Ktl-icon-tai-lieu

Chi trả tiền cho cà phê.

Được đăng lên bởi thimaithuy.tran@gmail.com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chi trả tiền cho cà phê
A recent study by industry analysts Allegra Strategies revealed that the cost of the
coffee in a medium-sized £2.20 (=56k) cappuccino is a mere 8p. Packaging (the lid,
stirrer, sugar and napkin) comes to a combined 16p, while the government takes
37p in VAT
it depends where you go, is little as about 90p upto £3-£4 in a costa

Hương vị
30% like black
Các loại hình cả phê bên Anh
17% inhome
47% shop
8.3% taking away\

...


 !"#"$%&'()*+#,)%-
-)*.(-/)
0123
/-45$!0!6
789:
0$;))
<=>
.1;
61;
+#0;)/?
Chi trả tiền cho cà phê. - Trang 2
Chi trả tiền cho cà phê. - Người đăng: thimaithuy.tran@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chi trả tiền cho cà phê. 9 10 456