
thay đổi không đáng kể) theo sự thay đổi qui mô
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thuộc
loại này có: Chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí tiền
lương quản lý, lãi tiền vay phải trả, chi phí thuê
tài sản, vă...
Chương VIII - Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp
Khái niệm chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.
Chi phí kinh doanh của một doanh nghiệp là toàn
bộ các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động
kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp trong
một thời kỳ nhất định. Chi phí kinh doanh của
doanh nghiệp bao gồm hai bộ phận là chi phí sản
xuất kinh doanh và chi phí hoạt động Tài chính.
Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp - Người đăng: seapearluehk39
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 9 10 527